Informace o organizaci distančního vzdělávání v naší mateřské škole

Vážení rodiče předškoláků s povinnou předškolní docházkou,
dovolte mi, abychom Vás informovali o povinnosti předškolního vzdělávání Vašich dětí a zároveň o jeho konkrétní realizaci v naší mateřské škole v době jejího uzavření.  

Jednou týdně (vždy v pondělí v 7:30 ráno) od nás obdržíte náměty k předškolnímu vzdělávání ve formě pracovních listů, básniček, písniček a dalších nápadů. Tyto vzdělávací materiály Vám zašleme na školní e-maily dětí (jmeno.prijmeni@zslichnov.cz), včetně týdenního plánu se souhrnnými informacemi a průvodního dopisu pro děti. 

Zpracované úkoly zakládejte svým dětem do portfolia (složky, do které budete vkládat dětské práce), které později donesete do mateřské školy (po otevření školky nebo v průběhu vzdělávání, v případě že se uzavření mateřských škol prodlouží – o tom bychom Vás informovali). Touto formou zajistíme zpětnou vazbu o vzdělávání Vašich dětí, kterou bychom měli při distančním vzdělávání sledovat.  

Chápeme, že ne každý z Vás bude mít možnost si vše vytisknout. Pokud takové možnosti nemáte, jsou stanoveny úřední hodiny školy (pondělí 14:00–16:00, čtvrtek 7:30–9:30), během těchto hodin si můžete vytištěné materiály převzít v mateřské škole (včetně prázdninového týdne). S ohledem na bezpečnostní opatření Vám je předá pracovník mateřské školy u vstupu do školky po Vašem zazvonění. 

Jak asi chápete, u takto malých dětí je nezbytná Vaše spolupráce se školou a výrazná pomoc dětem z Vaší strany. Za tu Vám velmi děkujeme. Zároveň Vás upozorňujeme, že kromě povinnosti předškolního vzdělávání dětí mají zákonní zástupci dětí povinnost děti ze vzdělávání omlouvat.   

V tomto týdnu začínáme ve čtvrtek 4. března 2021. Vzdělávací materiály, které Vám zasíláme, jsou na dobu do pátku 12. března 2021. Dále pak budeme pokračovat v plánovaném týdenním režimu od pondělí do pátku, jak je uvedeno výše. Zároveň upozorňujeme, že v období jarních prázdnin není dána povinnost předškolního vzdělávání. 

V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vedoucí učitelku mateřské školy Mgr., Bc. Renatu Dreslerovou, DiS., a to v pracovní dny od 7:30 do 16:00 hodin (pondělí, středa) nebo do 14:30 hodin (úterý, čtvrtek, pátek) na telefonním čísle 774 426 360.  V případě potíží s přihlášením k e-mailu kontaktujte technickou podporu – učitele informatiky Mgr. Ondřeje Švrčka ve stejném čase na telefonním čísle 774 420 360. 

Přejeme Vám, ať se Vám doma při práci s dětmi daří, a doufáme, že Vám a Vašim dětem přinese současná nesnadná doba alespoň spoustu radostných chvil prožitých společně – a to i díky našim vzdělávacím aktivitám. 

Děkuji za spolupráci. Věřím, že společnými silami tuto situaci zvládneme.

Mgr. Olga Síbrtová

Připravujeme přednášku pro rodiče předškoláků

Naše škola ve spolupráci s klinickou logopedkou Mgr. Petrou Sztuchlíkovou připravuje online přednášku (nejen) pro rodiče dětí, které mají od příštího školního roku nastoupit k povinné školní docházce. Tématem školní zralosti a připravenosti Vás provede zkušená učitelka prvního ročníku a metodička pro první stupeň naší školy Mgr. Markéta Martinů. 

