Novinky MŠ

Informace o odložení termínu zápisu do první třídy

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
vzhledem k uzavření škol došlo k zrušení termínu zápisu žáků do první třídy, původně plánovaného na čtvrtek 2. dubna 2020. V současnosti připravujeme zápis k povinné školní docházce dle nových pokynů a doporučení ministerstva školství. Uskuteční se na konci měsíce dubna bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

O termínu a konkrétním způsobu realizace Vás budeme včas informovat. 

Děkujeme za pochopení. 

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka 


Úřední hodiny v době uzavření školy

Vážení návštěvníci,
z důvodu uzavření školy kvůli mimořádné epidemiologické situaci prosím zvažte, zda je Vaše osobní přítomnost ve škole nutná, zda svou záležitost nemůžete vyřešit prostřednictvím e-mailu, telefonu, programu DMSoftware. Veškeré kontakty naleznete na internetových stránkách školy. 

Děkujeme za pochopení. 

Pokud Vaše záležitost vyžaduje osobní přítomnost ve škole, využijte prosím mimořádné úřední hodiny ve dnech:   

pondělí14:00–16:00
středa8:00–10:00

Použijte hlavní vchod a zvoňte prosím na ředitelnu.  

V těchto dnech rovněž potvrzujeme Vaše žádosti o ošetřovné při péči o dítě, které je žákem naší školy nebo se účastní předškolního vzdělávání v naší mateřské škole. O potvrzení žádosti lze žádat i prostřednictvím e-mailu, tuto variantu s ohledem na situaci upřednostňujeme. Více informací naleznete zde.

Telefonicky nás můžete kontaktovat na mobilních telefonních číslech uvedených na webu školy ve všední dny v těchto časech:

pondělí, středa8:00–16:00
úterý, čtvrtek, pátek8:00–14:00

Jako technická podpora ke vzdělávání na dálku je Vám k dispozici učitel informatiky Mgr. Ondřej Švrček na e-mailu ondrej.svrcek@zslichnov.cz nebo na telefonním čísle 774 427 360, a to v tomto čase:

pondělí až pátek8:00–14:00

Děkujeme za spolupráci. 

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka


Aktualizované informace o potvrzování žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy

Vážení rodiče,
připravili jsme pro Vás nejdůležitější informace o změnách v poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnou situací v České republice. Pravidla pro ošetřovné se od března po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 mění. Nově mají rodiče nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření škol. Nárok mají rodiče děti mladších 13 let a při péči o starší hendikepované děti navštěvující školy. Dva pečující se nyní mohou v péči střídat dle potřeby vícekrát a neomezeně. Ošetřovné bude vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření. 

Jak postupovat v případě, že je dítě žákem naší školy? 

O potvrzení žádosti můžete požádat elektronicky (tento postup s ohledem na karanténní opatření zásadně upřednostňujeme) na e-mailové adrese skola@zslichnov.cz. Do e-mailu uveďte jméno a příjmení dítěte, na které ošetřovné požadujete, zda Vaše dítě navštěvuje mateřskou školu nebo základní školu (zde uveďte také třídu) a rodné číslo dítěte. Následně Vám bude zaslán potvrzený formulář o ošetřovném. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých stránkách zveřejnilo informaci, že školy jsou povinny vydat tento formulář ten den, kdy o něj rodič požádá. Toto úsměvné opatření nebude asi možné plně realizovat (představuji si situaci, že rodič požádá hodinu před půlnocí), přesto jsme zajistili, aby od pondělí 30. března 2020 bylo Vašim žádostem přijatým e-mailem vyhověno denně v běžnou pracovní dobu. Maximálně se tak budeme snažit Vám vyjít vstříc, věřte ale, že i my momentálně pracujeme ve ztížených podmínkách. Kdybyste zaznamenali jakýkoliv problém či prodlevu, volejte prosím Mgr. Moniku Čempel na telefonním čísle 774 421 360, a to:

pondělí, středa8:00–16:00
úterý, čtvrtek, pátek8:00–14:00

Zdvořile Vás žádám, abyste respektovali uvedený čas. 

V případě, že pro Vás není možné zaslat žádost elektronicky, lze si zažádat také osobně v mimořádných úředních hodinách stanovených na tyto dny:

pondělí14:00–16:00
středa8:00–10:00

Použijte hlavní vchod do školy a zvoňte prosím na ředitelnu.

Jak postupovat po obdržení potvrzené žádosti?  

