Informace pro rodiče žáků druhého stupně ohledně znovuotevření školy

Vážení rodiče,
od pondělí 8. června 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků druhého stupně ve škole, a to za účelem:

 • individuálních nebo skupinových konzultací nebo setkání s vyučujícími navazujících na vzdělávání na dálku v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020;
 • socializačních aktivit;
 • vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole;
 • odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb;
 • předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. 

Naši žáci se budou moct ve škole potkat celkem třikrát ve skupinách sestavených z žáků vždy jedné třídy. Aktivity jednotlivých setkání jsou naplánovány takto:

1. setkání 

Hodnocení práce za 2. pololetí školního roku, klasifikace – setkání se všemi vyučujícími za účelem hodnocení a klasifikace, žáci IX. ročníku – odevzdání učebnic.

2. setkání 

Socializační aktivity, třídnické hodiny – ideálně uskutečněné venku (pobyt na školním pozemku, turistika aj.)

3. setkání 

Socializační aktivity, třídnické hodiny – ideálně uskutečněné venku (pobyt na školním pozemku, turistika aj.).

Učebnice budou vracet pouze žáci IX. ročníku a žáci, kteří přestupují na jinou školu (osmileté gymnázium, sportovní školy aj.). Ostatní si ponechají učebnice až do září, neboť během září se bude opakovat učivo a „dobírat“ to, co nebylo možné odučit v době vzdělávání na dálku. 

Vysvědčení se bude rozdávat v pátek 26. června 2020. O způsobu předání vysvědčení Vás teprve budeme informovat. 

Harmonogram vzdělávacích aktivit druhého stupně

Třída Setkání Datum Čas
VI. 1. setkání ČT 11. 6. 2020 7:40–10:45
  2. setkání ČT 18. 6. 2020  
  3. setkání ČT 25. 6. 2020  
VII. 1. setkání ST 10. 6. 2020  
  2. setkání ST 17. 6. 2020  
  3. setkání ST 24. 6. 2020  
VIII. 1. setkání ÚT 9. 6. 2020  
  2. setkání ÚT 16. 6. 2020  
  3. setkání ÚT 23. 6. 2020  
IX. 1. setkání PÁ 12. 6. 2020  
  2. setkání PÁ 19. 6. 2020  
  3. setkání PÁ 26. 6. 2020  

Škola zajišťuje v době vzdělávacích aktivit pro žáky stravování, žáci se mohou přihlásit na svačiny a obědy. Toto je třeba řešit přes objednávkový portál www.strava.cz, kde je nutné svačiny a obědy objednat. 

Čas začátku a konce vzdělávacích aktivit může být ještě upřesněn, pokud bude nutné zahajovat činnost skupin tak, aby se děti prostřídaly na obědě (může se lišit cca o 15 minut). 

Podmínky realizace vzdělávacích aktivit 

O rozdělení do skupin budete informování třídním učitelem, stejně tak o způsobu příchodu žáků do školy. Žáci musí dodržovat všechna opatření daná dokumentem Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 (aktualizováno k 27. 5. 2020). Dokument ke stažení naleznete zde. Zejména je kladen důraz na:

 • při cestě do školy a ze školy nutnost zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouškou), pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než dva metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti;
 • v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup dva metry – nasazování a sundávání roušek koordinuje pedagogický pracovník;
 • nutnost nošení roušek ve společných prostorách školy;
 • žák má mít s sebou minimálně dvě roušky a sáčky na jejich uložení;
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy. 

Před vstupem do školy bude od dětí přebráno Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Čestné prohlášení je ke stažení na našich stránkách v záložce Základní škola – Formuláře. Toto čestné prohlášení o bezinfekčnosti musí být podepsáno zákonným zástupcem dítěte v den nástupu do školy, tj. v den prvního setkání jednotlivých tříd. Bez tohoto prohlášení nemůže dítě vstoupit do budovy školy.

Přihlášení ke vzdělávacím aktivitám 

Ke vzdělávacím aktivitám podle výše uvedeného harmonogramu je nezbytné žáka přihlásit. To provedete prostřednictvím tohoto dotazníku, který Vám přišel na e-mailové adresy Vašich dětí. Žádáme o Vaše jeho vyplnění nejpozději během pondělka 1. června 2020. V případě, že své dítě včas nepřihlásíte, nemusí být do školní skupiny z kapacitních důvodů zařazeno.