Protože v současné době nelze v základní škole uskutečňovat ani společná setkání rodičů a veřejnosti, ani návštěvy dětí z mateřské školy, nejprve Vám naši školu představíme. Díky připravené prezentaci budete mít malou příležitost k nám „nakouknout“ alespoň virtuálně. 

Rovněž Vám předáme informace týkající se zápisu k povinné školní docházce. a především bude čas na Vaše dotazy. Ty můžete směřovat už nyní na e-mailovou adresu přednášející: marketa.martinu@zslichnov.cz.  

Přihlásit se můžete do úterý 23. března 2021 prostřednictvím přihlašovacího formuláře zde. Na zadanou e-mailovou adresu Vám přijde nejprve potvrzení o přihlášení, den před uskutečněním přednášky obdržíte e-mail, kde bude odkaz na Google Meet, jehož prostřednictvím se přednáška uskuteční. 

V případě, že pozvánku neobdržíte nebo budete-li mít jakékoliv technické potíže, obraťte se na učitele informatiky Mgr. Ondřeje Švrčka na telefonním čísle 774 420 360. 

Těšíme se na Vaši účast!

Mgr. Olga Síbrtová

Zveřejnění termínů zápisů do základní i mateřské školy

Termín zápisu k povinné školní docházce je stanoven na čtvrtek 29. dubna 2021 (v případě distanční podoby zápisu bude probíhat v týdnu od 26. do 30. dubna 2021). 

Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání je stanoven na úterý 11. května 2021 (v případě distanční podoby zápisu bude probíhat v týdnu od 10. do 14. května 2021).

Mgr. Olga Síbrtová

Informace k provozu školy od 1. března 2021

Vážení rodiče,
vláda na svém jednání v pátek 26. února 2021 rozhodla vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci o dalších změnách v provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021. Mezi nově přijatá opatření, která se bezprostředně dotýkají také naší školy, patří zákaz osobní přítomnosti dětí v mateřské škole, žáků prvních a druhých ročníků základní školy a žáků ve školních družinách. Celé usnesení vlády si můžete přečíst zde.

Zároveň Vás informuji, že bezprostředně před tímto jednáním vlády byla v naší škole nařízena karanténa pro žáky I. A třídy z důvodu výskytu onemocnění covid mezi žáky a pracovníky školy (potvrzena byla i britská mutace koronaviru). Z tohoto důvodu je tato třída a velká část pracovníků školy v současné době v karanténě a postupně absolvují PCR testy. 

Informace k organizaci vzdělávání v naší škole:

Mateřská škola 

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Metodiku k tomuto vzdělávání bychom měli podle informací z ministerstva školství obdržet začátkem příštího týdne. Poté Vás o jeho průběhu budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy a dále na e-mailech Vašich dětí ve tvaru jmeno.prijmeni@zslichnov.cz. Pokud potřebujete pomoc s aktivací těchto účtů, obraťte se na technickou podporu (viz níže).  

Základní škola 

Žáci základní školy budou distančně vzdělávání způsobem, na který jste zvyklí, tzn. prostřednictvím Google Učebny a online hodin na Google Meet dle platného rozvrhu online hodin. O případných změnách v rozvrhu hodin Vás budou informovat vyučující (například z důvodu suplování – nyní aktuálně v I. A třídě). V případě, že budete mít jakékoliv potíže s ovládáním aplikací, obraťte se na technickou podporu (viz níže). 

Ačkoliv jsou v současnosti povoleny individuální konzultace ve škole, vzhledem k výskytu onemocnění covid nebudou ve škole v příštím týdnu probíhat. V případě možností s ohledem na vysokou nemocnost pedagogů budou realizovány online, o tom budete informováni pedagogickými pracovníky. O dalším zařazení individuálních konzultací ve škole rozhodnu na základě vývoje situace.

