Novinky MŠ

Oznámení přerušení provozu mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace, oznamuje, že po projednání se zřizovatelem dochází ze závažných organizačních důvodů, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání, od pondělí 26. října do úterý 27. října 2020 a dále od čtvrtku 29. října do pátku 30. října 2020 k přerušení provozu mateřské školy dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Mateřská škola bude otevřena opět v pondělí 2. listopadu 2020. 

Mgr. Olga Síbrtová


Informace k zahájení distančního vzdělávání

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,
na základě krizového opatření vlády ze dne 12. října 2020 je s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 omezen provoz základních škol z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků na obou stupních škol. Toto omezení se týká rovněž školní družiny, nevztahuje se na mateřskou školu. 

To, že se opět vracíme k distančnímu vzdělávání, je nám, pedagogům, nesmírně líto. Věřím, že naši vládu k rozhodnutí uzavřít školy vedly vážné důvody, proto mi závěrem dovolte připomenout, že takové opatření by jistě nebylo účinné v případě, že by se děti čile stýkaly mimo školu. Prosím, abyste toto měli na paměti, abychom se díky své vlastní zodpovědnosti mohli (nejenom) ve školách vrátit co nejdříve k co nejběžnějšímu režimu. 

Z tohoto důvodu se obracím také na Vás, rodiče dětí mateřské školy. Zvažte prosím s ohledem na mimořádnost situace umisťování svého dítěte do mateřské školy v těchto dnech, zejména pokud zůstáváte doma s dalším sourozencem (starším sourozencem ze základní školy nebo mladším, jste-li na rodičovské dovolené apod.). Pamatujte, že ve školce jsou nadále děti i paní učitelky bez roušek. V případě potvrzení nemoci covid-19 u kteréhokoliv z dětí budeme nuceni z důvodu karantény uzavřít celou mateřskou školu, což by bylo velkou komplikací pro ty rodiče, kteří v těchto nesnadných dnech zajišťují fungování služeb nezbytných pro chod naší společnosti. Také my ve školce si přejeme vydržet co nejdéle, proto Vás prosím, abyste v případech, kde to není nezbytně nutné, omezili kontakty, včetně zvážení možnosti ponechat si dítě docházející do mateřské školy doma.

Mgr. Olga Síbrtová 


Šachové hrátky v naší školce

V pátek 25. září 2020 začala první lekce výuky šachů v naší školce, která se po celý rok bude pravidelně pokračovat každý pátek. Šachový kroužek je v mateřské školce pilotním projektem v rámci projektu MAP ORP Frenštát pod Radhoštěm. Malé šachisty všelijakými úskalími zábavné hry provede zkušený lektor Tomáš Roček.

Šachy jsou jednou z nejstarších a nejoblíbenějších klasických stolních deskových her na světě pro dva hráče. Získaly si mnoho příznivců různého věku a jsou právem označovány jako královská hra. Bojují proti sobě bílé a černé figurky, které mají různá pravidla použití. Zvítězí ten, kdo dá soupeřovu králi mat. Proč zrovna hrát šachy, prozradila vedoucí učitelka mateřské školy Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS.: „Šachová hra rozvíjí logické i kritické myšlení, paměť, čtenářské i matematické dovednosti, kreativitu, trpělivost, vytrvalost, zlepšuje koncentraci, sociální dovednosti, učí řešit problémy, rozvinout příznivé charakterové vlastnosti a mnoho dalších. Věříme, že se dětem šachy budou líbit a snad tu brzy budeme mít šachové hráče.“ Pokud jsou opravdu šachy takto podnětné, můžeme se brzy těšit na novou generaci šachistů.

Bc. Hana Horáková


Škola získala dotaci ve výši více než tři čtvrtě milionu korun

V operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Šablony III získala naše škola dotaci na realizaci aktivit zjednodušeného projektu v období od 1. září 2020 do 31. 8. 2022. Celková výše dotace je 759 638 Kč. 

Škola tuto dotaci využije na aktivity rozvíjející ICT ve vzdělávání mateřské i základní školy, projektové dny ve výuce mateřské i základní školy, projektové dny mimo školu pro žáky základní školy a personální podporu v mateřské škole i základní škole, která bude spočívat ve znovuzřízení pracovní pozice školního asistenta.