Po obdržení tiskopisu formuláře jej vyplníte a podepíšete (v dokumentu část B) a předáte nebo elektronicky zašlete (fotka, sken formuláře) svému zaměstnavateli. Doporučený postup je následující:

  1. Elektronicky obdržený tiskopis potvrzený školou rodič bez zbytečného odkladu přepošle technicky vhodným způsobem (e-mailem) pro informaci svému zaměstnavateli (jako doklad o překážce v práci = „omluvenku“).
  2. Pro uplatnění žádosti o dávku ošetřovného je však třeba, aby rodič školou zaslaný elektronický tiskopis vyplnil, podepsal a odeslal, a to buďto:
    • kompletně elektronicky, má-li k tomu technický prostředek (kvalifikovaný elektronický podpis),
    • pokud však rodič (žadatel) elektronický podpis nemá, může tiskopis vytisknout, vyplnit, podepsat, naskenovat (případně vyfotit) a poslat elektronicky zaměstnavateli e-mailem,
    • anebo může tiskopis vytisknout, vyplnit, podepsat a zaměstnavateli předat fyzicky.

Upozorňujeme, že den, od kterého budete žádat ošetřovné (tj. den individuálního vzniku potřeby péče, jímž začne běžet podpůrčí doba) vyznačíte v části B tiskopisu, na řádek „O výše uvedené dítě jsem osobně pečoval/a ve dnech“, a to např. slovy „O ošetřovné žádám od …“. Pokud takto den individuálního vzniku potřeby péče nevyznačíte, bude za počátek podpůrčí doby považován den uvedený na tiskopisu jako den uzavření základní školy (tj. 11. března 2020) nebo mateřské školy (tj. 18. března 2020).

Co je třeba udělat po skončení kalendářního měsíce?

Dále je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. V tomto tiskopisu vyplníte dny, ve které jste pečovali o dítě. Nově je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi nebo hendikepovaným a kdy chodili do práce. Za tyto dny pak dostanete namísto ošetřovného mzdu nebo plat. Tento výkaz předáte také svému zaměstnavateli. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc. 

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění naleznete zde:

Interaktivní formulář naleznete zde:

Co se děje dále?

Váš zaměstnavatel po doplnění dalších rozhodných skutečností předává podklady pro rozhodnutí o dávce na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.

Na jakou částku je nárok a po jakou dobu ji lze pobírat?

Základem pro výpočet ošetřovného je průměrný denní příjem za rozhodné období (zpravidla za 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla potřeba péče). Ten se dále podle zákona o nemocenském pojištění upravuje pomocí tří redukčních hranic, tím se získá tzv. redukovaný denní vyměřovací základ. Ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny (od prvního dne) a činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. 

Ošetřovné bude poskytováno po celou dobu trvání mimořádných opatření (i zpětně) a bude vypláceno za uplynulý kalendářní měsíc.

Kde najdu podrobnější informace? 

Vážení rodiče, pro tento článek jsem pro Vás vybrala nejdůležitější informace z webu Ministerstva práce a sociálních věcí, kde najdete rovněž podrobnější informace. Stačí kliknout zde.

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka 


Upozornění pro rodiče dětí mateřské školy: uzavření mateřské školy od středy 18. března 2020

Vážení rodiče,
s ohledem na nouzový stav vyhlášený vládním usnesením ze dne 12. března 2020 a na základě rozhodnutí Rady Obce Lichnov ze dne 16. března 2020 bude přerušen provoz mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace, a to počínaje středou 18. března 2020 na dobu neurčitou (do odvolání). 

Pokud v souvislosti s uzavřením mateřské školy bude muset rodič pečovat o dítě, pak je zaměstnavatel povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy o toto dítě pečuje (jedná se o děti mladší 10 let). Zaměstnanec (rodič) má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat. 

Potvrzení Žádosti o ošetřovné Vám vyhotoví škola. Kvůli žádosti nemusíte chodit do školy osobně, vyplněný formulář Vám může být poslán elektronicky. Ten Vám poslouží jako omluvenka z práce. Pokud máte o jeho zaslání zájem, prosím, kontaktujte nás na e-mailu skola@zslichnov.cz, kde uvedete jméno a příjmení svého dítěte, jeho rodné číslo a skutečnost, že dítě navštěvuje mateřskou školu. Potvrzený formulář Vám následně zašleme. Budeme rádi, když pro získání formuláře využijete přednostně tuto možnost. Jinak Vám budeme v příštím týdnu k dispozici v ředitelně školy v těchto úředních hodinách: 

  • v pondělí 23. března 2020 od 14 do 16 hodin,
  • ve středu 25. března 2020 od 8 do 10 hodin.  

V době přerušení provozu nebude rovněž poskytovat dětem stravu školní jídelna. Strava bude ve dnech přerušení provozu dětem odhlášena automaticky.  

O dalším postupu Vás budeme informovat prostřednictvím internetových stránek školy. 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka


Únorové oslavy v mateřské škole

Vyvrcholením radostných událostí v měsíci únoru, těsně před zahájením jarních prázdnin, byl narozeninový den v pátek 28. února 2020. „Děti ráno tvořily a vyráběly malé dárečky pro kamarády, kteří v měsíci únoru slaví narozeniny. 

Po svačince se děti sešly v kruhu ve svých třídách, společně se přivítaly a paní učitelky zahájily oslavný den,“ popsala průběh oslav vedoucí učitelka mateřské školky Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS. 

