Informace pro rodiče k organizaci výuky od 30. listopadu 2020

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás informovat o organizaci výuky od 30. listopadu 2020 v naší škole. Jak už Vám bylo sděleno prostřednictvím programu DMSoftware, v pondělí 30. listopadu 2020 nastupují:

 • všichni žáci prvního stupně;
 • z druhého stupně třídy VI., VII. B a IX. 

Žáci tříd VII. A. a VIII. se vzdělávají v tomto týdnu distančně. 

V následujícím týdnu od 7. prosince 2020 nastupují:

 • všichni žáci prvního stupně
 • z druhého stupně třídy VII. A, VIII. a IX. 

Žáci tříd VI. a VII. B se vzdělávají v tomto týdnu distančně. 

Toto střídání v rámci týdnů by mělo probíhat nadále, pokud budou platit stávající opatření (stupeň PES).  

Z důvodu střídavé výuky došlo k úpravě rozvrhu hodin prezenční výuky. Tato úprava už byla zanesena do programu DMSoftware, takže se Vám zobrazuje. Vznikla zejména z toho důvodu, že jsou zakázány sportovní aktivity, aby žáci zbytečně nečekali na hodiny TV nastavené jako poslední v odpoledním vyučování. Sledujte prosím rozvrh hodin i suplování.

Rozvrh distanční výuky poběží ve stávajícím režimu podle rozvrhu online hodin a aktivit v Google Učebně zadávaných pro žáky v týdenních cyklech (od pondělí 7:30 do dalšího pondělí 7:30). 

Nástup žáků do školy je v 7:20 ráno (kromě žáků ranní školní družiny) třemi různými vchody do budovy:

 • žáci prvního stupně vcházejí do školy hlavním vchodem, pak jdou do šatny, kde se převléknou; počet žáků v šatnách bude regulovat pan školník;
 • žáci druhého stupně tříd VI. a VII. A budou vcházet zadním vchodem od parkoviště, který je blíž k cestě (ředitelně);
 • žáci druhého stupně tříd VII. B., VIII. a IX. budou vcházet zadním vchodem od parkoviště, který je dál od cesty (blíž ke sborovně). 

Žáci druhého stupně si svrchní oděv odloží ve třídách podle pokynů vyučujících. 

Zvláštní organizace pohybu žáků je připravena i pro výdej obědů. Výdej obědů do jídlonosičů pro žáky, kteří mají distanční výuku, bude v době od 13:30 do 13:50 hodin. 

Pro žáky jsme zajistili i provoz školní družiny. Ta bude probíhat v následujícím režimu:

 • ranní družina od 6:30 do 7:30 – vzhledem k nízkému počtu žáků, u kterých rodiče projevili zájem o zajištění ranní družiny, budou rozděleni následovně:
  žáci II., III. a IV. třídy budou ve svých třídách;
  žáci I. a V. třídy budou u oddělených stolů v prostoru hlavní chodby školy. 
  Všichni žáci budou pod dohledem vychovatelek Ing. Alice Červenkové a Zuzany Kubečkové, DiS.
 • odpolední družina bude v provozu pro jednotlivé třídy v těchto časech a třídách:
  I. A a I. B třída – provoz do 16:15 hodin, první oddělení družiny (Myšáci), vychovatelka Lucie Vávrová, DiS.;
  II. třída – provoz do 15:00, druhé oddělení družiny (Smajlíci), dohled asistentka pedagoga Bc. Hana Horáková;
  III. třída – provoz do 15:00, třetí oddělení družiny (Tygříci), vychovatelka Ing. Alice Červenková;
  IV. třída – provoz do 15:00, ve své třídě, dohled asistentka pedagoga Martina Červenková;
  V. třída – provoz do 15:00, ve své třídě, vychovatelka Mgr. Barbora Žabenská.

Výuka náboženství bude vzhledem k povinnosti zachovat homogenitu tříd probíhat distančně. 

Všichni žáci budou mít během pobytu ve škole roušky. Z tohoto důvodu je vybavte alespoň dvěma kusy roušek zabalených zvlášť do mikrotenových sáčků. Ve vyučování je kromě sportovních aktivit zakázán i zpěv. 

Dále žádáme o navrácení zapůjčené techniky, to se týká všech žáků, kteří nastupují k prezenční výuce (první stupeň, IX. třída). Techniku je povinen do školy zanést zákonný zástupce žáka a předat ji pověřené osobě v úředních hodinách školy. 

