Novinky MŠ

Informace k odběru stravy od 25. května 2020

Vážení strávníci,
na základě hygienických pokynů pro školní jídelny bude vydán oběd v první den neplánované nepřítomnosti žáka pouze do jednorázového obalu za poplatek 7 Kč. Obědy lze vyzvednout u vchodu do školní jídelny v době od 10:50 do 11:15. Prosíme o dodržení času výdeje. Tyto podmínky platí i pro cizí strávníky. Přihlašování a odhlašování stravy zůstává stejné přes systém Strava.cz. Děkujeme za pochopení.

Dále Vás upozorňujeme na nový vzhled stránky Strava.cz, neboť proběhla aktualizace tohoto programu. Ničeho se nelekejte, vše je velmi podobné předchozí verzi. 

Pro ty, kteří ještě nejsou přihlášeni, přinášíme návod k přihlášení. Ve vyhledávači zadejte Strava.cz. Vyplňte výběr jídelny 6068, uživatele a heslo, které jste dostali při zakoupení čipu. Poté se přihlásíte do objednávacího systému Strava.cz. Po prvním přihlášení doporučujeme změnu hesla. 

V objednávkách uvidíte aktuální jídelní lístek a stav konta. Odhlašování probíhá tak, že odkliknete den, který chcete odhlásit, a odešlete. 

V nastavení, pokud vyplníte svoji e-mailovou adresu, si můžete vybrat řadu nabídek. Doporučujeme první tři:

 • potvrzení objednávky, 
 • měsíční přehled, 
 • upozornění na neodebranou stravu. 

Pokud se Vám nepodaří první přihlášení nebo jste zapomněli heslo, pište na e-mail jidelna@zslichnov.cz

Alena Kandráčová
vedoucí školní jídelny


Informace k znovuotevření mateřské školy

Vážení rodiče a zákonní zástupci,
dovolte mi, abych Vás informovala o znovuotevření naší mateřské školy v pondělí 25. května 2020. Mateřská škola bude otevřena po celou dobu běžné provozní doby. 

Před nástupem Vašeho dítěte do školky je nutné, abyste si prostudovali doporučení Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020, vydané dne 30. dubna 2020 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Dokument naleznete zde.

Zvlášť Vás upozorňujeme na opatření, která se týkají samotného příchodu dítěte do mateřské školy. Na děti a jejich doprovod se vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky;
 • dodržení odstupů dva metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti). 

Dítě do mateřské školy doprovází pouze jedna osoba, která se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání/vyzvednutí dítěte). 

Dětem bude poskytováno stravování školní jídelnou v běžné podobě za dodržení rámcových pravidel pro zajištění školního stravování daných doporučením MŠMT.  

Při prvním vstupu dítěte do školy předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení, které obsahuje:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví;
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Toto prohlášení si můžete stáhnout zde, případně jej vyplnit a podepsat při prvním vstupu do mateřské školy. 

Vážení rodiče, s ohledem na situaci a abychom pro Vaše děti mohli připravit co nejbezpečnější prostředí, Vás tímto žádám o spolupráci. Potvrďte nám prosím písemně nejlépe v pondělí 18. května 2020, zda Vaše dítě nastoupí/nenastoupí do mateřské školy prostřednictvím e-mailu skolka@zslichnov.cz. V případě, že Vaše dítě nastoupí, přidejte do kopie také e-mail naší školní jídelny jidelna@zslichnov.cz, abychom Vaše dítě zároveň přihlásili ke stravování. 

Děkuji Vám velice za spolupráci a přeji hezké dny. 

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka 


Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí,
dovolte mi, abychom Vás informovali o způsobu realizace zápisu k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole. 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 se tedy povinně týká všech dětí, které dovrší do 31. 8. 2020 pěti let věku, není-li zákonem stanoveno jinak. 

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání (individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy, vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální, či vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky). 

V případě, že zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, zvolí individuální vzdělávání, je povinen dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, oznámí toto zákonný zástupce dítěte při zápisu k předškolnímu vzdělávání, nejpozději pak 3 měsíce před počátkem školního roku. 

Zápis do mateřské školy proběhne na základě rozhodnutí ředitelky školy v dohodě se zřizovatelem v termínu od 11. do 15. května 2020. V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády dochází k úpravám v organizaci zápisu. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí. 

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Nedílnou přílohou žádosti bude vyjádření dětského lékaře ke splnění této povinnosti. K dispozici je pro Vás formulář, který si můžete stáhnout na našich stránkách zde, nebo si jej můžete vyzvednout v ředitelně školy v úředních hodinách (pondělí 14:00–16:00 hodin, středa 8:00–10:00 hodin). 

Přihlášení k zápisu k předškolnímu vzdělávání 

V souladu s občanským zákoníkem stačí, když dítě u zápisu zastupuje pouze jeden zákonný zástupce. Své děti přihlašujte k zápisu pomocí dotazníkového formuláře, jehož vyplnění Vám zabere zhruba dvě minuty. Dotazník vyplňte nejpozději do středy 6. května 2020. Formulář naleznete na internetových stránkách školy zde.