Rodiče žáků, kteří si ponechali učebnice, sešity a pomůcky ve škole, si je mohou vyzvednout u hlavního vchodu v úředních hodinách. V případě, že Vám byla nařízena karanténa a nikdo se nemůže do školy dostavit, prosím, kontaktujte třídní učitele svých žáků, se vzniklou situací se Vám budeme snažit pomoci. Úřední hodiny školy naleznete zde.

Školní jídelna

Školní jídelna zůstává v provozu a poskytuje stravu cizím strávníkům a za dotovanou cenu také dětem a žákům, kteří se vzdělávají povinně distančně (tzn. předškolákům, kteří mají předškolní vzdělávání povinné, a žákům základní školy). Oběd je možné vyzvednout si do jídlonosiče ve dnech školního vyučování od 10:45 do 12:15 hodin. Tomu je uzpůsoben rozvrh online hodin. 

Obědy budou v této chvíli všem dětem a žákům odhlášeny. V případě, že je chcete už od pondělí 1. března 2021 opětovně přihlásit, kontaktujte v pondělí do 7:00 hodin vedoucí školní jídelny Alenu Kandráčovou na telefonním čísle 556 808 547.

Důrazně upozorňujeme, že oběd nemůže vyzvedávat osoba, které byla nařízena karanténa. 

Školní družina

Školní družina nebude v provozu z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků ve školních družinách. 

Ošetřovné

Podle nových pravidel škola nevyplňuje žádné potvrzení pro zajištění nároku na ošetřovné. Informace o ošetřovném naleznete zde

Technická podpora 

Technickou podporu při ovládání Google účtů zajišťuje učitel informatiky Mgr. Ondřej Švrček. K dispozici je na telefonním čísle 774 420 360 v pracovní dny od 7:30 do 16:00 hodin (pondělí, středa) nebo do 14:30 hodin (úterý, čtvrtek, pátek). V případě, že Vám telefon v této době nezvedne (například z důvodu online výuky), bude Vás obratem kontaktovat. 

Jarní prázdniny

V týdnu od 8. března do 12. března 2021 mají žáci základní školy jarní prázdniny. 

Přeji Vám i Vašim dětem a blízkým hodně zdraví a trpělivosti. 

Mgr. Olga Síbrtová

Informace k povinnosti používat respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku

Vážení rodiče,
také v prostorách škol a školských zařízení je nově na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví povinnost nosit – stejně jako v jiných vnitřních prostorech staveb – respirátor, zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek. Tato povinnost platí ode dneška, nicméně až do neděle 28. února 2021 lze místo těchto ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky, které brání šíření kapének. 

Konkrétnější informace nám zaslalo ministerstvo školství a naleznete je zde.

Toto opatření platí pro všechny, kdo vstoupí do budovy základní i mateřské školy, s výjimkou dětí v mateřské škole.  Od pondělí 1. března 2021 jej musíme důsledně vyžadovat.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová

Děti z Lichnova se mohou stát mladými hasiči

Naše škola spolupracuje s různými institucemi v obci. Jednou z nich je Sbor dobrovolných hasičů, který byl v Lichnově založen už v roce 1894. Za dobu jeho působení se v něm vystřídala celá řada generací. A jak říká Eva Holubová, vždy bylo zapotřebí pečovat o generaci nejmladší, neboť právě ta zajišťuje pokračování tradice sboru. O tuto generaci se stará v kroužku Mladí hasiči jako vedoucí spolu s Patricií Pustějovskou a Jiřím Buriánkem. A děti, které kroužek navštěvují, se rekrutují především z řad žáků naší školy. 

„Před několika lety se v Lichnově podařilo obnovit kroužek mladých hasičů. Jsme rádi, že postupem času jeho obliba narůstá. Vedoucí se snaží pro mladé hasiče zajistit nejen potřebné vybavení, ale také nabídnout celou řadu zajímavých aktivit. Kroužek mladých hasičů má poměrně široký záběr. Děti se věnují nejen fyzické přípravě, ale také se například učí vázat uzly, pracovat s buzolou, používat hasicí přístroje nebo se učí základům zdravovědy. Dostanou tak základy, které uplatní i v běžném životě,“ uvádí Eva Holubová s tím, že odměnou za odvedenou práci je pro ně slavnostní ukončení sezóny a víkendové soustředění. 