Veškeré upřesňující informace Vám a Vašim dětem budou postupně sdělovat třídní učitelé. Prosíme, sledujte všechny komunikační kanály (e-maily dětí, DMSoftware). Děkujeme za spolupráci. 

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka 

Informace k úplatě za zájmové vzdělávání do konce školního roku

Vážení rodiče,
s ohledem na zákaz osobní přítomnosti žáků v základní škole od 11. března 2020 a s tím související uzavření školní družiny, která poskytuje zájmové vzdělávání, byla za měsíc březen stanovena poměrná výše úplaty za školní družinu na částku 49 Kč. Od dubna pak z důvodu neobnovení činnosti školní družiny až do konce června není potřeba za zájmové vzdělávání platit. 

Vzhledem k tomu, že zájmové vzdělávání je hrazeno bezhotovostně za období leden až červen, vznikl Vám na základě Vaší včasné platby přeplatek, který Vám bude vyúčtován a vrácen na Váš účet do konce školního roku. 

Někteří z Vás ale dosud úplatu za výše uvedené období neuhradili. Je proto třeba ji zaslat na účet školy, a to nejpozději do 15. června 2020. Individuálně budete o dalším postupu a konkrétní výši platby informováni vychovatelkou školní družiny Lucií Vávrovou, DiS. 

S pozdravem

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka 

Škola se stala pobočkou První ZUŠ MIS music! Zveme žáky k přijímacím talentovým zkouškám do hudebního oboru pro příští rok

Naše škola se stala pobočkou První soukromé základní umělecké školy MIS music o. p. s. v Kopřivnici. Od školního roku 2020/2021 bude pod hlavičkou této školy probíhat v prostorách lichnovské školy výuka hry na flétnu a klavír.  

Informujeme tedy tímto rodiče žáků, že přijímací talentové zkoušky proběhnou v budově naší základní školy v pátek 19. června 2020. Uchazeči o studium mohou vyplnit přihlášku online na webu školy www.mismusic.eu. 

„Jsem moc ráda, že se nám podařilo navázat spolupráci s kopřivnickou základní uměleckou školou a rozšířit nabídku vzdělávání pro lichnovské děti. Vím, že je někdy pro děti i rodiče poměrně složité dojíždění za dalšími aktivitami – ať už jsou to různé kroužky, nebo právě další vzdělávání v uměleckých školách,“ uvádí ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová. „Děkuji tedy MgA. Jiřímu Najvarovi, který s myšlenkou učit klavír v lichnovské škole přišel, dále panu řediteli umělecké školy MgA. Petru Rajnohovi, Ph.D., že tento nápad přijal, zajistil veškeré potřebné žádosti a rozšířil o nabídku výuky hry na flétnu, a v neposlední řadě děkuji všem rodičům, kteří nás v naší snaze podpořili na podzim svými podpisy na petici. Poděkování za podporu patří také představitelům obce. Už teď se moc těším, až se naše škola rozezní hudbou i v odpoledních hodinách,“ dodává ředitelka. 

Bc. Hana Horáková  

Informace k úplatě za předškolní vzdělávání do konce školního roku

Vážení rodiče,
s ohledem na přerušení provozu v naší mateřské škole v měsících březnu, dubnu a květnu byla stanovena odpovídající výše úplaty za předškolní vzdělávání v tomto období. Většinou Vám vznikl na základě Vašich pravidelných plateb přeplatek, z tohoto důvodu by bylo vhodné ukončit pro tento školní rok platby na účet školy. Individuálně budete o dalším postupu informováni vedoucí učitelkou mateřské školy Mgr., Bc. Renatou Dreslerovou, DiS. Veškeré přeplatky Vám budou vráceny bezhotovostně na Váš účet na konci tohoto školního roku.

S pozdravem

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka

Informace k odběru stravy od 25. května 2020

Vážení strávníci,
na základě hygienických pokynů pro školní jídelny bude vydán oběd v první den neplánované nepřítomnosti žáka pouze do jednorázového obalu za poplatek 7 Kč. Obědy lze vyzvednout u vchodu do školní jídelny v době od 10:50 do 11:15. Prosíme o dodržení času výdeje. Tyto podmínky platí i pro cizí strávníky. Přihlašování a odhlašování stravy zůstává stejné přes systém Strava.cz. Děkujeme za pochopení.

Dále Vás upozorňujeme na nový vzhled stránky Strava.cz, neboť proběhla aktualizace tohoto programu. Ničeho se nelekejte, vše je velmi podobné předchozí verzi. 