Mgr. Olga Síbrtová

Informace k provozu školní družiny od 23. listopadu 2020

Vážení rodiče,
v týdnu od 23. listopadu do 27. listopadu 2020 bude provoz školní družiny probíhat stejně jako v tomto týdnu. Ranní školní družina v provozu nebude, odpolední školní družina bude pro žáky prvních tříd do 16:15 hodin a pro žáky druhé třídy do 15:15 hodin. 

Během pondělí 23. listopadu 2020 se na Vás obrátíme s žádostí o vyplnění online dotazníků, abychom si zmapovali Vaše potřeby ohledně provozu školní družiny od 30. listopadu 2020, kdy se mají žáci prvního stupně vrátit k prezenční výuce. Podle nových opatření jsme se ocitli v situaci, kdy bychom měli mít v provozu minimálně pět oddělení družiny (při možném spojení žáků obou prvních tříd do jednoho oddělení – viz PES, stupeň 4), nicméně v naší organizaci pracují v odpolední školní družině pouze tři vychovatelky, z toho dvě na zkrácený úvazek, tudíž není možné, aby s dětmi zůstávaly až do 16:15 hodin.  

Bude v našem zájmu Vám maximálně vyhovět, z toho důvodu ale budeme potřebovat od Vás „vstupní data“, na jejichž základě můžeme zpracovat možnosti, které pro pobyt Vašich dětí v družině budeme mít. Předpokládáme, že se bude částečně jednat i o formu pouhého dohledu pedagogů nad zejména většími dětmi (čtvrtá a pátá třída?), které budou rozdělené ve svých třídách. 

Děkuji Vám předem za spolupráci. Věřím, že najdeme co nejlepší cestu k řešení této situace. 

Mgr. Olga Síbrtová

Upřesňující informace k nástupu žáků prvních a druhých ročníků

Vážení rodiče,
ve středu 18. listopadu 2020 se vrací do školy k prezenčnímu vzdělávání žáci obou prvních tříd a druhé třídy. Výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu hodin. Dovolte mi, abych Vás upozornila na některé organizační změny:

 • nebude v provozu ranní školní družina od 6:30 do 7:30;
 • žáci přichází do školy v 7:20, každá třída použije zvláštní vchod a má vyhrazen svůj vlastní prostor ve škole pro přezouvání, výuku i školní družinu, žáky ve škole přivítá jejich třídní učitelka nebo asistentka:

I. A – do školy žáci vstupují hlavním vchodem, výuka probíhá v jejich kmenové třídě, zde probíhá i školní družina (místo oddělení Tygříků) – bude v provozu do 16:15 hodin, tento týden děti povede vychovatelka Ing. Alice Červenková; 

I. B – do školy žáci vstupují zadním vchodem od parkoviště – jedná se o vchod blíže k cestě a k ředitelně, je označen, výuka probíhá v kmenové učebně III. třídy, školní družina bude v oddělení Myšáků – bude v provozu do 16:15 hodin, tento týden děti povede vedoucí vychovatelka Lucie Vávrová, DiS.;

II. třída – do školy žáci vstupují zadním vchodem od parkoviště – jedná se o vchod dále od cesty a blíž ke sborovně, je označen, výuka probíhá v jejich kmenové třídě, školní družina bude v oddělení Smajlíků – bude v provozu pouze do 15:15 hodin, tento týden děti povedou vychovatelky Mgr. Barbora Žabenská (středa + čtvrtek) a Zuzana Kubečková, DiS. (v pátek).

Provoz školní družiny je limitován podmínkou homogenity skupiny žáků jedné třídy. Vzhledem k tomu, že nevíme, co se bude dít ve školách od pondělí 23. listopadu 2020, budeme Vás o dalším postupu informovat v průběhu týdne. 

Dále Vás žádáme, aby byli žáci vybaveni vhodným oblečením a obuví pro případ, že by během výuky pobývali venku. Při vzdělávání je rovněž zakázán zpěv a sportovní činnosti. 

Závěrem mi dovolte připomenout ještě jedno důležité nařízení: Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, s výjimkou konzumace stravy. Z tohoto důvodu vybavte své děti alespoň dvěma kusy roušek v samostatných mikrotenových sáčcích. 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová

Informace o třídních schůzkách a změnách ve vzdělávání žáků od 16. listopadu 2020

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vás informovala o několika záležitostech týkajících se vzdělávání Vašich dětí. 