Po vyplnění formuláře Vám budou zaslány na e-mail, který uvedete, příslušné dokumenty k zápisu formou odkazu, a to nejpozději během čtvrtku 7. května 2020. Po kliknutí na tento odkaz se Vám zobrazí jedinečná složka Vašeho dítěte, ve které naleznete: 

 • přidělené registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě vedeno v přijímacím řízení;
 • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání;
 • evidenční list. 

Vyplnění dokumentů k zápisu 

Zaslané dokumenty můžete vyplnit přímo elektronicky – dokumenty nemusíte stahovat a ukládat, stačí prosté vyplnění, vše se automaticky ukládá. Dokumenty, včetně nezbytných dokladů (viz níže), je následně možné:

 • zaslat do školy datovou schránkou či e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem včetně přiložených dokladů – varianta 1 a 2 (viz Průběh zápisu);
 • buď elektronicky vyplnit a vytisknout, nebo vytisknout a vyplnit čitelně hůlkovým písmem, podepsat a zaslat doporučeně poštou nebo vhodit v obálce do schránky školy včetně přiložených dokladů – varianta 3 a 4 (viz Průběh zápisu);
 • v případě, že nemáte možnost tisku, elektronicky vyplnit a kontaktovat školu – varianta 5 (viz Průběh zápisu);
 • neprodleně kontaktovat školu v případě, že ani jednu variantu nejste schopni zajistit.  

Vy si vyberete variantu, která Vám vyhovuje, a budete se řídit podrobným postupem, který je popsán níže v části Průběh zápisu. 

Doklady k zápisu k předškolnímu vzdělávání

Doklady k zápisu do mateřské školy jsou:

 • žádost o přijetí;
 • vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte;
 • evidenční list;
 • rodný list dítěte; 
 • doklad k prokázání vztahu k nezletilému – občanský průkaz zákonného zástupce, který žádost podává; doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.). 

Žádost o přijetí – obdržíte po vyplnění online formuláře k zápisu. 

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte – zajistíte u pediatra.  

Evidenční list – obdržíte po vyplnění online formuláře k zápisu.

Rodný list dítěte – v případě dálkové formy zápisu se jedná o kopii rodného listu dítěte, ta musí být přílohou žádosti v jakékoliv její podobě. Na této kopii uvedete, že souhlasíte s poskytnutím rodného listu ZŠ a MŠ Lichnov pro zápis do MŠ ve školním roce 2020/2021 a toto prohlášení podepíšete. 

Doklad k prokázání vztahu k nezletilému – v případě osobní přítomnosti prokazuje zákonný zástupce své oprávnění/povinnost dítě ve věci zastupovat občanským průkazem. V případě dálkového zápisu budeme toto řešit stejně jako u rodného listu. Přiložíte kopii svého občanskému průkazu, na kterou uvedete, že souhlasíte s poskytnutím kopie občanského průkazu ZŠ a MŠ Lichnov pro zápis do MŠ ve školním roce 2020/2021, a toto prohlášení podepíšete. 

Údaje z rodného listu a občanského průkazu slouží k ověření údajů v přihlášce k zápisu, ani jedna kopie nebude součástí spisu a budou skartovány. 

Průběh zápisu 

Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s nouzovým stavem a s ohledem na potřebu chránit Vás, Vaše děti i zaměstnance školy žádám, abyste při zápisu využili bezkontaktní způsoby uvedené pod čísly 1 až 4. 

Zapsat dítě je možné následujícími způsoby. Vždy prosím preferujte Vám dostupnou možnost s nižším číslem:

 1. Do datové schránky školy (ID datové schránky: ukxmez6)

Náležitosti: 

 • žádost o přijetí;
 • vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte;
 • evidenční list;
 • prostá kopie rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce se souhlasem a podpisem. 
 1. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu skola@zslichnov.cz

Předmět zprávy – Zápis do MŠ  

Náležitosti: 

 • žádost o přijetí;
 • vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte;
 • evidenční list;
 • prostá kopie rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce se souhlasem a podpisem.
 1. Doporučeně poštou na adresu Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace, 742 75 Lichnov 360

Náležitosti:

 • podepsaná žádost o přijetí;
 • vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte;
 • evidenční list;
 • prostá kopie rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce se souhlasem a podpisem.

O včasném podání rozhoduje odeslání dopisu s datem v době zápisu, tj.  od 11. do 15. května 2020. 

