Oznámení přerušení provozu mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace, oznamuje, že provoz mateřské školy bude přerušen v období měsíce července a srpna 2019, a to po dobu pěti týdnů. Přerušení provozu platí pro obě třídy mateřské školy od 13. července do 16. srpna 2020. 

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka 

Informace k provozu naší základní školy a ochraně zdraví žáků

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,
jak jistě víte z médií, od 25. května 2020 budou v základních školách pro žáky prvního až pátého ročníku zajišťovány vzdělávací aktivity a od 11. května 2020 bude umožněna osobní přítomnost žáků devátých ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Také naše škola se na plánovanou situaci připravuje a postupně Vás budeme informovat o tom, jakým způsobem budeme uvedené naplňovat. 

Z tohoto důvodu Vás tímto seznamujeme s dokumentem Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020, který vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Žádáme Vás, abyste si dokument prostudovali, abyste byli rámcově informováni o způsobech, jakými lze realizovat vzdělávací aktivity žáků prvního stupně a přípravu na přijímací zkoušky našich deváťáků. Je nasnadě, že se nebude jednat o vzdělávání, na jaké jsme ve škole byli doposud zvyklí, a veškeré vzdělávací a organizační aktivity spojené s pobytem dětí v prostorách školy (ale také v době před vstupem dětí do školy) budou podléhat přísným pravidlům z důvodu ochrany zdraví nejenom samotných dětí, ale i dalších zúčastněných, tedy především pracovníků školy. 

Dokument naleznete zde.

Naše škola samozřejmě započala přípravy výše uvedeného na základě informací z médií. Abychom mohli připravovat konkrétní podmínky pro návrat žáků do školy, museli jsme vyčkat na tuto metodiku, která byla školám ministerstvem přislíbena na přelomu měsíců dubna a května. Dokument jsme obdrželi v pondělí 4. května 2020. Během pondělka a úterka jsme připravili rámcové podmínky pro zajištění osobní přítomnosti žáků devátého ročníku. Zajištění vzdělávacích aktivit pro žáky prvního stupně teprve připravujeme, abychom byli schopni zodpovědně dodržet podmínky dané metodikou. 

Z tohoto důvodu bychom Vás rádi seznámili s naším pohledem na celou záležitost, s možnostmi, které se v naší škole rýsují jako realizovatelné, ale také abychom zjistili, jak na celou záležitost nahlížíte Vy, rodiče a zákonní zástupci našich dětí. 

Proto svoláváme v nejbližších dnech tyto schůzky: 

 • devátý ročník – schůzka pro rodiče a zákonné zástupce žáků s vedením školy a učitelkami českého jazyka Mgr. Petrou Stoklasovou a matematiky Mgr. Evou Pustějovskou ve středu 6. května 2020 v 17 hodin

a

 • první stupeň – pro rodiče a zákonné zástupce žáků s vedením školy a pedagogy v pondělí 11. května 2020 v 17 hodin.

Obě schůzky se uskuteční v aplikaci Google Meet, pozvánky obdržíte prostřednictvím školních e-mailů svých dětí. Pozvánky pro rodiče žáků deváté třídy již byly rozeslány. Pozvánky pro rodiče žáků prvního stupně rozešle zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková ve čtvrtek 7. května 2020. Žádáme Vás, abyste v případě, že pozvánku neobdržíte, kontaktovali paní zástupkyni na telefonním čísle 774 429 360. 

Během těchto schůzek budete informováni o:

 • povinnosti podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory – tento formulář naleznete na našich stránkách zde nebo si jej můžete vyzvednout v ředitelně školy v úředních hodinách (pondělí 14:00 až 16:00, středa 8:00 až 10:00) – bez podepsaného prohlášení nebude žákům umožněn vstup do školy;
 • plánované provozní době školy, provozu školy a hygienických podmínkách a způsobech předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků.

Je připraven konkrétní způsob realizace přípravy žáků deváté třídy na přijímací zkoušky a rámcově také způsob vzdělávacích aktivit žáků prvního stupně. Informační třídní schůzky budou pro nás vodítkem, jak dále postupovat při přípravách těchto aktivit. 

Velice si v této nesnadné chvíli ceníme Vašich námětů, proto Vám předem děkujeme, že se plánovaných schůzek zúčastníte. 