Ve škole se uzavřelo první čtvrtletí školního roku, včetně klasifikace žáků. Ve středu 18. listopadu 2020 se měly konat třídní schůzky. Vzhledem k situaci budou třídní schůzky formou individuálních online konzultací: třídní učitel – vyučující – zákonný zástupce – žák, a to pouze v předmětech, kde je výrazné zhoršení prospěchu, špatný prospěch/neprospěch, potíže s distanční výukou, neplnění povinností v distančním vzdělávání apod. Na tyto třídní schůzky byli konkrétní rodiče pozváni prostřednictvím žákovského e-mailu svého dítěte a dále byli informováni o termínu a čase schůzky prostřednictvím programu DMSoftware. Konzultace se uskuteční během pondělí 16. listopadu a středy 18. listopadu 2020. V případě, že se konzultace, na kterou jste byli pozváni, nemůžete zúčastnit, kontaktujte třídního učitele, abychom se mohli dohodnout na náhradním termínu. Všichni zákonní zástupci obdrželi informace o výsledcích vzdělávání svého dítěte za první čtvrtletí od třídních učitelů prostřednictvím programu DMSoftware. V případě, že jste nebyli pozváni na individuální online konzultace, a přesto máte zájem s vyučujícími projednat otázky vzdělávání svého dítěte ve škole, opět kontaktujte třídního učitele, abyste si dohodli termín online setkání. 

Pro žáky devátého ročníku a jejich rodiče jsou naplánovány hromadné online třídní schůzky na čtvrtek 19. listopadu 2020 v 16:30 hodin. Tyto třídní schůzky se týkají přijímacího řízení na střední školy a budou realizovány za přítomnosti výchovné a kariérové poradkyně Mgr. Moniky Wilczkové. Účast přislíbila i Mgr. Jana Géryková, DiS., pracovnice informačního poradenského střediska Úřadu práce. Pozvánky na tyto třídní schůzky budou zaslány rodičům prostřednictvím e-mailů žáků. 

Dále jste jistě zaznamenali, že do školy k prezenčnímu vzdělávání nastoupí žáci prvního a druhého ročníku. Jejich návrat do školy upravuje tento dokument.

Abychom splnili všechny podmínky, bude nutné upravit provoz školní družiny. Nejdůležitější informací pro Vás je zrušení ranní družiny. Škola se pro děti bude otevírat v 7:20. Jejich pobyt zde bude upraven, nutností je používání roušek ve všech prostorách školy po celou dobu pobytu, kromě času konzumace jídla a pití. Více informací k organizaci vyučování, výdeje obědů a odpolední školní družiny Vám zašleme v pondělí 16. listopadu 2020. 

Od pondělí 16. listopadu 2020 dochází na základě vyhodnocení dotazníků vyplněných Vámi a po poradě pedagogů školy ke změně rozvrhu hodin – navýšení počtu online hodin ve IV. a V. třídě. S novým rozvrhem online hodin Vás seznámili třídní učitelé. 

Vážení rodiče, děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a přejeme pohodové podzimní dny.

Mgr. Olga Síbrtová

Jak jsme se měli v říjnu v družince? Páni šneci, to byly věci!

Milé děti, těšíte se do školní družiny? Paní vychovatelce Lucce se totiž po Vás stýská a vytvořila pěkné upomínkové video, abyste si i Vy občas vzpomněly, jak je nám spolu v družině pěkně. Tento prapodivný čas snad brzy skončí a zase se společně po vyučování setkáme, abychom tvořili a vymýšleli si společnou zábavu. Tady se můžete podívat, jaký byl říjen ve školní družině:

A pokud je Vám taky po školní družině smutno, můžete se zapojit do aktivit školní družiny v Google učebně, kde můžete také přispívat (a my jsme za to rádi!). 

Těšíme se na Vás!

Bc. Hana Horáková

Díky soutěži je škola plná skřítků

Babí léto je už dávno pryč a nastal podzim, který krásně zabarvuje kopce barevným listím, dozrávají kaštany, žaludy a bukvice a přicházejí plískanice a sychravé počasí. Výborný nápad pro tento čas měly vychovatelky ze školní družiny. Vyhlásily soutěž o nejhezčího skřítka Podzimníčka. 

„Zapojit se mohli všichni žáci, kteří navštěvují školní družinu. Výrobu skřítka Podzimníčka jsme nechali jen na nich, snad jediná podmínka byla vyrobit jej z přírodních materiálů – a právě podzim je pro to ideální,“ prozradila pravidla soutěže vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS. Pokud se na výrobě skřítka podíleli i rodiče, sourozenci nebo prarodiče, tak je to jenom dobře. Výroba skřítka totiž trochu nahradila již tradiční podzimní dílny s dětmi a jejich rodiči. 