Mgr. Olga Síbrtová


Do nového školního roku s novými učebnami i logem

Vážení rodiče, zákonní zástupci školy a všichni příznivci školy,
ti z Vás, kteří v minulých dnech navštívili náš školní web, jistě postřehli nové logo v záhlaví. O nutnosti jeho vytvoření jsem v minulosti na různých místech psala nebo hovořila. Bylo pro mě ale nezbytné nějakou dobu ve škole pracovat, abych pochopila, co je pro ni specifické a co by mohlo být jejím dlouhotrvajícím a unikátním znakem. 

Po dva roky mého působení v Lichnově přilétali na střechu naší školní jídelny čápi. Přilétali sem už také mnoho let předtím, než jsem se stala ředitelkou školy, a jsem přesvědčena o tom, že své hnízdiště nezmění ani po mém odchodu z Lichnova. 

Když se mě pan starosta před časem zeptal, co bychom chtěli pro školu vyřezat z kmene lípy pokácené u kostela, vzpomínám si, že mě čápi napadli okamžitě jako první. A v konečném rozhodnutí pro vznik loga mě utvrdily také děti v době, kdy do školy nesměly docházet a vzdělávaly se doma. Posílaly svým učitelkám fotografie čápů, kteří se na střechu naší školy vrátili. A děti z Bordovic, které k nám tradičně přicházejí do první třídy, posílaly své čápy, kteří se u nich nově uhnízdili. Děti v tom viděly propojení s lichnovskými dětmi a naší školou. Logo je pro děti a zároveň je jednoduché. Za jeho zpracování děkuji grafikovi Matěji Kahánkovi. 

Kromě čapího loga čekalo na děti s příchodem nového školního roku několik změn. Společně se zřizovatelem se postupně zrekonstruovaly některé prostory školy. Jedná se v prvé řadě o novou odbornou učebnu, kterou nazýváme školní informační centrum, v níž se spojuje knihovna s učebnou informačních a komunikačních technologií. Vznikla v jedné z menších tříd, protože větší prostory jsme věnovali kmenovým třídám kvůli rozdělení první a sedmé třídy. Dvě z nich se nám podařilo kompletně zrekonstruovat. V jedné z nich je umístěn nový klavír a odpoledne v ní bude probíhat výuka hry na tento nástroj MgA. Jiřího Najvara pod hlavičkou První soukromé základní umělecké školy MIS MUSIC Kopřivnice, jejíž jsme se stali od nového školního roku pobočkou. Nově zrekonstruovaný je také vestibul školy, abychom našim dětem zpříjemnili první kroky ve škole, a jeden z kabinetů. 

Nutnost postupně rekonstruovat kabinety vyvstala hned po mém nástupu do Lichnova – a věřte, že nyní bychom se do malé sborovny už rozhodně nevešli. Pro letošní rok nás opět přibylo. 

Nově u nás učí dvě paní učitelky na prvním stupni – Bc. Barbara Vaculínová a Mgr. Lenka Roiková. Napříč prvním a druhým stupněm učí hudební výchovu MgA. Jiří Najvar, který zároveň povede ve škole dva pěvecké sbory. Do šesté třídy nastupuje nová asistentka pedagoga Ing. Jarmila Halamíčková. A oddělení Tygříků naší školní družiny vede Mgr. Barbora Žabenská, která je zároveň na částečný úvazek asistentkou pedagoga v mateřské škole. Práci školní družiny jako celku řídí Lucie Vávrová, DiS., která je nově pověřená funkcí vedoucí vychovatelky. Do mateřské školy nastoupila paní učitelka Bc. Marie Kvitová. Všichni se na novou práci s dětmi těšili – a to nejenom noví kolegové, ale i ti stávající. Naším největším přáním pro letošní školní rok je, abychom mohli „normálně učit“. 

Dovolte mi na tomto místě poděkovat zřizovateli obce za provedenou rekonstrukci, zejména panu starostovi Ing. Aleši Mičulkovi, který během prázdnin téměř denně dojížděl do školy a na práci dohlížel, a zaměstnancům obce, kteří velkou část prací realizovali. Dále bych chtěla poděkovat živnostníkům a firmám, kteří nám termínově vycházeli vstříc. Mé díky patří také Ing. Jaroslavu Holubovi, který je mi často konzultantem, rádcem a nevyčerpatelnou studnicí nápadů, jak dětem zkvalitnit a zpříjemnit pobyt ve škole. 

V neposlední řadě patří mé poděkování našim provozním zaměstnancům, na které byly kladeny stran úklidu během rekonstrukce vysoké nároky, a vedoucí ekonomického a provozního úseku Mgr. Monice Čempel za koordinaci prací a nákup všeho potřebného. Děkuji také všem vedoucím a dalším pracovníkům za přípravu nového školního roku. Jak jsme jej zahájili a jaký bude, se budete průběžně dozvídat na našich internetových stránkách. 