S pozdravem

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka

Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí,
dovolte mi, abychom Vás informovali o způsobu realizace zápisu k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole. 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 se tedy povinně týká všech dětí, které dovrší do 31. 8. 2020 pěti let věku, není-li zákonem stanoveno jinak. 

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání (individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy, vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální, či vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky). 

V případě, že zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, zvolí individuální vzdělávání, je povinen dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, oznámí toto zákonný zástupce dítěte při zápisu k předškolnímu vzdělávání, nejpozději pak 3 měsíce před počátkem školního roku. 

Zápis do mateřské školy proběhne na základě rozhodnutí ředitelky školy v dohodě se zřizovatelem v termínu od 11. do 15. května 2020. V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády dochází k úpravám v organizaci zápisu. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí. 

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Nedílnou přílohou žádosti bude vyjádření dětského lékaře ke splnění této povinnosti. K dispozici je pro Vás formulář, který si můžete stáhnout na našich stránkách zde, nebo si jej můžete vyzvednout v ředitelně školy v úředních hodinách (pondělí 14:00–16:00 hodin, středa 8:00–10:00 hodin). 

Přihlášení k zápisu k předškolnímu vzdělávání 

V souladu s občanským zákoníkem stačí, když dítě u zápisu zastupuje pouze jeden zákonný zástupce. Své děti přihlašujte k zápisu pomocí dotazníkového formuláře, jehož vyplnění Vám zabere zhruba dvě minuty. Dotazník vyplňte nejpozději do středy 6. května 2020. Formulář naleznete na internetových stránkách školy zde.

Po vyplnění formuláře Vám budou zaslány na e-mail, který uvedete, příslušné dokumenty k zápisu formou odkazu, a to nejpozději během čtvrtku 7. května 2020. Po kliknutí na tento odkaz se Vám zobrazí jedinečná složka Vašeho dítěte, ve které naleznete: 

 • přidělené registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě vedeno v přijímacím řízení;
 • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání;
 • evidenční list. 

Vyplnění dokumentů k zápisu 

Zaslané dokumenty můžete vyplnit přímo elektronicky – dokumenty nemusíte stahovat a ukládat, stačí prosté vyplnění, vše se automaticky ukládá. Dokumenty, včetně nezbytných dokladů (viz níže), je následně možné:

 • zaslat do školy datovou schránkou či e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem včetně přiložených dokladů – varianta 1 a 2 (viz Průběh zápisu);
 • buď elektronicky vyplnit a vytisknout, nebo vytisknout a vyplnit čitelně hůlkovým písmem, podepsat a zaslat doporučeně poštou nebo vhodit v obálce do schránky školy včetně přiložených dokladů – varianta 3 a 4 (viz Průběh zápisu);
 • v případě, že nemáte možnost tisku, elektronicky vyplnit a kontaktovat školu – varianta 5 (viz Průběh zápisu);
 • neprodleně kontaktovat školu v případě, že ani jednu variantu nejste schopni zajistit.  

Vy si vyberete variantu, která Vám vyhovuje, a budete se řídit podrobným postupem, který je popsán níže v části Průběh zápisu. 

Doklady k zápisu k předškolnímu vzdělávání

Doklady k zápisu do mateřské školy jsou:

 • žádost o přijetí;
 • vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte;
 • evidenční list;
 • rodný list dítěte; 
 • doklad k prokázání vztahu k nezletilému – občanský průkaz zákonného zástupce, který žádost podává; doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.). 

Žádost o přijetí – obdržíte po vyplnění online formuláře k zápisu. 

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte – zajistíte u pediatra.  

Evidenční list – obdržíte po vyplnění online formuláře k zápisu.

Rodný list dítěte – v případě dálkové formy zápisu se jedná o kopii rodného listu dítěte, ta musí být přílohou žádosti v jakékoliv její podobě. Na této kopii uvedete, že souhlasíte s poskytnutím rodného listu ZŠ a MŠ Lichnov pro zápis do MŠ ve školním roce 2020/2021 a toto prohlášení podepíšete. 

Doklad k prokázání vztahu k nezletilému – v případě osobní přítomnosti prokazuje zákonný zástupce své oprávnění/povinnost dítě ve věci zastupovat občanským průkazem. V případě dálkového zápisu budeme toto řešit stejně jako u rodného listu. Přiložíte kopii svého občanskému průkazu, na kterou uvedete, že souhlasíte s poskytnutím kopie občanského průkazu ZŠ a MŠ Lichnov pro zápis do MŠ ve školním roce 2020/2021, a toto prohlášení podepíšete. 