Pro ty, kteří ještě nejsou přihlášeni, přinášíme návod k přihlášení. Ve vyhledávači zadejte Strava.cz. Vyplňte výběr jídelny 6068, uživatele a heslo, které jste dostali při zakoupení čipu. Poté se přihlásíte do objednávacího systému Strava.cz. Po prvním přihlášení doporučujeme změnu hesla. 

V objednávkách uvidíte aktuální jídelní lístek a stav konta. Odhlašování probíhá tak, že odkliknete den, který chcete odhlásit, a odešlete. 

V nastavení, pokud vyplníte svoji e-mailovou adresu, si můžete vybrat řadu nabídek. Doporučujeme první tři:

 • potvrzení objednávky, 
 • měsíční přehled, 
 • upozornění na neodebranou stravu. 

Pokud se Vám nepodaří první přihlášení nebo jste zapomněli heslo, pište na e-mail jidelna@zslichnov.cz

Alena Kandráčová
vedoucí školní jídelny

Informace o rozdělení žáků prvního stupně do školních skupin

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,
na základě online třídních schůzek, předběžného dotazníku zájmu o zařazení Vašeho dítěte do školní skupiny od 25. května 2020 a přihlášek Vám sdělujeme následující informace, které se týkají organizace vzdělávacích aktivit pro první stupeň od příštího týdne. 

Žáci byli rozděleni do tří školních skupin, z nichž každá bude vstupovat do budovy školy jiným vchodem. Zařazení dětí do jednotlivých školních skupin naleznete níže pod přidělenými registračními čísly: 

ČERVENÁ SKUPINA

Seznam žáků:

ŠSK 01
ŠSK 02
ŠSK 03
ŠSK 04
ŠSK 05
ŠSK 06

Sraz žáků:

 • vždy v 7:30 u zadního vchodu u ředitelny (bude označen červenou barvou)

Pedagogové: 

 • Ing. Alice Červenková
 • Lucie Vávrová, DiS. 

Vzdělávací aktivity:

dopolední blok7:30–11:15 hodin
oběd11:15–11:45 hodin
odpolední blok11:45–12:30 hodin

Činnost skupiny je ukončena ve 12:30 hodin a žáci odchází ze školy. V případě, že rodiče požadují dřívější odchod (nejdříve v 11:15 hodin, pokud se žák nestravuje ve školní jídelně), je nutný podepsaný Souhlas zákonného zástupce nezletilého žáka se samostatným odchodem žáka ze školy v období od 25. 5. do 30. 6. 2020. Dokument ke stažení naleznete v záložce Základní škola – Formuláře.  

ZELENÁ SKUPINA 

Seznam žáků:

ŠSK 07
ŠSK 08
ŠSK 09
ŠSK 10
ŠSK 11
ŠSK 12
ŠSK 13
ŠSK 15
ŠSK 16

Sraz žáků:

 • vždy v 7:30 u zadního vchodu dál od ředitelny (bude označen zelenou barvou) 

Pedagogové: 

 • Jarmila Kociánová 
 • Mgr. Ondřej Švrček  

Vzdělávací aktivity:

dopolední blok7:30–11:45 hodin
oběd11:45–12:15 hodin
odpolední blok12:15–12:30 hodin

Činnost skupiny je ukončena ve 12:30 hodin a žáci odchází ze školy. V případě, že rodiče požadují dřívější odchod (nejdříve v 11:45 hodin, pokud se žák nestravuje ve školní jídelně), je nutný podepsaný Souhlas zákonného zástupce nezletilého žáka se samostatným odchodem žáka ze školy v období od 25. 5. do 30. 6. 2020. Dokument ke stažení naleznete v záložce Základní škola – Formuláře.

MODRÁ SKUPINA 

Seznam žáků:

ŠSK 17
ŠSK 18
ŠSK 19
ŠSK 20
ŠSK 21
ŠSK 22
ŠSK 23
ŠSK 24
ŠSK 25
ŠSK 26

Sraz žáků:

 • vždy v 7:30 u hlavního vchodu (bude označen modrou barvou) 

Pedagogové: 

 • Martina Červenková
 • Bc. Hana Horáková   

Vzdělávací aktivity:

dopolední blok7:30–12:15 hodin
oběd12:15–12:45 hodin
odpolední blok12:45–14:30 hodin

Činnost skupiny je ukončena ve 14:30 hodin a žáci odchází ze školy. V případě, že rodiče požadují dřívější odchod (nejdříve v 12:15 hodin, pokud se žák nestravuje ve školní jídelně), je nutný podepsaný Souhlas zákonného zástupce nezletilého žáka se samostatným odchodem žáka ze školy v období od 25. 5. do 30. 6. 2020. Dokument ke stažení naleznete v záložce Základní škola – Formuláře.