 1. Vhozením obálky do schránky školy – uzamykatelná schránka je umístěna na brance vedoucí ke vstupu do základní školy – od 11. do 15. května 2020

Náležitosti:

 • stejné jako v bodě 3; 
 • na obálku uveďte hůlkovým písmem „ZÁPIS DO MŠ“ a následně prostřednictvím SMS zprávy informujte vedoucí učitelku mateřské školy Mgr., Bc. Renatu Dreslerovou, DiS., na telefonním čísle 774 426 360, že jste obálku s dokumenty pro dítě (jméno a příjmení) vhodili do schránky, abychom Vám zpětně mohli potvrdit přijetí žádosti. 
 1. Prostým vyplněním formulářů zaslaných přes e-mail po vyplnění online dotazníku s možností poslední úpravy dne 15. května 2020 do 14 hodin

V tomto případě je nutné telefonicky kontaktovat nejpozději v pátek 15. května 2020 do 14 hodin vedoucí učitelku mateřské školy Mgr., Bc. Renatu Dreslerovou, DiS., na čísle 774 426 360 a domluvit si konkrétní čas podpisu této žádosti ve škole na pondělí 18. května 2020 v odpoledních hodinách. Vámi vyplněné formuláře vytiskneme a připravíme k podpisu, abychom maximálně zkrátili čas, který ve škole strávíte. 

Náležitosti, které přinesete k podpisu žádosti s sebou:

 • vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte;
 • evidenční list;
 • rodný list dítěte;
 • občanský průkaz zákonného zástupce.
 1. Není-li možné využít výše uvedené způsoby, je nutné, abyste neprodleně kontaktovali školu, konkrétně vedoucí učitelku mateřské školy Mgr., Bc. Renatu Dreslerovou, DiS., abychom zjistili, proč nelze dítě zapsat některým z výše uvedených preferovaných způsobů, aby mohl být zápis proveden v řádném termínu, tedy od 11. do 15. května 2020. Kontaktovat ji můžete:
 • telefonicky na čísle 774 426 360;
 • e-mailem na adrese skolka@zslichnov.cz, do předmětu zprávy uveďte Zápis do MŠ a v e-mailu uveďte svůj telefonický kontakt.

Přijímací řízení 

Správní řízení bude zahájeno podáním žádosti zákonného zástupce. Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti a vydání rozhodnutí je 30 dnů.  Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, případně o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy na základě platných právních předpisů a kritérií pro přijetí do mateřské školy, která jsou zveřejněna na internetových stránkách školy zde a na vstupních dveřích do mateřské školy.  

Podle § 36 odst. 3 správního řádu bude účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je stanovena na pondělí 8. června 2020 od 14 do 16 hodin v ředitelně školy. Pokud byste svého práva chtěli využít, žádáme, abyste si s ohledem na mimořádný stav telefonicky na čísle 774 430 360 dohodli s ředitelkou školy konkrétní čas.   

Přerušit správní řízení musí správní orgán (ředitelka školy) tehdy, pokud žádost neobsahuje předepsané náležitosti (§ 64 správního řádu), například když chybí příloha žádosti v podobě doložení vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte, a pokud by ředitelka nemohla dodržet zákonnou lhůtu 30 dnů pro vydání rozhodnutí. O přerušení řízení a následně o ukončení přerušení řízení vyrozumí ředitelka školy účastníky řízení.

Přijetí se uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, u kterých bude uveden výsledek řízení u každého uchazeče (přijat/nepřijat). Seznam bude vyvěšen nejpozději 10. června 2020 na veřejně přístupném místě (na vstupních dveřích do mateřské školy) a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetových stránkách školy v záložce Mateřská škola). Seznam bude obsahovat datum a bude zveřejněn minimálně 15 dnů. Dnem zveřejnění seznamu se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená a následující den začíná běžet lhůta pro odvolání. 

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004, správního řádu, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale zažádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě. 

Věříme, že společně zvládneme i tuto nelehkou situaci. Vzhledem k mimořádné situaci není možnost, abyste se blíže seznámili s naší mateřskou školou, věříme ale, že – jakmile to podmínky dovolí – Vás i Vaše děti v naší mateřské škole přivítáme na prvním neformálním společném setkání. Budeme se těšit!

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka


Psí spřežení, bunkr a malý kuchtík v kuchyni – další tipy pro nekonečnou zábavu

Převlékání peřin je další z činností, při které můžete využít dětského potenciálu. Deky, polštáře, peřiny a přikrývky – to je dobrý základ pro stavbu parádního bunkru. Jako základ použijete jídelní stůl, přes něj přehodíte přikrývky, dospodu dáte polštáře a deky a hurá! – Příbytek je na světě! Stačí si už jen vzít oblíbenou knížku a lehnout si vedle sebe, přitulit se a povídat si.