Údaje z rodného listu a občanského průkazu slouží k ověření údajů v přihlášce k zápisu, ani jedna kopie nebude součástí spisu a budou skartovány. 

Průběh zápisu 

Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s nouzovým stavem a s ohledem na potřebu chránit Vás, Vaše děti i zaměstnance školy žádám, abyste při zápisu využili bezkontaktní způsoby uvedené pod čísly 1 až 4. 

Zapsat dítě je možné následujícími způsoby. Vždy prosím preferujte Vám dostupnou možnost s nižším číslem:

 1. Do datové schránky školy (ID datové schránky: ukxmez6)

Náležitosti: 

 • žádost o přijetí;
 • vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte;
 • evidenční list;
 • prostá kopie rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce se souhlasem a podpisem. 
 1. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu skola@zslichnov.cz

Předmět zprávy – Zápis do MŠ  

Náležitosti: 

 • žádost o přijetí;
 • vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte;
 • evidenční list;
 • prostá kopie rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce se souhlasem a podpisem.
 1. Doporučeně poštou na adresu Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace, 742 75 Lichnov 360

Náležitosti:

 • podepsaná žádost o přijetí;
 • vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte;
 • evidenční list;
 • prostá kopie rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce se souhlasem a podpisem.

O včasném podání rozhoduje odeslání dopisu s datem v době zápisu, tj.  od 11. do 15. května 2020. 

 1. Vhozením obálky do schránky školy – uzamykatelná schránka je umístěna na brance vedoucí ke vstupu do základní školy – od 11. do 15. května 2020

Náležitosti:

 • stejné jako v bodě 3; 
 • na obálku uveďte hůlkovým písmem „ZÁPIS DO MŠ“ a následně prostřednictvím SMS zprávy informujte vedoucí učitelku mateřské školy Mgr., Bc. Renatu Dreslerovou, DiS., na telefonním čísle 774 426 360, že jste obálku s dokumenty pro dítě (jméno a příjmení) vhodili do schránky, abychom Vám zpětně mohli potvrdit přijetí žádosti. 
 1. Prostým vyplněním formulářů zaslaných přes e-mail po vyplnění online dotazníku s možností poslední úpravy dne 15. května 2020 do 14 hodin

V tomto případě je nutné telefonicky kontaktovat nejpozději v pátek 15. května 2020 do 14 hodin vedoucí učitelku mateřské školy Mgr., Bc. Renatu Dreslerovou, DiS., na čísle 774 426 360 a domluvit si konkrétní čas podpisu této žádosti ve škole na pondělí 18. května 2020 v odpoledních hodinách. Vámi vyplněné formuláře vytiskneme a připravíme k podpisu, abychom maximálně zkrátili čas, který ve škole strávíte. 

Náležitosti, které přinesete k podpisu žádosti s sebou:

 • vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte;
 • evidenční list;
 • rodný list dítěte;
 • občanský průkaz zákonného zástupce.
 1. Není-li možné využít výše uvedené způsoby, je nutné, abyste neprodleně kontaktovali školu, konkrétně vedoucí učitelku mateřské školy Mgr., Bc. Renatu Dreslerovou, DiS., abychom zjistili, proč nelze dítě zapsat některým z výše uvedených preferovaných způsobů, aby mohl být zápis proveden v řádném termínu, tedy od 11. do 15. května 2020. Kontaktovat ji můžete:
 • telefonicky na čísle 774 426 360;
 • e-mailem na adrese skolka@zslichnov.cz, do předmětu zprávy uveďte Zápis do MŠ a v e-mailu uveďte svůj telefonický kontakt.

Přijímací řízení 

Správní řízení bude zahájeno podáním žádosti zákonného zástupce. Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti a vydání rozhodnutí je 30 dnů.  Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, případně o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy na základě platných právních předpisů a kritérií pro přijetí do mateřské školy, která jsou zveřejněna na internetových stránkách školy zde a na vstupních dveřích do mateřské školy.  

Podle § 36 odst. 3 správního řádu bude účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je stanovena na pondělí 8. června 2020 od 14 do 16 hodin v ředitelně školy. Pokud byste svého práva chtěli využít, žádáme, abyste si s ohledem na mimořádný stav telefonicky na čísle 774 430 360 dohodli s ředitelkou školy konkrétní čas.   