Důležité upozornění

Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela odlišný způsob organizace začátku školního dne, bylo by dobré – zejména nejmladší – žáky do školy první den doprovodit. Před budovou školy je nutné dodržovat pravidla, se kterými jste byli seznámeni (odstupy, roušky). Dokument Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 je ke stažení zde.

Před vstupem do školy bude od dětí přebráno Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Čestné prohlášení je ke stažení na našich stránkách v záložce Základní škola – Formuláře. Toto čestné prohlášení o bezinfekčnosti musí být podepsáno zákonným zástupcem dítěte v den nástupu do školy, tj. 25. 5. 2020. Bez tohoto prohlášení nemůže dítě vstoupit do budovy školy. 

Do budovy školy je povolen pouze vstup žáků a zaměstnanců, děti ze školy nelze vyzvedávat tak, jak jste zvyklí ve školní družině. Žáci opouští budovu školy stejným vchodem, který je pro ně zároveň vstupním vchodem, v čase ukončení vzdělávacích aktivit ve školní skupině. 

S průběhem vzdělávacích aktivit jste byli seznámeni prostřednictvím online třídních schůzek a při přihlašování žáků do školních skupin. Bude nadále probíhat distanční výuka, včetně online hodin promítaných do tříd, v nichž budou jednotlivé školní skupiny a kde budou žáci pracovat na úkolech zadaných svými vyučujícími.  

Věříme, že celou organizaci během pondělí 25. května 2020, ale i v následujících dnech společně zvládneme.

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka 

Oznámení výsledku zápisu k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci žáků,
tímto zveřejňujeme výsledek zápisu dětí do první třídy (do prvních tříd) naší základní školy. Rozhodnutí o přijetí naleznete zde.

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání si můžete vyzvednout v ředitelně školy v úředních hodinách, tj. každé pondělí od 14 do 16 hodin a středu od 8 do 10 hodin (po telefonické domluvě se zástupkyní ředitelky Mgr. Martinou Bílkovou i v jinou dobu). 

Informace o dalším postupu (možnosti uskutečnit schůzky zástupců školy, rodičů a dětí, přivítací dopis paní učitelky pro budoucího prvňáčka aj.) obdržíte na své e-mailové adresy. V současnosti jsme bohužel dosti limitováni v možnosti setkat se osobně přímo na půdě školy, ale budeme se snažit hledat způsoby, jak Vás co nejlépe seznámit se všemi záležitostmi týkajícími se nástupu Vašeho dítěte k povinné školní docházce v naší škole. 

Děkujeme Vám za projevenou důvěru, budoucím prvňáčkům přejeme krásné dny a těšíme se na Vás i Vaše děti. Věříme, že nový školní rok bude příznivější, že se děti budou v naší škole rády vzdělávat a že zde zažijí nejenom školní úspěch, ale také spoustu příjemných chvil s kamarády v bezpečném prostředí školy. 

Těšíme se na spolupráci! Za kolektiv pracovníků školy

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka

Oznámení o způsobu přihlašování ke vzdělávacím aktivitám ve školních skupinách pro žáky prvního stupně

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
na základě zhodnocení Vašich požadavků z dotazníkového šetření předběžného zájmu o účast ve školních skupinách a zhodnocení provozních a personálních podmínek naší základní školy Vám sdělujeme, že v základní škole budou otevřeny školní skupiny v době od 25. května 2020 od pondělí do pátku od 7:30 do 14:30 hodin.

Rodiče žáků, kteří projevili zájem o účast na vzdělávání, se proto musí dostavit k podpisu přihlášky do školní skupiny v pondělí 18. května 2020 od 8 do 16 hodin k zástupkyni ředitelky Mgr. Martině Bílkové (zvoňte prosím u hlavního vchodu na zvonek SBOROVNA). Přihlášku ke stažení naleznete zde. V případě jakýchkoliv potíží ji kontaktujte na telefonním čísle 774 429 360. 

Přihlášku nelze zaslat elektronicky nebo vhodit do schránky školy. Budeme rádi, když přihlášku donesete už vyplněnou, lze ji však také vyplnit přímo ve škole, kde bude pro Vás její formulář připraven. Při podání přihlášky obdržíte od paní zástupkyně konkrétnější informace k průběhu vzdělávacích aktivit školních skupin. 