Jak využít obyčejnou deku při hře, prozradila vedoucí učitelka mateřské školy Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS.: „Pokud máte doma dlažbu a trochu prostoru, udělejte si bobovou dráhu nebo psí spřežení. Na deku se posadí děti a vy taháte. Jen dávejte pozor, občas se vám může po cestě „náklad“ vytratit. Další skvělá hra je schovávaná, ta snad nikdy neomrzí. Děti dokáží vymyslet úkryty i tam, kde by vás to ani nenapadlo.“

A co takové vaření? Zapojte děti i při této činnosti. „Vařit si v pokojíčku ve vlastní kuchyňce je sice skvělé, ale hra nikdy nepředčí skutečnou kuchyni. V kuchyni jste Vy a dospělácká, opravdová práce. Společné vaření malé kuchtíky skvěle zabaví, zároveň máte taky šanci ovlivnit jejich stravovací návyky,“ popisuje paní učitelka s tím, že děti tak získají lepší vztah i k méně oblíbeným jídlům, pokud budou od začátku u jejich přípravy. Společným plánováním můžete sestavit i týdenní jídelníček.

Při vaření svěřte dětem činnosti, které jsou bezpečné. Děti mohou:

 • oplachovat a umývat zeleninu a ovoce,
 • trhat listy salátu,
 • míchat,
 • zdobit,
 • ochutnávat,
 • nebo ovládat s Vaší pomocí přístroje.

Stačí k lince přidat schůdky nebo židli, opatřit dětem třeba kuchařskou zástěru a společné vaření může začít. „Přitom můžete procvičovat počítání, barvy, tvary, seřazovat podle velikosti. A uvidíte, kolik zábavy si užijete. Sice budete muset možná více uklízet, to můžete zase společně, ale strávený čas je k nezaplacení,“ uzavírá své tipy Renata Dreslerová. Hurá, jde se na to!

Bc. Hana Horáková 


Jak funguje naše školka v době uzavření? Máme mluvit s dětmi o pandemii? A co mají rodiče s dětmi dělat?

Mimořádná situace si žádá mimořádné činy. O tom jsme se přesvědčili my všichni a také celá Základní škola a Mateřská škola Lichnov. „Provoz mateřských škol nebyl přerušen na pokyn Vlády České republiky,“ vysvětluje vedoucí mateřské školy Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS., „ale toto rozhodnutí zůstalo v kompetencích jednotlivých ředitelů, kteří ve spolupráci se zřizovatelem vyhodnocují danou situaci. Proto bychom chtěli rodičům situaci co nejvíce přiblížit a vysvětlit postup z naší strany, abyste se lépe orientovali.“ 

Ponechat mateřskou školu otevřenou není úplně jednoduché. V takovém případě dochází k významným změnám v organizaci kvůli zajištění bezpečnosti a zdraví dětí: 

 • do mateřské školy chodí pouze děti, jejichž rodiče pracují v záchranných složkách nebo pracují v profesích s nepřerušeným provozem;
 • do mateřské školy chodí pouze děti zcela zdravé;
 • rodiče nechodí do budovy, je vymezen prostor na předání a vyzvednutí dítěte;
 • všichni nosí roušky, rodiče vybaví děti několika rouškami;
 • probíhá denní dezinfekce prostor;
 • děti a zaměstnanci si dezinfikují ruce;
 • každý den probíhá filtr k vyhodnocování situace.

„Naše mateřská škola je uzavřená, ale neznamená to, že se v ní nepracuje. Momentálně probíhá celková dezinfekce prostor, vybavení i hraček. A na děti bude čekat po návratu také velké překvapení v podobě nově zakoupeného vybavení,“ uvádí ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová s tím, že o něm zatím nechce mluvit, aby měly děti radost a překvapení zůstalo opravdu překvapením.

Paní učitelky se snaží alespoň takto, na dálku, rodičům zasílat různé tipy a nápady na činnosti na doma. Třeba doporučení, která mohou prospět dětem i rodičům, když se jimi budou řídit. Tady jsou:  

 • věnujte svým váš čas dětem – hrajte si s nimi, zpívejte, čtěte, aktivně se zapojujte do hry;
 • věnujte čas aktivitám, které jindy odkládáte, jako je logopedie, pohybové aktivity a další činnosti;
 • dbejte na rituály, pravidelný režim;
 • povídejte si s dětmi o aktuální situaci, i děti se potřebují orientovat, co se děje: mluvit s dětmi o pandemii, která obrací svět vzhůru nohama, bude těžké, Vy jste rodiče a určitě budete vědět, jak to svým dětem vysvětlit; 
 • zapojujte děti do běžného denního provozu – pro inspiraci se můžete podívat třeba na náš článek, jak s malými dětmi uklidit pokojíček. 

Níže Vám přinášíme různé webové stránky, kde naleznete spoustu odkazů a námětů k zábavným činnostem: 

http://www.predskolaci.cz/

https://www.detsky-web.cz/

https://www.hrajeme-si.cz/

http://krokotak.com/

https://www.tvorivedeti.cz/

http://www.sikovny-cvrcek.cz/

http://www.napadyproanicku.cz/

Využijte čas strávený s dětmi. Dětství je krátké a rychle uteče. Než se nadějete, budou z nich dospělí lidé se svou rodinou. Pokud jim teď věnujete svůj čas, později budou věnovat čas oni Vám.

Tato doporučení pro Vás zpracovala vedoucí učitelka mateřské školy Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS., na základě doporučení Mgr. Hany Splavcové, specialisty na předškolní vzdělávání z Národního pedagogického institutu. 