Přerušit správní řízení musí správní orgán (ředitelka školy) tehdy, pokud žádost neobsahuje předepsané náležitosti (§ 64 správního řádu), například když chybí příloha žádosti v podobě doložení vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte, a pokud by ředitelka nemohla dodržet zákonnou lhůtu 30 dnů pro vydání rozhodnutí. O přerušení řízení a následně o ukončení přerušení řízení vyrozumí ředitelka školy účastníky řízení.

Přijetí se uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, u kterých bude uveden výsledek řízení u každého uchazeče (přijat/nepřijat). Seznam bude vyvěšen nejpozději 10. června 2020 na veřejně přístupném místě (na vstupních dveřích do mateřské školy) a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetových stránkách školy v záložce Mateřská škola). Seznam bude obsahovat datum a bude zveřejněn minimálně 15 dnů. Dnem zveřejnění seznamu se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená a následující den začíná běžet lhůta pro odvolání. 

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004, správního řádu, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale zažádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě. 

Věříme, že společně zvládneme i tuto nelehkou situaci. Vzhledem k mimořádné situaci není možnost, abyste se blíže seznámili s naší mateřskou školou, věříme ale, že – jakmile to podmínky dovolí – Vás i Vaše děti v naší mateřské škole přivítáme na prvním neformálním společném setkání. Budeme se těšit!

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka

Informace k rozvrhu hodin při přímé výuce online

Vážení rodiče,
před velikonočními svátky připravilo vedení školy rozvrh hodin pro žáky, který se bude uplatňovat od středy 15. dubna 2020. Podle tohoto rozvrhu budou mít vyučující hlavních předmětů možnost setkat se s žáky synchronně, to znamená online přímo ve stejném čase. Využita k tomu bude aplikace Google Meet, do které byli žáci přizváni v minulém týdnu svými učiteli na třídnické hodiny.

Přímá výuka online je doplněním stávajícího způsobu výuky. Jde nám o to, aby učitelé zjistili zpětnou vazbu k učivu, které žáci doma plní: jak mu porozuměli, na co je třeba klást důraz, co je třeba ještě více procvičit a zopakovat. Jde nám také o to, aby spolu děti v době momentální izolace z důvodů všech opatření měly nějaký kontakt a aby také neztratily kontakt se svými učiteli. 

Protože si uvědomujeme, že žáci základní školy nemají často k dispozici svou vlastní výpočetní techniku, aby se mohli kdykoliv připojit, je tento rozvrh sestaven tak, aby se střídali nejenom vyučující, ale i jednotlivé třídy – aby tedy nedocházelo k žádnému překrytí jednotlivých vyučovacích hodin. Vyučovací jednotka je stanovena na třicet minut a četnost hodin se zvyšuje s věkem žáků: prvňáčci (tady asi i s rodiči) by se měli vidět jednou týdně, zatímco deváťák bude mít v jednom týdnu pět hodin, v druhém týdnu šest hodin (a k dispozici další dvě hodiny přípravy na přijímací zkoušky týdně). Do tohoto rámce budou navíc vsazeny hodiny „doučování“ (pedagogické intervence a předměty speciálně pedagogické péče) pro žáky, kteří toto potřebují jednak na základě doporučení školského poradenského zařízení (tak je tomu v běžném vyučování), jednak na základě vyhodnocení jejich současné práce na dálku vyučujícími. Budeme se zkrátka snažit pomáhat těm, u kterých vidíme kvůli momentálnímu stavu vyvstávající potíže.  

Z negativních zkušeností v okolí víme, že problém bývá z pohledu žáků i rodičů také v tom, že rozvrh není pravidelný. Proto jsme připravili pevnou variantu, kterou necháme „projet“ po dva týdny, tedy do pátku 24. dubna. V případě opodstatněných připomínek, námětů a návrhů ze strany pedagogů, žáků či rodičů můžeme samozřejmě po tomto zkušebním provozu tyto do rozvrhu zavést, nicméně trváme na tom, aby změn nebylo hodně a rozvrh přinášel dětem do jejich vzdělávání řád. Je třeba si také uvědomit, že nebudeme schopni vyhovět úplně všem. 