„Jsme rádi, že se děti zapojují do činnosti družiny a že tady skřítka donesly, aby se pochlubily a vyzdobily družinu. Kvůli uzavření škol některé děti poslaly fotografie skřítků. Právě za to velké díky patří rodičům. Vytvořila jsem krátké video, aby se mohli všichni podívat, jak skřítkové vypadají,“ dodává vychovatelka Lucka. Video si můžete pustit zde:

A protože je každý ze skřítků originální, ocenění si zaslouží všichni autoři. Všechny děti získají diplom skřítka Podzimníčka a zároveň i drobnou cenu. Děkujeme za pěknou podzimní výzdobu.

Bc. Hana Horáková

Musíme se pochlubit: žák naší školy postoupil do krajského kola Logické olympiády

V měsíci říjnu tohoto roku se uskutečnila Logická olympiáda 2020 a naše škola zde měla své zástupce celkem v pěti kategoriích. Nově mohly soutěžit v samostatné kategorii také děti z mateřských škol – a také v této kategorii se naše děti zapojily. 

Třídní učitelka třetího ročníku Mgr. Monika Wilczková vysvětluje, co taková logická olympiáda obnáší. „Jedná se o soutěž pořádanou Mensou České republiky, která je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotové rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.“ 

A jak si s logickými úlohami poradili naši žáci? „Nejúspěšnější byl žák čtvrté třídy Stanislav Růžička. V kategorii pro třetí až pátý ročník základních škol obsadil úžasné 28. – 29. místo z celkového počtu 1413 řešitelů v kraji, a postoupil tak do krajského kola Logické olympiády. To se uskuteční 6. listopadu 2020,“ dodává paní učitelka Wilczková. 

Standovi budeme držet pěsti, aby se mu účast v krajském kole zdařila. A rovněž gratulujeme všem našim zúčastněným žákům a dětem k velmi pěkným výsledkům! 

Pokud byste si chtěli vyzkoušet, zda byste také zvládli logické úlohy, podívejte se na jejich výběr zde

Bc. Hana Horáková

Oznámení přerušení provozu mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace, oznamuje, že po projednání se zřizovatelem dochází ze závažných organizačních důvodů, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání, od pondělí 26. října do úterý 27. října 2020 a dále od čtvrtku 29. října do pátku 30. října 2020 k přerušení provozu mateřské školy dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Mateřská škola bude otevřena opět v pondělí 2. listopadu 2020. 

Mgr. Olga Síbrtová

Informace o organizaci distančního vzdělávání od 19. října 2020

Vážení rodiče,
od příštího týdne zahajujeme online hodiny v rámci distanční výuky. Připravili jsme verzi online rozvrhu hodin, která by mohla být dlouhodobě využitelná nejenom v situaci, kdy se vzdělává celá škola distančně, ale i ve chvílích, kdy budou distančně vzdělávány třeba jen jednotlivé třídy žáků. 

V pondělí 19. října 2020 Vám budou kompletní rozvrhy zaslány přes program DMSoftware prostřednictvím třídních učitelů. Také děti se je dozví na prvních online hodinách – plánujeme je jako třídnické hodiny hned na pondělí 19. října 2020 v těchto časech:

ČasTřídy
9:15–9:45II., VII.A, VII.B
10:00–10:30III., VIII. 
10:45–11:15IV., IX. 
12:15–12:45V. 
13:00–13:30VI. 
16:00–16:30I.B (plánováno jako konzultace třídní učitelky s rodiči a žáky)
16:45–17:15I.A (plánováno jako konzultace třídní učitelky s rodiči a žáky) 

Pozvánky na tyto třídnické hodiny a konzultace najdete na e-mailu svých dětí. 

Vzhledem k tomu, že se připravujeme učit více hodin, než tomu bylo v době uzavření školy v jarních měsících, nemůžeme bohužel zajistit, aby se hodiny jednotlivých tříd „nekryly“. V případě, že tomu tak bude u Vašich dětí – sourozenců a činilo Vám to potíže například se zajištěním technického vybavení, prosím kontaktujte během prvního „zkušebního“ týdne třídní učitele. Budeme se snažit vyjít Vám vstříc a pomoci Vám. 