Bc. Hana Horáková 


Zábavný úklid pokojíčku? Paní učitelky z mateřské školy mají pár užitečných tipů

Hraní s dětmi bývá obrovská zábava a zážitek, ale je možné, že pro rodiče to může znamenat i menší komplikaci především ve vymýšlení aktivit pro svého potomka. Paní učitelky z naší mateřské školy připravily pár tipů, jak se vyhnout nudě nebo jak hru využít ve prospěch úklidu. „Všechny maminky to známe, že je někdy těžké dítě doma zabavit. Chtěli bychom rodiče inspirovat a třeba jim i pomoct v tom, aby nemuseli sami vymýšlet nějakou činnost. Ze zkušenosti víme, že taková snaha uklidit si hračky nepřichází sama od sebe. Proto dáváme k inspiraci hru Dejme věci spinkat, která funguje především s menšími dětmi,“ povídá vedoucí učitelka mateřské školy Mgr. Bc. Renata Dreslerová, DiS. 

Dejme věci spinkat – postup pro menší děti

Vysvětlete dětem, že stejně jako ony nejraději usínají v postýlce, věcem se také nejlépe spinká na jejich místech, a společně je ukliďte. K tomu si můžete zazpívat hezkou písničku nebo si ji i pustit.

Pátračka – pro větší děti

„U větších dětí můžete úklid využít jako pátračku, soutěž s diskotékou. Vymyslete kolem úklidu příběh. Děti jsou rády středem pozornosti, a pokud jim dáte důležitý úkol, uvidíte jejich pohledy,“ popisuje s nadšením paní učitelka Renata. Jen si to představte! V pokojíčku je ukrytý poklad. Ale jako ho objevit, když je všude nepořádek? Když své malé detektivy vyzvete, aby nejprve uklidili, tak se potom můžete pustit do pátrání. V čase, kdy děti budou uklízet, schovejte poklad, může to být třeba nějaká sladkost.

„Příběhy můžete podpořit i kostýmy, které máte doma. Nebo je klidně můžete vyrobit. Fantazii se meze nekladou a kdy jindy popustit svou představu než při hře s dětmi. Piráti uklízející na lodi, detektivům svěřte lupu a princezna si může obléknout šaty nebo si vzít něco od vás maminek,“ radí paní učitelka.

„Je moc fajn, když se do hry zapojí také rodiče, protože i pro ně to může být žůžo dobrodrůžo,“ říká paní učitelka a přidává pár tipů na role, které si maminka či tatínek mohou zahrát: „Třeba roli pirátského papouška, který radí, nebo přijďte v nějakém klobouku coby čarodějnice, kouzelník zkontrolovat, jak si princezna, princ vede, nebo jako skřítek rádce, který chodí, kontroluje a radí.  Nebo se nabízí i hra Přihořívá, hoří! Nebo můžete dětem říct, že přišel kouzelník, který Vás zaklel, a vysvobodit Vás mohou jen tehdy, až bude vše na svém místě. Takže si někde sedněte, klidně i lehněte a čekejte, až Vás děti zavolají, že Vás vysvobodili.“ Je tolik možností, jak dítko hravou formou přimět k úklidu. No, nezní to báječně? 

Paní učitelky doporučují si pustit i příhodnou hudbu a společně si zatančit a říct dětem, že i na lodi, na hradě mívají slavnosti s hudbou. Níže najdete pár tipů na bezva hudební slavnost. 

Bc. Hana Horáková


Nápady a tipy pro přípravu na Velikonoce: Se školkou se nenudíme, pěkné věci vytvoříme!

Vzhledem k situaci, kdy máme zavřenou školku a nemůžeme se spolu učit, hrát si a tvořit, tak Vám alespoň prostřednictvím webových stránek budeme posílat nápady a náměty na tvoření doma. A protože se blíží Velikonoce, na které se všichni těšíme, budete nejprve tvořit něco hezkého na svátky jara. Kdo bude chtít, může se zapojit.

V prvním odkaze si můžete společně s mamkou, taťkou, babičkou nebo i dědou vyrobit velikonočního zajíčka z papíru. K výrobě budete potřebovat ruličku od toaletního papíru, nůžky, lepidlo, nějaký barevný papír. Na fousky můžete použít buď drátek podle odkazu anebo vystřihnutý papírový proužek, stejně tak očka můžete nakreslit. Všechno záleží na Vaši fantazii.

https://cz.pinterest.com/pin/390265123962581267/

Dále si můžete vyrobit zajíčkové přání k Velikonocům. Co potřebujete? Nakreslenou šablonu zajíčka podle sebe, nůžky, lepidlo. Kdo máte tavnou pistoli, tak na fousky můžete klidně použít brčko a na čumáček chomáček vaty. 