O rozvrhu hodin budou během úterý 14. dubna 2020 informovat žáky jednotlivých tříd jejich třídní učitelé prostřednictvím e-mailů. Od vyučujících jednotlivých předmětů pak přijde žákům pozvánka, na které potvrdí svou účast. Tato pozvánka bude chodit na každou hodinu zvlášť. Předpokládáme, že pokud žákovi nebrání nějaké objektivní důvody, proč se výuky nemůže zúčastnit, potvrdí svou účast kliknutím na ANO a následně se do hodiny přihlásí. Pokud se výuky nemůže zúčastnit, věříme, že bude Vámi omluven. Rádi bychom znali důvody této neúčasti, abychom Vám mohli podat pomocnou ruku: v případě, že se bude jednat o důvody technické, budeme Vás, rodiče, kontaktovat, abychom společnými silami hledali cestu k jejich řešení. 

Uvědomujeme si, že legislativní rámec nám jako škole a Vám jako zákonným zástupcům dětí nedává pevné ukotvení v postupech pro průběh výuky na dálku, stanovení toho, co je povinné a co povinné není, co musíme (jako škola či rodiče) plnit a co nemusíme. Co by nás ale v této chvíli mělo jednoznačně spojovat, je zájem dítěte. Odborníci v oblasti vzdělávání totiž velmi často v souvislosti se stávající situací upozorňují na skutečnost, že vzdělávání na dálku, bez osobní přítomnosti dětí ve škole, může mít negativní vliv na prohloubení sociálních rozdílů mezi žáky. Jedná se především o děti, které doma nemají velkou podporu v rodině. 

Pokud tyto děti dochází pravidelně do školy, chybějící podpora doma může být kompenzována a sociální rozdíly vyrovnávány. Pokud jsou tyto děti nyní doma a nejsou svými rodiči při vzdělávání podporovány, může se prohlubovat propast mezi nimi a dětmi, které tuto podporu mají. Toto je skutečnost, kterou máme stále na zřeteli – při zadávání úkolů, při zjišťování zpětné vazby, při zavádění přímé výuky online. Přemýšlíme nad množstvím úkolů a kontaktujeme rodiče dětí, které nepracují. Dotazujeme se, proč tomu tak je, a snažíme se hledat cesty k řešení. Jsme schopni zajistit pomoc ať už technického rázu, tak i prostřednictvím výuky na dálku (například formou doučování). K tomu ovšem potřebujeme také pomoc rodičů, tedy ochotu své dítě při vzdělávání podporovat a poskytovat mu pro něj co nejlepší podmínky. 

Závěrem bych upozornila na jednu možnou komplikaci v souvislosti s pravidelností rozvrhu. Z naší strany do něj může vstoupit například vzdělávání pedagogických pracovníků (víme, že nás čeká hromadné školení už tento pátek) či další organizační záležitosti, kvůli kterým mohou být žáci o některou z hodin ochuzeni (suplování na dálku opravdu nebude). V takovém případě bude žáky o zrušení hodiny informovat vyučující daného předmětu prostřednictvím e-mailu a Vás, zákonné zástupce dětí, prostřednictvím programu DMSoftware.

Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme pohodové jarní dny!

Mgr. Olga Síbrtová

Velikonoční slepičí mejdan: Jak vypadá tvoření s dětmi v přímém přenosu?

Jaro, Velikonoce a veselí. Pusťte se s námi do malého velikonočního tvoření. Ukážeme Vám, jak si jednoduše můžete zútulnit velikonoční stůl nebo obdarovat malé koledníky. 

Vyrábění s dětmi je zábavné, protože mnohdy děti přivedou dospělé na různé nápady. Tvoří i asistentka Bc. Hana Horáková se svými dcerkami. „Když mám čas, tak s dcerkami rády něco tvoříme, vyrábíme a patláme. Ze všeho nejvíce máme rády Vánoce, zdobíme okna papírovými vločkami a andílky máme všude po bytě. V podobném duchu je u nás vítání jara – v pokojíčku u holek vyvěsíme ptáčky, zdobíme věnec na dveře, letos jsme ho vyráběly z dekorativních pivoněk a netřesků, pečeme mazanec a zdobíme vajíčka. Holky to moc baví a já jsem ráda, že je na chvíli zabavím.“ Dětem se společně strávený čas líbí a vryje se jim do paměti jako krásná vzpomínka. To dokládá i asistentka Hanka: „Když jsem byla malá, tak se mnou tvořila mamča a ráda na to vzpomínám – třeba na papírové kačeny a vajíčka na oknech, nebo právě na ty vločky.“