Podle rozvrhu online hodin se děti budou vzdělávat od úterý 20. října 2020. 

Dále bych Vás chtěla seznámit s tím, že je nově omezen výdej obědů ve školní jídelně pro přihlášené žáky. Od pondělí se budou obědy vydávat v čase od 11:15 do 12:10, tedy během páté vyučovací hodiny, kde děti nemají nasazenu online výuku. 

Mgr. Olga Síbrtová 

Informace k zahájení distančního vzdělávání

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,
na základě krizového opatření vlády ze dne 12. října 2020 je s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 omezen provoz základních škol z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků na obou stupních škol. Toto omezení se týká rovněž školní družiny, nevztahuje se na mateřskou školu. 

Od středy 14. října 2020 zahajujeme distanční výuku pro všechny žáky základní školy. Pracovat budeme prostřednictvím Google Učebny, kam budou během dneška a zítřka žákům, kteří tento týden teprve začínají s distančním vzděláváním (tedy kromě žáků VIII. a IX. třídy), postupně vloženy úkoly, a to nejpozději do 14. října 2020 do 14:00 hodin. 

V případě jakýchkoliv potíží s přihlášením či připojením se prosím obraťte na učitele informatiky Mgr. Ondřeje Švrčka, který je Vám v těchto dnech k dispozici jako technická podpora na telefonním čísle 774 420 360 od 7:30 do 12:00 a dále od 13:00 do 15:30 hodin. 

V případě, že bude nastaveno také online vzdělávání (tedy hodiny výuky prostřednictvím Google Meet), budete o této skutečnosti informováni a zároveň obdržíte rozvrh online hodin.

V době distančního vzdělávání mají žáci nárok na stravování za zvýhodněnou (dotovanou) cenu. Obědy si mohou vzít děti s sebou do jídlonosiče nebo jej mohou sníst ve školní jídelně (zde je režim stravování upraven dle platných opatření). Obědy budou vydávány v době od 11:15 do 12:45. Je zrušen výběr ze dvou jídel, podává se pouze oběd číslo 1. 

Obědy byly Vašim dětem hromadně odhlášeny, pokud máte zájem o oběd na středu 14. října 2020, můžete si ho objednat u vedoucí školní jídelny Aleny Kandráčové na telefonním čísle 556 808 547 do 14. října 2020 do 7:30 hodin ráno. Na další dny je možné objednávání (přihlašování a odhlašování) stravy na stránkách www.strava.cz. Důrazně upozorňujeme, že oběd si nesmí vyzvedávat osoba, které byla nařízena karanténa. 

Distanční vzdělávání potrvá do pátku 23. října 2020. V týdnu od 26. do 30. října 2020 jsou prázdniny (přerušené státním svátkem). V této době se nebudou vydávat ani obědy. 

Co se týká ošetřovného, škola nebude vydávat potvrzení o tom, že je uzavřena. Podrobnější informace naleznete zde.  

Vážení rodiče, je nám velice líto, že se opět vracíme k distančnímu vzdělávání. Věřím, že naši vládu k rozhodnutí uzavřít školu vedly vážné důvody, proto mi závěrem dovolte připomenout, že takové opatření by jistě nebylo účinné v případě, že by se děti čile stýkaly mimo školu. Prosím, abyste toto měli na paměti, abychom se díky své vlastní zodpovědnosti mohli (nejenom) ve školách vrátit co nejdříve k co nejběžnějšímu režimu. 

Závěrem mi dovolte, abych se obrátila také na rodiče dětí naší mateřské školy.  Vážení rodiče, zvažte prosím s ohledem na mimořádnost situace umisťování svého dítěte do mateřské školy v těchto dnech, zejména pokud zůstáváte doma s dalším sourozencem (starším sourozencem ze základní školy nebo mladším, jste-li na rodičovské dovolené apod.). Pamatujte, že ve školce jsou nadále děti i paní učitelky bez roušek. V případě potvrzení nemoci covid-19 u kteréhokoliv z dětí budeme nuceni z důvodu karantény uzavřít celou mateřskou školu, což by bylo velkou komplikací pro ty rodiče, kteří v těchto nesnadných dnech zajišťují fungování služeb nezbytných pro chod naší společnosti. Také my ve školce si přejeme vydržet co nejdéle, proto Vás prosím, abyste v případech, kde to není nezbytně nutné, omezili kontakty, včetně zvážení možnosti ponechat si dítě docházející do mateřské školy doma.

Mgr. Olga Síbrtová