https://cz.pinterest.com/pin/101471797842478530/

Máte doma papírové talíře? Hurá! Můžete si vyrobit zajíčka. Potřebujete papírový talíř, vystřihnutá ouška z papíru, nůžky, lepidlo. Na fousky můžete zase použít papír, brčko (cokoliv najdete doma, záleží na Vaši fantazii). Očka můžete nakreslit.

https://cz.pinterest.com/pin/560346378635506361/

Ve čtvrtém odkaze si můžete vyrobit vajíčko z papíru. Budete potřebovat špejli, vystřihnuté vajíčko z papíru (velikost záleží na Vás, stejně tak ozdobení), lepidlo, nůžky a nějakou pentli.

https://cz.pinterest.com/pin/543880092498530630/

Děti mají rády jakákoli mláďátka. A v tomto odkaze si můžete vyrobit kuřátko. Co potřebujete? Vystřihnuté papírové vajíčko (velikost podle Vás), vystřihnuté nožky a chocholku (můžete použít i nějakou bavlnku), nůžky, lepidlo a fix na nakreslení obličeje.

https://cz.pinterest.com/pin/337629303312912108/

V dalším odkaze si můžete vyrobit slepičku. Jak na to? Je to jednoduché. Potřebujete papír, který smotáte do kuželu, vystřihnutý zobáček a hřebínek a na dozdobení třeba nějakou mašličku.

https://cz.pinterest.com/pin/547539267198999897/

V dalším odkaze je také slepička, ale trochu jiná. Zase potřebujete papír vystřihnutý do půlkruhu, vystřihnutý zobáček a hřebínek, nůžky a lepidlo.

https://cz.pinterest.com/pin/391742867592740809/

Maminky mají doma určitě kolíčky na prádlo. Víte, k čemu jde použít takový kolíček na prádlo? Hádejte? Třeba na výrobu kuřátka. Takže potřebujete kolíček na prádlo (nejlépe dřevěný), když použijete plastový, asi budete potřebovat tavnou pistoli na přilepení, lepidlo, nůžky a vystřihnuté vajíčko a kuřátko z papíru.

https://cz.pinterest.com/pin/461337555577016776/

Takže teď hurá na tvoření! Nápady pro vás připravila vedoucí učitelka mateřské školy Mgr., Bc. Renata Dreslerová, Dis. 

Bc. Hana Horáková 


Máme doma budoucího školáka? Přednáška o školní zralosti a připravenosti dítěte navedla rodiče správným směrem

Ve středu 26. února 2020 a následně v úterý 10. března 2020 se mohli rodiče předškoláků z Lichnova a Bordovic dozvědět, co je to školní zralost a připravenost dítěte. Přednášku vedla v obou mateřských školách učitelka první třídy Mgr. Markéta Martinů, která je zároveň vedoucí metodického sdružení prvního stupně.  

„Setkání s rodiči v obou školkách provázela příjemná atmosféra. Na začátku jsme si objasnili, co znamená školní zralost a školní připravenost. Co vše se skrývá pod zmíněnými pojmy, jak spolu souvisejí. Rodiče se dozvěděli, jak mohou obě oblasti ovlivnit pozitivním směrem prostřednictvím výchovy v rodině. Konkrétně pak s jakými dovednostmi by měl prvňáček vstupovat do první třídy. Že to rozhodně není o znalosti písmen a umění vyjmenovat číselnou řadu do dvaceti tam a zpět. Rodiče dostali inspiraci ve formě nabídky her a činností k rozvoji školní připravenosti. Zazněly otázky týkající se správného rozvoje řeči a výdrže u činnosti,“ popsala průběh setkání přednášející učitelka. 

Přednáška byla velmi přínosná právě pro ty rodiče, kteří si nejsou jisti, zda jejich dítě nástup do první třídy zvládne. Na sezení dostali jedinečnou možnost se dozvědět základní informace o tom, co by mělo dítko zvládat, a probraly se také i praktické příklady, jak s danou problematikou pracovat.

Přednášku v obou mateřských školách navštívila zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková, která přednášku doplňovala, a společně v závěru programu s paní učitelkou Martinů zodpovídaly dotazy rodičů. V Bordovicích nechyběla ani paní ředitelka lichnovské školy Mgr. Olgy Síbrtová. Ta rodiče seznámila se změnami, které na děti čekají při přechodu z mateřské školy do školy základní, a zároveň přednášku obohatila svými poznatky z jazykové oblasti.

Přejeme si, aby mezi školou, školkami a rodiči dětí všech zúčastněných školních zařízení fungovala výborná spolupráce a vzájemná důvěra. Doufáme, že obě přednášky byly pro rodiče přínosem a budeme se těšit zase příště.

Bc. Hana Horáková


Informace o odložení termínu zápisu do první třídy

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
vzhledem k uzavření škol došlo k zrušení termínu zápisu žáků do první třídy, původně plánovaného na čtvrtek 2. dubna 2020. V současnosti připravujeme zápis k povinné školní docházce dle nových pokynů a doporučení ministerstva školství. Uskuteční se na konci měsíce dubna bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

O termínu a konkrétním způsobu realizace Vás budeme včas informovat. 