A protože Velikonoce už klepou na dveře, přinášíme Vám další tip ze školní družiny. Tentokrát si to, že spolupráce s dětmi není vždy přímočará, vyzkoušela naše asistentka Hanka. „Sebrala jsem veškerou odvahu a zeptala se svých cácorek, jestli by se mnou natočily video pro děti do školy. Holky nadšeně souhlasily. Jen to trvalo delší čas. Už natáčení úvodu bylo docela vtipné, protože se holky různě kroutily, vyplazovaly jazyk, ptaly se mě, ke komu mluvím, a tak.“ 

Výsledek se ale nakonec skvěle podařil a my jsme mohli naše děti a jejich maminky, babičky (nebo třeba také tatínky či dědečky) inspirovat dalším nápadem na Velikonoce. A nyní přinášíme tento nápad také Vám: 

Videa natáčejí i další pracovníci lichnovské školy – vychovatelka Lucie Vávrová, DiS., natočila dechové cvičení, vychovatelka Ing. Alice Červenková pak pro děti pravidelně chystá audio pohádky o ptáčkovi, které jsou na pokračování. Na konci každého dílu samy děti rozhodnou, jak se má příběh dále vyvíjet. O obou aktivitách jsme na našich stránkách v minulosti psali, článek najdete zde.

„Další zábavné úkoly školní družiny najdou děti ve své Učebně, do Družiny na dálku se mohou přihlásit všechny děti z prvního stupně, i ty, které běžně školní družinu nenavštěvují. Myslím si, že tam na ně čeká spousta překvapení,“ uvádí vychovatelka Lucka. 

Věříme, že pro Vás budeme nejenom v Učebně, ale i na našem webu inspirací. Krásné svátky jara všem! 

Mgr. Olga Síbrtová 

Zpětná vazba k výuce na dálku: rodičům i žákům druhého stupně byly rozeslány dotazníky

Vážení rodiče, milí žáci,
máme za sebou necelý měsíc vzdělávání na dálku. V současnosti chceme obohatit naše vzdělávání o přímou výuku online. Toto bude ale pouze doplněním stávajícího způsobu výuky. Věřím, že v této chvíli už víte, co Vám činí při této formě výuky největší potíže. 

Proto Vás prosíme o zpětnou vazbu prostřednictvím vyplnění tohoto dotazníku. Vám zabere zhruba pět minut, pro nás může být naopak zdrojem cenných informací, jak při výuce v dalších týdnech pokračovat.

Prosíme o jeho vyplnění do středy 15. dubna 2020 do 12 hodin. Rodiče naleznou dotazník ve zprávě v programu DMSoftware, žáci jej obdrží do svého školního gmailu. Děkujeme, že nám pomáháte připravovat výuku co nejlépe. 

Přeji Vám za celý tým pracovníků ZŠ a MŠ Lichnov poklidné a snad i veselé Velikonoce.

Mgr. Olga Síbrtová  

Psí spřežení, bunkr a malý kuchtík v kuchyni – další tipy pro nekonečnou zábavu

Převlékání peřin je další z činností, při které můžete využít dětského potenciálu. Deky, polštáře, peřiny a přikrývky – to je dobrý základ pro stavbu parádního bunkru. Jako základ použijete jídelní stůl, přes něj přehodíte přikrývky, dospodu dáte polštáře a deky a hurá! – Příbytek je na světě! Stačí si už jen vzít oblíbenou knížku a lehnout si vedle sebe, přitulit se a povídat si.

Jak využít obyčejnou deku při hře, prozradila vedoucí učitelka mateřské školy Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS.: „Pokud máte doma dlažbu a trochu prostoru, udělejte si bobovou dráhu nebo psí spřežení. Na deku se posadí děti a vy taháte. Jen dávejte pozor, občas se vám může po cestě „náklad“ vytratit. Další skvělá hra je schovávaná, ta snad nikdy neomrzí. Děti dokáží vymyslet úkryty i tam, kde by vás to ani nenapadlo.“

A co takové vaření? Zapojte děti i při této činnosti. „Vařit si v pokojíčku ve vlastní kuchyňce je sice skvělé, ale hra nikdy nepředčí skutečnou kuchyni. V kuchyni jste Vy a dospělácká, opravdová práce. Společné vaření malé kuchtíky skvěle zabaví, zároveň máte taky šanci ovlivnit jejich stravovací návyky,“ popisuje paní učitelka s tím, že děti tak získají lepší vztah i k méně oblíbeným jídlům, pokud budou od začátku u jejich přípravy. Společným plánováním můžete sestavit i týdenní jídelníček.