„Rádi přivítáme nové kamarády mezi mladými hasiči. Přihlásit se mohou kdykoliv,“ vyzývá školáky k aktivitě další z vedoucích Patricie Pustějovská. Zájemci mohou zhlédnout webové stránky lichnovských hasičů nebo jejich Facebook.  

A koho toto téma zajímá ještě více, může se se stát dokonce profesionálním hasičem! Více se dozví v následujícím videu. 

„A i když se z Vás nestanou profesionální hasiči, můžete být členem výjezdové jednotky dobrovolných hasičů a pomáhat ve své obci,“ nabádá žáky k účasti v kroužku vedoucí Jiří Buriánek. Schválně – víte, který ze spolužáků je mladým hasičem?

Mgr. Olga Síbrtová

Pozvánka na online přednášku o inkluzivním vzdělávání

Realizační tým MAP ORP Frenštát pod Radhoštěm II připravil pro rodiče, pedagogy i další zájemce z řad veřejnosti další online přednášku nazvanou Na hřišti, ve škole, v životě spolu aneb inkluze v praxi. 

„Tématem přednášky je inkluzivní vzdělávání, přesněji vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole z pohledu rodiče. Setkáním nás provede Mgr. Lenka Hečková, právnička, členka expertního týmu České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, poradního orgánu Veřejného ochránce práv pro monitorování práv osob se zdravotním postižením, spolupracovnice řady rodičovských a pacientských organizací,“ upřesňuje Mgr. Jitka Urubová, manažerka projektu MAP ORP Frenštát pod Radhoštěm II.

„Přednášející je zároveň maminkou dcery se speciálními vzdělávacími potřebami, takže bude sdílet vlastní zkušenosti s výchovou a vzděláváním svého dítěte v běžné škole. Bude hovořit o tom, co jim inkluzivní vzdělávání přináší a proč o něj pro svou dceru stojí, proč považují společné vzdělávání za přínosné pro všechny děti, jaké překážky musejí překonávat, jak funguje spolupráce a komunikace s pedagogy, jaké nároky jsou kladeny na všechny zúčastněné a jak se s nimi vyrovnávat,“ dodává Jitka Urubová. 

Tato přednáška je další z cyklu online přednášek pořádaných MAP ORP Frenštát pod Radhoštěm II, předcházela jí přednáška o školní zralosti, na kterou se přihlásilo devadesát účastníků. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 16. března 2021 v 17 hodin. Přihlášení je možné do 15. března 2021 na odkaze https://forms.gle/…f28

Na e-mailový kontakt uvedený v rezervačním formuláři bude přihlášeným zaslán odkaz pro připojení na přednášku. 

Více informací naleznete na webu MAP ORP Frenštát II nebo na jejich Facebooku.

Mgr. Olga Síbrtová

Informace k provozu školy od pondělí 15. února 2021

Vážení rodiče,
dle dnešních informací zveřejněných na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Vám sděluji, že ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví a bude zachován stávající stav, kdy školy fungují dle platného opatření PES ve stupni 5. 

Informace naleznete na stránkách MŠMT zde.  

S pozdravem

Mgr. Olga Síbrtová

I v distančních časech oceňujeme pomoc ostatním, ochotu udělat něco navíc a spolupráci

Ve škole se uzavíralo první pololetí tohoto ne úplně standardního školního roku. Roku, kdy se většina dětí většinu času učila doma, nikoliv ve škole. Přesto bych na tomto místě ráda vyzdvihla zásluhy některých z nich, které potvrzují, že ani obtížná doba není překážkou tomu, aby mohl člověk prokázat dobrý skutek nebo vykonat něco navíc, co potěší ostatní. 