Děkujeme za pochopení. 

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka 


Úřední hodiny v době uzavření školy

Vážení návštěvníci,
z důvodu uzavření školy kvůli mimořádné epidemiologické situaci prosím zvažte, zda je Vaše osobní přítomnost ve škole nutná, zda svou záležitost nemůžete vyřešit prostřednictvím e-mailu, telefonu, programu DMSoftware. Veškeré kontakty naleznete na internetových stránkách školy. 

Děkujeme za pochopení. 

Pokud Vaše záležitost vyžaduje osobní přítomnost ve škole, využijte prosím mimořádné úřední hodiny ve dnech:   

pondělí14:00–16:00
středa8:00–10:00

Použijte hlavní vchod a zvoňte prosím na ředitelnu.  

V těchto dnech rovněž potvrzujeme Vaše žádosti o ošetřovné při péči o dítě, které je žákem naší školy nebo se účastní předškolního vzdělávání v naší mateřské škole. O potvrzení žádosti lze žádat i prostřednictvím e-mailu, tuto variantu s ohledem na situaci upřednostňujeme. Více informací naleznete zde.

Telefonicky nás můžete kontaktovat na mobilních telefonních číslech uvedených na webu školy ve všední dny v těchto časech:

pondělí, středa8:00–16:00
úterý, čtvrtek, pátek8:00–14:00

Jako technická podpora ke vzdělávání na dálku je Vám k dispozici učitel informatiky Mgr. Ondřej Švrček na e-mailu ondrej.svrcek@zslichnov.cz nebo na telefonním čísle 774 427 360, a to v tomto čase:

pondělí až pátek8:00–14:00

Děkujeme za spolupráci. 

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka


Aktualizované informace o potvrzování žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy

Vážení rodiče,
připravili jsme pro Vás nejdůležitější informace o změnách v poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnou situací v České republice. Pravidla pro ošetřovné se od března po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 mění. Nově mají rodiče nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření škol. Nárok mají rodiče děti mladších 13 let a při péči o starší hendikepované děti navštěvující školy. Dva pečující se nyní mohou v péči střídat dle potřeby vícekrát a neomezeně. Ošetřovné bude vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření. 

Jak postupovat v případě, že je dítě žákem naší školy? 

O potvrzení žádosti můžete požádat elektronicky (tento postup s ohledem na karanténní opatření zásadně upřednostňujeme) na e-mailové adrese skola@zslichnov.cz. Do e-mailu uveďte jméno a příjmení dítěte, na které ošetřovné požadujete, zda Vaše dítě navštěvuje mateřskou školu nebo základní školu (zde uveďte také třídu) a rodné číslo dítěte. Následně Vám bude zaslán potvrzený formulář o ošetřovném. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých stránkách zveřejnilo informaci, že školy jsou povinny vydat tento formulář ten den, kdy o něj rodič požádá. Toto úsměvné opatření nebude asi možné plně realizovat (představuji si situaci, že rodič požádá hodinu před půlnocí), přesto jsme zajistili, aby od pondělí 30. března 2020 bylo Vašim žádostem přijatým e-mailem vyhověno denně v běžnou pracovní dobu. Maximálně se tak budeme snažit Vám vyjít vstříc, věřte ale, že i my momentálně pracujeme ve ztížených podmínkách. Kdybyste zaznamenali jakýkoliv problém či prodlevu, volejte prosím Mgr. Moniku Čempel na telefonním čísle 774 421 360, a to:

pondělí, středa8:00–16:00
úterý, čtvrtek, pátek8:00–14:00

Zdvořile Vás žádám, abyste respektovali uvedený čas. 

V případě, že pro Vás není možné zaslat žádost elektronicky, lze si zažádat také osobně v mimořádných úředních hodinách stanovených na tyto dny:

pondělí14:00–16:00
středa8:00–10:00

Použijte hlavní vchod do školy a zvoňte prosím na ředitelnu.

Jak postupovat po obdržení potvrzené žádosti?  

Po obdržení tiskopisu formuláře jej vyplníte a podepíšete (v dokumentu část B) a předáte nebo elektronicky zašlete (fotka, sken formuláře) svému zaměstnavateli. Doporučený postup je následující:

 1. Elektronicky obdržený tiskopis potvrzený školou rodič bez zbytečného odkladu přepošle technicky vhodným způsobem (e-mailem) pro informaci svému zaměstnavateli (jako doklad o překážce v práci = „omluvenku“).
 2. Pro uplatnění žádosti o dávku ošetřovného je však třeba, aby rodič školou zaslaný elektronický tiskopis vyplnil, podepsal a odeslal, a to buďto:
  • kompletně elektronicky, má-li k tomu technický prostředek (kvalifikovaný elektronický podpis),
  • pokud však rodič (žadatel) elektronický podpis nemá, může tiskopis vytisknout, vyplnit, podepsat, naskenovat (případně vyfotit) a poslat elektronicky zaměstnavateli e-mailem,
  • anebo může tiskopis vytisknout, vyplnit, podepsat a zaměstnavateli předat fyzicky.