Při vaření svěřte dětem činnosti, které jsou bezpečné. Děti mohou:

 • oplachovat a umývat zeleninu a ovoce,
 • trhat listy salátu,
 • míchat,
 • zdobit,
 • ochutnávat,
 • nebo ovládat s Vaší pomocí přístroje.

Stačí k lince přidat schůdky nebo židli, opatřit dětem třeba kuchařskou zástěru a společné vaření může začít. „Přitom můžete procvičovat počítání, barvy, tvary, seřazovat podle velikosti. A uvidíte, kolik zábavy si užijete. Sice budete muset možná více uklízet, to můžete zase společně, ale strávený čas je k nezaplacení,“ uzavírá své tipy Renata Dreslerová. Hurá, jde se na to!

Bc. Hana Horáková 

Jak funguje naše školka v době uzavření? Máme mluvit s dětmi o pandemii? A co mají rodiče s dětmi dělat?

Mimořádná situace si žádá mimořádné činy. O tom jsme se přesvědčili my všichni a také celá Základní škola a Mateřská škola Lichnov. „Provoz mateřských škol nebyl přerušen na pokyn Vlády České republiky,“ vysvětluje vedoucí mateřské školy Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS., „ale toto rozhodnutí zůstalo v kompetencích jednotlivých ředitelů, kteří ve spolupráci se zřizovatelem vyhodnocují danou situaci. Proto bychom chtěli rodičům situaci co nejvíce přiblížit a vysvětlit postup z naší strany, abyste se lépe orientovali.“ 

Ponechat mateřskou školu otevřenou není úplně jednoduché. V takovém případě dochází k významným změnám v organizaci kvůli zajištění bezpečnosti a zdraví dětí: 

 • do mateřské školy chodí pouze děti, jejichž rodiče pracují v záchranných složkách nebo pracují v profesích s nepřerušeným provozem;
 • do mateřské školy chodí pouze děti zcela zdravé;
 • rodiče nechodí do budovy, je vymezen prostor na předání a vyzvednutí dítěte;
 • všichni nosí roušky, rodiče vybaví děti několika rouškami;
 • probíhá denní dezinfekce prostor;
 • děti a zaměstnanci si dezinfikují ruce;
 • každý den probíhá filtr k vyhodnocování situace.

„Naše mateřská škola je uzavřená, ale neznamená to, že se v ní nepracuje. Momentálně probíhá celková dezinfekce prostor, vybavení i hraček. A na děti bude čekat po návratu také velké překvapení v podobě nově zakoupeného vybavení,“ uvádí ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová s tím, že o něm zatím nechce mluvit, aby měly děti radost a překvapení zůstalo opravdu překvapením.

Paní učitelky se snaží alespoň takto, na dálku, rodičům zasílat různé tipy a nápady na činnosti na doma. Třeba doporučení, která mohou prospět dětem i rodičům, když se jimi budou řídit. Tady jsou:  

 • věnujte svým váš čas dětem – hrajte si s nimi, zpívejte, čtěte, aktivně se zapojujte do hry;
 • věnujte čas aktivitám, které jindy odkládáte, jako je logopedie, pohybové aktivity a další činnosti;
 • dbejte na rituály, pravidelný režim;
 • povídejte si s dětmi o aktuální situaci, i děti se potřebují orientovat, co se děje: mluvit s dětmi o pandemii, která obrací svět vzhůru nohama, bude těžké, Vy jste rodiče a určitě budete vědět, jak to svým dětem vysvětlit; 
 • zapojujte děti do běžného denního provozu – pro inspiraci se můžete podívat třeba na náš článek, jak s malými dětmi uklidit pokojíček. 

Níže Vám přinášíme různé webové stránky, kde naleznete spoustu odkazů a námětů k zábavným činnostem: 

http://www.predskolaci.cz/

https://www.detsky-web.cz/

https://www.hrajeme-si.cz/

http://krokotak.com/

https://www.tvorivedeti.cz/

http://www.sikovny-cvrcek.cz/

http://www.napadyproanicku.cz/

Využijte čas strávený s dětmi. Dětství je krátké a rychle uteče. Než se nadějete, budou z nich dospělí lidé se svou rodinou. Pokud jim teď věnujete svůj čas, později budou věnovat čas oni Vám.