Za mimořádný projev lidskosti byla udělena pochvala ředitelky školy čtyřem dětem z devátého ročníku. Jedná se o Adélu Špačkovou, Alexandra Böhma, Beátu Macečkovou a Bělu Machynkovou. Všichni čtyři byli všímaví k nešťastné události, která se přihodila žákyni naší první třídy. Ta cestou ze školy spadla do potoka, ve kterém se kompletně namočila. Měla mokré oblečení i školní brašnu. V chladném počasí deváťáci naši prvňačku vytáhli, osušili, odvezli autobusem do Bordovic, dovedli domů a předali rodičům. Ve škole bychom se o jejich počinu nedověděli nebýt maminky malé žačky, která o situaci informovala třídní učitelku své dcery. 

Pochvalu ředitelky školy v prvním pololetí obdržela za mimořádný projev školní inciativy žákyně devátého ročníku Lucie Hubeňáková. Lucie na začátku školního roku uspořádala v prostorách školy ve spolupráci s učitelkou výtvarné výchovy Mgr. Petrou Stoklasovou výstavu svých vlastních prací. Tenkrát o ní její učitelka mluvila jako o vycházející hvězdě. „Přes svou skromnost se Lucka nebojí pustit do větších výtvarných projektů, jakou je třeba výzdoba školky, zkoušet širokou škálu výtvarných technik a účastnit se různých výtvarných soutěží a prezentací, ve kterých se jí daří umístit na předních příčkách. A to je teprve na počátku své umělecké dráhy. Je třeba říct, že nesmírný talent se jí podařilo skloubit s pílí, pracovitostí, trpělivostí, pečlivostí a otevřeností novým věcem,“ popisovala Petra Stoklasová Lucčiny vlastnosti, které určitě stály za úspěchem při cestě za splněním profesního snu.  Lucka velmi úspěšně zvládla přijímací zkoušky a byla přijata na vytouženou uměleckou školu. 

Dalším pochváleným žákem je osmák Pavel Zeman. Pochvala ředitelky školy mu byla udělena rovněž za mimořádný projev školní iniciativy. Jako člen žákovského parlamentu ve spolupráci s dalšími jeho členy vytvořil animaci vánočního přání, které následně sloužilo škole jako originální péefka. Animaci můžete zhlédnout zde:

Poděkovat se na tomto místě sluší i učitelům: Mgr. Evě Pustějovské za vedení žákovského parlamentu i ve složitých časech distanční výuky a MgA. Jiřímu Najvarovi za přípravu hudebního podkladu k animaci, na kterém spolupracoval se žákyní Adélou Pustějovskou, která animaci propůjčila svůj nezaměnitelný hlas.  

Také třídní učitelé našli mezi svými svěřenci spoustu žáků, kteří si zasloužili jejich pochvalu: za aktivní přístup při distančním vzdělávání, za vzorné plnění školních povinností, za účast v různých olympiádách a soutěžích, za zapojení do akcí školní družiny, za sběr kaštanů pro myslivce a další. Všem oceněným žákům blahopřeji. 

Mgr. Olga Síbrtová

Poselství žákovského parlamentu: pracujeme na dálku, ale rádi bychom zase chodili do školy

Náročné koronavirové období poznamenalo také činnost žákovského parlamentu naší školy. „Ve škole jsme se stihli společně sejít jen jednou, rozdělili jsme si funkce a začali přemýšlet o tom, co vše by se mohlo v tomto školním roce podniknout. Další schůzka už proběhla v online světě, a tak to zůstalo dosud,“ uvádí učitelka Mgr. Eva Pustějovská, která žákovský parlament ve škole už druhým rokem vede. 