Upozorňujeme, že den, od kterého budete žádat ošetřovné (tj. den individuálního vzniku potřeby péče, jímž začne běžet podpůrčí doba) vyznačíte v části B tiskopisu, na řádek „O výše uvedené dítě jsem osobně pečoval/a ve dnech“, a to např. slovy „O ošetřovné žádám od …“. Pokud takto den individuálního vzniku potřeby péče nevyznačíte, bude za počátek podpůrčí doby považován den uvedený na tiskopisu jako den uzavření základní školy (tj. 11. března 2020) nebo mateřské školy (tj. 18. března 2020).

Co je třeba udělat po skončení kalendářního měsíce?

Dále je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. V tomto tiskopisu vyplníte dny, ve které jste pečovali o dítě. Nově je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi nebo hendikepovaným a kdy chodili do práce. Za tyto dny pak dostanete namísto ošetřovného mzdu nebo plat. Tento výkaz předáte také svému zaměstnavateli. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc. 

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění naleznete zde:

Interaktivní formulář naleznete zde:

Co se děje dále?

Váš zaměstnavatel po doplnění dalších rozhodných skutečností předává podklady pro rozhodnutí o dávce na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.

Na jakou částku je nárok a po jakou dobu ji lze pobírat?

Základem pro výpočet ošetřovného je průměrný denní příjem za rozhodné období (zpravidla za 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla potřeba péče). Ten se dále podle zákona o nemocenském pojištění upravuje pomocí tří redukčních hranic, tím se získá tzv. redukovaný denní vyměřovací základ. Ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny (od prvního dne) a činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. 

Ošetřovné bude poskytováno po celou dobu trvání mimořádných opatření (i zpětně) a bude vypláceno za uplynulý kalendářní měsíc.

Kde najdu podrobnější informace? 

Vážení rodiče, pro tento článek jsem pro Vás vybrala nejdůležitější informace z webu Ministerstva práce a sociálních věcí, kde najdete rovněž podrobnější informace. Stačí kliknout zde.

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka 


Upozornění pro rodiče dětí mateřské školy: uzavření mateřské školy od středy 18. března 2020

Vážení rodiče,
s ohledem na nouzový stav vyhlášený vládním usnesením ze dne 12. března 2020 a na základě rozhodnutí Rady Obce Lichnov ze dne 16. března 2020 bude přerušen provoz mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace, a to počínaje středou 18. března 2020 na dobu neurčitou (do odvolání). 

Pokud v souvislosti s uzavřením mateřské školy bude muset rodič pečovat o dítě, pak je zaměstnavatel povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy o toto dítě pečuje (jedná se o děti mladší 10 let). Zaměstnanec (rodič) má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat. 

Potvrzení Žádosti o ošetřovné Vám vyhotoví škola. Kvůli žádosti nemusíte chodit do školy osobně, vyplněný formulář Vám může být poslán elektronicky. Ten Vám poslouží jako omluvenka z práce. Pokud máte o jeho zaslání zájem, prosím, kontaktujte nás na e-mailu skola@zslichnov.cz, kde uvedete jméno a příjmení svého dítěte, jeho rodné číslo a skutečnost, že dítě navštěvuje mateřskou školu. Potvrzený formulář Vám následně zašleme. Budeme rádi, když pro získání formuláře využijete přednostně tuto možnost. Jinak Vám budeme v příštím týdnu k dispozici v ředitelně školy v těchto úředních hodinách: 

 • v pondělí 23. března 2020 od 14 do 16 hodin,
 • ve středu 25. března 2020 od 8 do 10 hodin.  

V době přerušení provozu nebude rovněž poskytovat dětem stravu školní jídelna. Strava bude ve dnech přerušení provozu dětem odhlášena automaticky.  

O dalším postupu Vás budeme informovat prostřednictvím internetových stránek školy. 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka


Únorové oslavy v mateřské škole

Vyvrcholením radostných událostí v měsíci únoru, těsně před zahájením jarních prázdnin, byl narozeninový den v pátek 28. února 2020. „Děti ráno tvořily a vyráběly malé dárečky pro kamarády, kteří v měsíci únoru slaví narozeniny. 

Po svačince se děti sešly v kruhu ve svých třídách, společně se přivítaly a paní učitelky zahájily oslavný den,“ popsala průběh oslav vedoucí učitelka mateřské školky Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS. 

A pro koho byly oslavy určeny? Ve třídě Sluníček slavil narozeniny Filip a přidal se k němu i Šimon, který měl svátek sice v prosinci, ale chyběl, tak jej oslavil teprve nyní. A slavilo se i ve třídě Motýlků. Tam bylo oslavenců dokonce deset! 

Bc. Hana Horáková


všechny články v Novinkách MŠ