A pro koho byly oslavy určeny? Ve třídě Sluníček slavil narozeniny Filip a přidal se k němu i Šimon, který měl svátek sice v prosinci, ale chyběl, tak jej oslavil teprve nyní. A slavilo se i ve třídě Motýlků. Tam bylo oslavenců dokonce deset! 

Bc. Hana Horáková


Děti ze školky si užily spoustu zábavy na karnevalu

Na čtvrtek 27. února 2020 se děti velmi těšily a byly moc nedočkavé, protože je čekalo zahájení karnevalového veselí. „První termín karnevalu jsme museli z důvodu nemocí zrušit, ale ten druhý nám už vyšel,“ upřesnila důvod přesunutí termínu karnevalu vedoucí učitelka mateřské školky Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS. 

Po svačince se všechny děti sešly ve třídě Sluníček, kde je paní učitelka Renata přivítala a zahájila karneval. „Měli jsme připravený pro děti program. Musely ve dvojicích splnit úkoly a za ty pak dostávaly razítka na papírový klobouk. Po splnění úkolů jsme se zase sešli ve třídě Sluníček a mohla začít promenáda masek, za které pak byly děti sladce odměněny,“ dále prozradila vedoucí učitelka. 

Děti se potom mohly pobavit na diskotéce, kde předvedly své taneční kreace. A že jsou paní učitelky pro každou srandu, zapojily se do tanečků taky. „Aby to měly děti zajímavější, tak paní učitelka Renata zapojila i hru „Na sochy“. Děti poslouchaly hudbu a tančily, a když se hudba zastavila, musely se zastavit také a udělat ze sebe sochu,“ popsala zábavné dopoledne paní učitelka Ivana Hosová. Na závěr celého karnevalu následovala tombola, na kterou se děti velmi těšily.

„Děkuji všem učitelkám a dalším pracovnicím naší mateřinky za organizaci karnevalu. Původní plán byl totiž takový, že karneval dětem zajistí profesionální agentura. Nicméně jsem přesvědčena, že naše paní učitelky mají spoustu bezvadných nápadů a umí s dětmi podniknout různé zábavné aktivity, při kterých se děti zároveň také učí novým dovednostem. Jsem proto velmi ráda, že se úkolu chopily a organizaci karnevalu vzaly do svých rukou. Také oceňuji, že díky zvládnutí úkolu vlastními silami nezatěžujeme zbytečně po finanční stránce rodiče dětí,“ děkuje všem zainteresovaným organizátorkám ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová. 

Bc. Hana Horáková


Ve škole přednášela logopedka o vadách řeči a školní úspěšnosti

Ve středu 5. února 2020 se v naší škole uskutečnila odborná přednáška pro veřejnost. Pozvání přijala Mgr. Petra Sztuchlíková, která představila více než dvěma desítkám zájemců z řad rodičů, pedagogů i veřejnosti téma Vady řeči a školní úspěšnost. „Když jsme s paní ředitelkou ladily pozvánku na akci, pousmála jsem se nad spojením klinický logoped s mnohaletou praxí. V té chvíli jsem si svou praxi v duchu spočítala a potvrdila jsem, že skutečně jako klinický logoped pracuji už více než dvacet let,“ řekla v úvodu Petra Sztuchlíková, která má svou ambulanci, kam dochází děti i dospělí klienti, v Kopřivnici.  

Posluchači se dověděli široké spektrum informací, ale paní logopedka nezůstala pouze u výkladu teorie. Uvedla i praktické příklady jak s danou problematikou pracovat. A tak posluchači zjistili, co je například fonematický sluch, že jej mají už děti v předškolním věku a lze s ním pracovat a cvičit ho, nebo zda je zkřížená lateralita velký problém a jak s ní pracovat. 

Kromě velmi zajímavého výkladu si mohli návštěvníci prohlédnout i různé pomůcky, které s sebou přednášející přinesla. Patřily mezi ně nástroje usnadňující nejen čtení, například knihy od Šárky Jechové, ale třeba i nástroje k procvičení sluchu, jako je pexeso pro uši. Ke konci povídání následoval prostor pro otázky posluchačů. 

„Moc mě těší zájem návštěvníků o přednášku paní logopedky. Ráda jsem ve škole spolu s rodiči přivítala i učitelky z bordovické mateřské školy, které mezi nás zavítaly,“ uvádí ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová, která zároveň zve zájemce na další přednášku: „Na přednášku o vadách řeči volně navazuje další, která se uskuteční zvlášť v naší a zvlášť v bordovické školce. Přednášet bude tentokrát zkušená učitelka první třídy Mgr. Markéta Martinů na téma Školní zralost a připravenost. V Lichnově se přednáška uskuteční ve středu 26. února 2020, v Bordovicích pak v úterý 10. března 2020. Budeme se opět těšit na hojnou účast.“

Bc. Hana Horáková


všechny články v Novinkách MŠ