Jak tedy vypadaly aktivity parlamentu v tomto školním roce? „Nastavili jsme společně pravidla pro online hodiny, přemýšleli o různých možnostech našeho působení a zda nějaké vůbec jsou, když jsme nemohli chodit do školy, natož organizovat akce pro děti a veřejnost. Parlamenťáci jsou však vždy plni dobrých nápadů, a tak se rozhodli pro školu a její přátele vytvořit vánoční přání,“ popisuje kantorka nápad, který zaujal nejenom všechny ve škole, ale i širokou veřejnost. Vánoční animace totiž svým pojetím upoutala pozornost snad všech, kdo ji měli možnost zhlédnout. 

Celou akci si vzal pod patronát Pavel Zeman, zástupce osmáků a jednatel žákovského parlamentu. Projevil se nejen jako zdatný výtvarník a talentovaný animátor, ale i skvělý scenárista, režisér a organizátor. V práci mu malbou pozadí do animace pomohly i ostatní členky parlamentu: Dorota Kociánová a Ema Holubová z páté třídy, Markéta Rečková (VII. A), Eva Janečková (VII. B) a její sestra Zuzana Janečková z devítky. Velký dík si zaslouží Adéla Pustějovská z deváté třídy, která k přání nazpívala pod vedením učitele hudební výchovy MgA. Jiřího Najvara podklad. 

„Skupinová práce napříč třídami v období, kdy se žáci nemohou s žáky jiných tříd ani potkat, není lehká záležitost. Období rotační výuky holkám alespoň umožnilo po etapách přinést do školy své obrazy, aby se mohly dostat k Pavlovi, který už mezitím připravil obrovskou spoustu malinkatých částí postaviček. Ty pak prostřednictvím fotek a animačního programu rozpohyboval a oživil,“ popisuje spolupráci dětí Eva Pustějovská a dodává: „Když jsem viděla tu řadu asi dvaceti párů nožiček v různých pozicích, uvědomila jsem si, o jak náročný projekt jde. Všechna tato práce by však nikdy nedošla k úspěšnému konci, pokud by na jejím začátku nevznikl kvalitní námět. Pavel vymyslel milý příběh, který v této době zrcadlí myšlenky a pocity asi většiny dětí i dospělých: kdy už to všechno skončí a budeme moci žít jako dřív?“

Práce žákovského parlamentu se dostala na veřejnost přes ředitelku školy. Té zaslali žáci přáníčko jako první. „Otevřela jsem jej ve škole těsně před poradou všech pedagogů, která probíhala v pozdně odpoledních hodinách. Když jsem animované dílko poprvé zhlédla, doslova se mi zatajil dech. Ve škole už snad nikdo nebyl, ale video jsem mohla sdílet hned na online poradě s kolegy. A následně se všemi přáteli školy, partnery a na internetových stránkách školy,“ popisuje ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová. „Zajímavé bylo, že se ke mně v průběhu tvorby přání nedostala žádná zpráva, a tak pro mě bylo opravdovým překvapením. Až teprve pak jsem se dozvěděla, jak vznikalo nebo jak se tvůrci poprali s momentálním zákazem zpěvu. Mé poděkování patří především Pavlu Zemanovi a Adéle Pustějovské, kteří měli na jeho přípravě největší podíl. Dále pak panu učiteli Jiřímu Najvarovi za přípravu hudby a samozřejmě paní učitelce Evě Pustějovské. Té především za to, že našla způsob, jak s žákovským parlamentem pracovat i v době, kdy se děti nemohou ve škole scházet,“ dodává ředitelka. 

„Pavel a jeho tým vytvořil fantastické dílo, za což mu náleží můj velký dík a pochvala. Velmi si však vážím také toho, jak spolu děti dokázaly v náročných podmínkách komunikovat a spolupracovat. Věřím, že se dětem jejich vánoční přání vyplní, i když to asi bude ještě chvíli trvat,“ zmiňuje závěrem Eva Pustějovská. 

Krásné vánoční přání je stále ke zhlédnutí na internetových stránkách školy zde:

Bc. Hana Horáková