Já nám všem přeji především hodně zdraví a ať nám nový školní rok přináší radost a uspokojení z práce, dobré partnerské vztahy a spoustu pozitivních zážitků prožitých společně. 

Mgr. Olga Síbrtová 


Roušky ve společných prostorách základní školy, pro doprovod dětí rovněž při vstupu do mateřské školy

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí a žáků,
v souvislosti s novým Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví vydaným dne 9. září 2020, jehož plné znění naleznete zde, Vás žádám o:

  • vybavení každého žáka naší základní školy dvěma kusy roušek či jiného ochranného prostředku dýchacích cest (jako je respirátor, ústenka, šátek apod.);
  • žák bude mít zakrytá ústa a nos rouškou při vstupu do budovy školy a při pohybu po škole ve všech společných prostorách školy (šatny, chodby, toalety);
  • druhou (náhradní) roušku bude mít připravenu v čistém sáčku a s sebou bude mít jeden náhradní sáček na odložení používané roušky (ve třídě, během oběda apod.);
  • rodiče či jiné osoby, které vyzvedávají žáky ve škole, mají zákaz vstupu do budovy školy; při vyzvedávání žáků z družiny zazvoní a čekají na příchod pedagoga nebo svého dítěte;
  • povinnost mít zakrytá ústa a nos se nevztahuje na děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole;
  • do mateřské školy smí vstoupit doprovodná osoba pouze s ústy a nosem zakrytými rouškou či jiným ochranným prostředkem dýchacích cest; doprovodné osoby mohou děti doprovázet pouze do prostoru šaten – mají přísný zákaz vstupu do tříd, děti předávají učitelkám ve dveřích z šatničky do třídy;
  • v případě, že jsou v šatně už další rodiče s dětmi a nemohou být dodržovány doporučené dvoumetrové rozestupy, vyčkají v prostoru chodby/schodiště/před vstupem do budovy v rozestupech, než se prostor uvolní; v případě nedodržování tohoto pravidla budeme muset přistoupit v zájmu zachování zdraví dětí k přísnějším organizačním opatřením při předávání/vyzvedávání dětí z mateřské školy.

Děkuji Vám za pochopení. 

Dále děkuji všem, kteří nechávají své děti s příznaky virového infekčního onemocnění doma, a apeluji na ty, kteří nemocné děti posílají do školy – v případě objevení příznaků takového onemocnění budeme děti důsledně posílat domů.

Děkuji za pochopení také při všech rozvrhových změnách, ke kterým dochází v souvislosti s nemocností pedagogů základní školy. Zatím jsme schopni vše organizačně zvládnout a snad se situace do budoucna nebude rapidně zhoršovat. 

Přeji Vám příjemné babí léto. Věřím, že situaci, budeme-li brát ohledy na druhé a budeme-li mít pro sebe navzájem pochopení, zvládneme.

Mgr. Olga Síbrtová


Děti ze školky navštívil kominík, aby jim představil svou profesi

V pátek 3. července 2020 navštívil děti ve školce kominík. Tuto zajímavou profesi přijel představit pan Hubeňák. Dětem ukázal všechny potřebné pomůcky pro svou práci, vysvětlil, k čemu se používají, a popsal celý postup své práce. „Jsme rádi, že jsme mohli dětem představit kominické řemeslo. Děti si tak mohly prohlédnout různé druhy náčiní a pomůcek a vyslechnout si užitečné rady a důvody, proč je důležité tuto činnost provádět pravidelně, nebo informace, že každý kominík musí dodržovat bezpečnost, aby si nepřivodil úraz, a proto se každý rok bezpečnostně školí,“ popsala návštěvu kominíka vedoucí učitelka lichnovské školky Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS.

V závěru přednášky si děti vložily své ruce do kyblíku, ve kterém se skrývaly saze, a mohly vytvořit výtvarné dílko. Obtiskly své dlaně na velký formát výkresu, a udělaly si tak společnou památku na návštěvu kominíka. „Dětem se návštěva tak moc líbila, že všechny chtěly být v tu chvíli kominíkem. Pro samou radost pak na rozloučenou panu Hubeňákovi zazpívaly písně Kalamajka a Pec nám spadla,“ prozradila na závěr vedoucí učitelka.

Bc. Hana Horáková 


všechny články v Novinkách MŠ