Tato doporučení pro Vás zpracovala vedoucí učitelka mateřské školy Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS., na základě doporučení Mgr. Hany Splavcové, specialisty na předškolní vzdělávání z Národního pedagogického institutu. 

Bc. Hana Horáková 

Zábavný úklid pokojíčku? Paní učitelky z mateřské školy mají pár užitečných tipů

Hraní s dětmi bývá obrovská zábava a zážitek, ale je možné, že pro rodiče to může znamenat i menší komplikaci především ve vymýšlení aktivit pro svého potomka. Paní učitelky z naší mateřské školy připravily pár tipů, jak se vyhnout nudě nebo jak hru využít ve prospěch úklidu. „Všechny maminky to známe, že je někdy těžké dítě doma zabavit. Chtěli bychom rodiče inspirovat a třeba jim i pomoct v tom, aby nemuseli sami vymýšlet nějakou činnost. Ze zkušenosti víme, že taková snaha uklidit si hračky nepřichází sama od sebe. Proto dáváme k inspiraci hru Dejme věci spinkat, která funguje především s menšími dětmi,“ povídá vedoucí učitelka mateřské školy Mgr. Bc. Renata Dreslerová, DiS. 

Dejme věci spinkat – postup pro menší děti

Vysvětlete dětem, že stejně jako ony nejraději usínají v postýlce, věcem se také nejlépe spinká na jejich místech, a společně je ukliďte. K tomu si můžete zazpívat hezkou písničku nebo si ji i pustit.

Pátračka – pro větší děti

„U větších dětí můžete úklid využít jako pátračku, soutěž s diskotékou. Vymyslete kolem úklidu příběh. Děti jsou rády středem pozornosti, a pokud jim dáte důležitý úkol, uvidíte jejich pohledy,“ popisuje s nadšením paní učitelka Renata. Jen si to představte! V pokojíčku je ukrytý poklad. Ale jako ho objevit, když je všude nepořádek? Když své malé detektivy vyzvete, aby nejprve uklidili, tak se potom můžete pustit do pátrání. V čase, kdy děti budou uklízet, schovejte poklad, může to být třeba nějaká sladkost.

„Příběhy můžete podpořit i kostýmy, které máte doma. Nebo je klidně můžete vyrobit. Fantazii se meze nekladou a kdy jindy popustit svou představu než při hře s dětmi. Piráti uklízející na lodi, detektivům svěřte lupu a princezna si může obléknout šaty nebo si vzít něco od vás maminek,“ radí paní učitelka.

„Je moc fajn, když se do hry zapojí také rodiče, protože i pro ně to může být žůžo dobrodrůžo,“ říká paní učitelka a přidává pár tipů na role, které si maminka či tatínek mohou zahrát: „Třeba roli pirátského papouška, který radí, nebo přijďte v nějakém klobouku coby čarodějnice, kouzelník zkontrolovat, jak si princezna, princ vede, nebo jako skřítek rádce, který chodí, kontroluje a radí.  Nebo se nabízí i hra Přihořívá, hoří! Nebo můžete dětem říct, že přišel kouzelník, který Vás zaklel, a vysvobodit Vás mohou jen tehdy, až bude vše na svém místě. Takže si někde sedněte, klidně i lehněte a čekejte, až Vás děti zavolají, že Vás vysvobodili.“ Je tolik možností, jak dítko hravou formou přimět k úklidu. No, nezní to báječně? 

Paní učitelky doporučují si pustit i příhodnou hudbu a společně si zatančit a říct dětem, že i na lodi, na hradě mívají slavnosti s hudbou. Níže najdete pár tipů na bezva hudební slavnost. 

Bc. Hana Horáková

Informace k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí,
zápis do I. třídy pro školní rok 2020/2021 proběhne z rozhodnutí ředitelky školy v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4) ve dnech 20. až 24. dubna 2020. V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády dochází k úpravám v organizaci zápisu. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí. 

K zápisu k povinné školní docházce je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě narozené do 31. srpna 2014. Pro školní rok 2020/2021 předpokládáme otevření jedné první třídy. 

Pokračovat ve čtení →