V pozdějším termínu už žáka do školní skupiny přihlásit nejde. Pro zařazení žáka do skupiny nehraje čas podání přihlášky roli.  Při případném naplnění školních skupin a nedostačující kapacitě bude kritériem pro přijetí žáka jeho věk, upřednostnění budou žáci mladší před staršími. 

Na základě vyplněné a včas podané přihlášky ředitelka školy rozhodne o přijetí nebo nepřijetí žáka ke vzdělávacím aktivitám a jejich rozdělení do školních skupin. Tato skutečnost Vám bude oznámena prostřednictvím webových stránek školy. 

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka 

Informace k znovuotevření mateřské školy

Vážení rodiče a zákonní zástupci,
dovolte mi, abych Vás informovala o znovuotevření naší mateřské školy v pondělí 25. května 2020. Mateřská škola bude otevřena po celou dobu běžné provozní doby. 

Před nástupem Vašeho dítěte do školky je nutné, abyste si prostudovali doporučení Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020, vydané dne 30. dubna 2020 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Dokument naleznete zde.

Zvlášť Vás upozorňujeme na opatření, která se týkají samotného příchodu dítěte do mateřské školy. Na děti a jejich doprovod se vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky;
 • dodržení odstupů dva metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti). 

Dítě do mateřské školy doprovází pouze jedna osoba, která se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání/vyzvednutí dítěte). 

Dětem bude poskytováno stravování školní jídelnou v běžné podobě za dodržení rámcových pravidel pro zajištění školního stravování daných doporučením MŠMT.  

Při prvním vstupu dítěte do školy předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení, které obsahuje:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví;
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Toto prohlášení si můžete stáhnout zde, případně jej vyplnit a podepsat při prvním vstupu do mateřské školy. 

Vážení rodiče, s ohledem na situaci a abychom pro Vaše děti mohli připravit co nejbezpečnější prostředí, Vás tímto žádám o spolupráci. Potvrďte nám prosím písemně nejlépe v pondělí 18. května 2020, zda Vaše dítě nastoupí/nenastoupí do mateřské školy prostřednictvím e-mailu skolka@zslichnov.cz. V případě, že Vaše dítě nastoupí, přidejte do kopie také e-mail naší školní jídelny jidelna@zslichnov.cz, abychom Vaše dítě zároveň přihlásili ke stravování. 

Děkuji Vám velice za spolupráci a přeji hezké dny. 

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka 

Dotazník k předběžnému zájmu rodičů o účast dětí na vzdělávacích aktivitách ve školní skupině

Vážení rodiče,
jak jsme avizovali při třídních schůzkách, obracíme se na Vás s dotazníkem k zjištění předběžného zájmu o zařazení Vašeho dítěte do školní skupiny. Abychom mohli co nejvíce vyjít vstříc Vašim požadavkům, prosím zvažte, která z variant je pro Vás nejoptimálnější. My následně Vaše dotazníky vyhodnotíme a pokusíme se zajistit školní skupiny tak, aby co nejvíce odpovídaly Vašim představám.

Dotazník Vám byl zaslán prostřednictvím e-mailu Vašeho dítěte. Žádáme Vás zdvořile o jeho vyplnění během středy 13. května 2020, abychom dále mohli připravit organizaci školy od 25. května 2020 a Vám zaslali konkrétní informace a přihlášku k vzdělávacím aktivitám, která by měla být podána do 18. května 2020.

Dovoluji si Vás upozornit, že skupiny mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Dále Vás upozorňuji, že je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány. Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, včetně asistentů pedagoga a vychovatelů. Nemůžeme Vám tudíž předem slíbit, že Vaše dítě bude vzdělávat jeho třídní učitel/ka.

O docházce přihlášeného dítěte se vede evidence. V případě nepřítomnosti žáka delší než tři dny žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude nadále do skupiny docházet. Absence se však nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení.

Závěrem Vás chci upozornit, že stanovení začátku a konce vzdělávacích aktivit během dne je v kompetenci ředitele školy. Stejně tak o zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Vyplněním dotazníku nám pouze dáte najevo svůj zájem o to, jaká je Vaše představa o realizaci vzdělávacích aktivit v naší škole, především o jeho délce, a pomůžete nám, abychom tuto představu co nejlépe naplnili. Děkujeme Vám.

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka