Novinky ŠD

Informace k provozu školní družiny od 12. dubna 2021

Vážení rodiče, 
jak jsme Vás již informovali, v pondělí 12. dubna 2021 nebude v provozu ranní školní družinaz důvodu prvního testování žáků ve škole. Žáci přichází do školy v 7:30 k jednotlivým označeným vchodům, škola jim bude zpřístupněna v 7:35 hodin. Výjimku tvoří žáci s doprovodem třetí osoby, která jim bude asistovat u testování, zde bude odlišný režim závislý na okolnostech. Tito se budou řadit u označeného vchodu u školní jídelny. 

Provoz školní družiny v pondělí 12. dubna 2021:

I. B třída – do 15:30 – oddělení Myšáků 

III. třída – provoz do 15:00 – oddělení Smajlíků 

V. třída – provoz do 14:30 – kmenová třída 

Družina pro děti rodičů vybraných profesí – provoz od 7:35 do 15:00 – speciální učebna 

Provoz školní družiny v dalších dnech:

Ranní družina – bude v provozu od 6:30 do 7:30. Žádáme rodiče, aby své děti do ranní družiny přivedli v 6:30 ráno k hlavnímu vchodu, kde je všechny najednou převezme vychovatelka a rozdělí do skupin. Škola bude následně opět uzavřena a otevře se až v 7:35 před první vyučovací hodinou. Z organizačních důvodů je nutný jednotný nástup všech dětí do školy. 

Ranní školní družina bude zajištěna pro všechny děti prezenčního vzdělávání a také děti rodičů vybraných profesí. V ranní družině bude rovněž probíhat každé pondělí a čtvrtek testování, a to bez možnosti asistence třetí osoby. 

Odpolední družina – bude v provozu pro jednotlivé třídy, které mají v daném týdnu prezenční vzdělávání, a pro děti rodičů vybraných profesí:

 • první ročníky – do 15:30 – oddělení Myšáků
 • druhý a třetí ročník – provoz do 15:00 – oddělení Smajlíků 
 • čtvrtý a pátý ročník – provoz do 14:30 – v kmenových třídách
 • družina pro děti rodičů vybraných profesí – od 6:30 do 15:00 – speciální učebna

Pro děti rodičů vybraných profesí platí, že musí donést písemný souhlas zákonného zástupce se samostatným odchodem ze školní družiny s uvedením konkrétního času odchodu. Formulář naleznete zde. Jinak děti odchází po ukončení provozu školní družiny v 15:00 hodin nebo dříve v doprovodu zákonného zástupce či pověřené osoby.

Mgr. Olga Síbrtová


Informace k provozu školy od 12. dubna 2021

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vás informovala o provozu školy od 12. dubna 2021, které se řídí Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních. Celý text opatření si můžete přečíst zde.

V první fázi rozvolnění bude toto opatření realizováno v naší škole takto: 

 1. Mateřská škola

Osobní přítomnost na vzdělávání je umožněna dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání, a dále dětem rodičů vybraných profesí (IZS – viz část 5) ve skupině maximálně 15 dětí. 

Vzhledem k organizaci uvedeného jste byli (budete) osloveni vedoucí učitelkou mateřské školy Mgr., Bc. Renatou Dreslerovou, DiS., zda se Vaše děti budou účastnit prezenčního vzdělávání a v jakém rozsahu. Žádáme rodiče, aby svůj zájem o vzdělávání v mateřské škole potvrdili vedoucí učitelce mateřské školy také písemně na e-mailové adrese renata.dreslerova@zslichnov.cz, a to do čtvrtku 8. dubna 2021 do 15:30 hodin, včetně požadovaného rozsahu vzdělávání (od – do hodin).  

Velmi Vám děkujeme za spolupráci při nastavování podmínek pro provoz mateřské školy. Informace o umožnění účasti dětí v mateřské škole pro rodiče vybraných profesí je pro nás zcela nová, proto nebylo v našich možnostech zjišťovat Váš zájem dříve. Až na základě Vašich informací budeme schopni stanovit konkrétní podmínky provozu mateřské školy jako celku a budeme Vás o nich informovat.   

Stravování: Všem povinným předškolákům bude ve čtvrtek 8. dubna 2021 do 10:00 hodin přihlášena strava. V případě, že se Vaše dítě nebude vzdělávání účastnit, ji můžete odhlásit běžným způsobem (ale až ve čtvrtek po desáté hodině). 

 1. Základní škola – první stupeň

Osobní přítomnost na vzdělávání je umožněna žákům tak, že se v lichém týdnu neúčastní prezenční výuky první polovina tříd a v sudém týdnu druhá polovina tříd. Rotační výuka prvního stupně bude realizována takto:

V týdnu od 12. do 16. dubna 2021 budou prezenčně vzděláváni žáci I. B, III. a V. třídy. 

V týdnu od 19. do 23. dubna 2021 budou prezenčně vzděláváni žáci I. A, II. a IV. třídy. 

Dětem rodičů vybraných profesí (viz část 5) je povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka (viz část 4).   

Stravování: Všem žákům, kteří využívají školní stravování, bude v týdnu jejich prezenční výuky ve čtvrtek 8. dubna 2021 do 10:00 hodin přihlášena strava (svačiny, obědy). V případě, že se Vaše dítě nebude vzdělávání účastnit, ji můžete odhlásit běžným způsobem (ale až ve čtvrtek po desáté hodině). 

Pokud se opatření ministerstva zdravotnictví nezmění, budou se v těchto cyklech žáci nadále střídat. Výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu hodin, případné změny budou zaznamenány v programu DMSoftware. Žáci, kteří se vzdělávají distančně, budou nadále vzděláváni podle rozvrhu online hodin a prostřednictvím úkolů zadávaných v Google Učebně. 

 1. Základní škola – druhý stupeň

Osobní přítomnost na vzdělávání je povolena žákům ohroženým školním neúspěchem anebo žákům devátých tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině na skupinové konzultaci. Prezenční konzultace pro žáky budeme realizovat až ve chvíli, kdy zvládneme nástup ostatních dětí a žáků ke vzdělávání. 

 1. Školní družina

Družina pro děti prvního stupně v prezenční výuce: Plánujeme provoz odpolední družiny, ranní zvažujeme. Dětem, které se nemohou účastnit prezenční výuky, je přítomnost v družině zakázána, pro ostatní musí probíhat za dodržení homogenity třídy v prezenční výuce. O provozní době družiny Vás budeme informovat.    

Družina pro děti rodičů vybraných profesí (viz část 5): Dětem rodičů vybraných profesí, které jsou žáky prvního stupně a vztahuje se na ně rotační výuka, je povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.  Pro tyto děti plánujeme zajistit dopolední a odpolední program ve školní družině v neměnné skupině pro nejvýše 30 dětí. O této skutečnosti Vás informovali (nebo budou informovat) třídní učitelé. V rámci programu se děti zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku. Ve školní družině budou vytvořeny podmínky také pro odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové aktivity venku. O způsobu organizace programu školní družiny a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitelka školy. Děti mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek jako při prezenční výuce.  

Žádáme rodiče, aby svůj zájem o zařazení žáka do celodenní školní družiny potvrdili zástupkyni ředitelky Mgr. Martině Bílkové také písemně na e-mailové adrese martina.bilkova@zslichnov.cz, a to do čtvrtku 8. dubna do 15:30 hodin, a to u žáků, kterých se v týdnu od 12. dubna netýká prezenční výuka. Rodiče těch žáků, kterých se prezenční výuka v tomto týdnu týká, potvrdí svůj zájem o školní družinu do pondělí 12. dubna do 15:30 hodin. Žádáme také o to, abyste v e-mailu uvedli rozsah požadovaných služeb (od – do hodin).    

Velmi Vám děkujeme za spolupráci při nastavování podmínek pro provoz školní družiny. Informace o umožnění účasti žáků v družině pro rodiče vybraných profesí je pro nás nová, proto nebylo v našich možnostech zjišťovat Váš zájem dříve. Až na základě Vašich informací budeme schopni stanovit konkrétní podmínky provozu školní družiny jako celku. 

 1. Zajištění péče o děti pro zaměstnance vybraných profesí (IZS) se týká dětí a žáků, jejichž zákonní zástupci jsou: 
 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele. 

Péče o tyto děti je podrobně popsána v části 4.  

Stravování: Ke stravování přihlásí rodiče vybraných profesí své děti individuálně (na stránkách strava.cz nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny Aleny Kandráčové). 

 1. Testování

Informace od nás obdržíte ihned, jakmile je zpracujeme. Děkuji za pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová


V únoru nám bylo hej, to byl karnevalový rej!

Pojďme se na chvíli vrátit v čase a připomenout si, jak si děti užily karneval konaný na konci února 2021 v naší základní škole. Nebyl sice tak velkolepý, jako karneval uskutečněný v předchozím roce, i přesto se všichni pedagogové snažili, aby byl nezapomenutelný. A jestli se to podařilo? 

„Viděla jsem, že pro všechny děti obou prvních ročníků byl karneval velký zážitek. Prožívat běžný školní den v maskách už od rána, to byla výzva i pro nás pedagogy. Masku totiž opravdu měli všichni,“ prozradila zákulisí karnevalového dne třídní učitelka I. B Mgr. Markéta Martinů, která s fialovou parukou a vtipným ošacením představovala svou masku „me phone“. „S panem učitelem Švrčkem a našimi asistentkami jsme vymysleli učební program tak, aby se střídaly učební aktivity spolu se zábavnými činnostmi,“ dodala paní učitelka Martinů. 

A jak se na karneval připravily děti z druhého ročníku? „Chtěla bych za sebe poděkovat rodičům, že si dali záležet a opravdu dětem dopřáli, aby se mohli vyřádit v masce. Vidím, že tyto činnosti dětem chybí, a právě proto je jich třeba. Konkrétně u nás ve třídě se objevil spider-man, pirát, rytíř, berušky, postavy z minecraftu a velmi nás pobavil kostým sprchy. Tak moc jsou kreativní rodiče a děti z Bordovic a Lichnova,“ popsala rej masek v druhé třídě jejich učitelka Mgr. Lenka Roiková, tou dobou bradavická čarodějnice McGonagallová. 

A jakých aktivit se děti zúčastnily? Velký úspěch mělo zatloukání hřebíků Pata a Mata, provlékání klíče, krmení zvířátek a cestování pirátskou lodí, kterou dopluli až do družiny, kde děti pokračovaly v karnevalovém veselí. „Navázali jsme na program a děti si hrály a soutěžily. Spolu s našimi vychovatelkami a asistentkami jsme připravily tombolu a pro každého jsme měli připravený diplom za úžasnou masku,“ popsala dění v karnevalové školní družině vedoucí vychovatelka Lucie Vávrová, DiS. Před odchodem domů nechyběly prosby, ať si takový den zase někdy uděláme! 

A taky že ano!

Bc. Hana Horáková


Informace k provozu školy od 1. března 2021

Vážení rodiče,
vláda na svém jednání v pátek 26. února 2021 rozhodla vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci o dalších změnách v provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021. Mezi nově přijatá opatření, která se bezprostředně dotýkají také naší školy, patří zákaz osobní přítomnosti dětí v mateřské škole, žáků prvních a druhých ročníků základní školy a žáků ve školních družinách. Celé usnesení vlády si můžete přečíst zde.

Zároveň Vás informuji, že bezprostředně před tímto jednáním vlády byla v naší škole nařízena karanténa pro žáky I. A třídy z důvodu výskytu onemocnění covid mezi žáky a pracovníky školy (potvrzena byla i britská mutace koronaviru). Z tohoto důvodu je tato třída a velká část pracovníků školy v současné době v karanténě a postupně absolvují PCR testy. 

Informace k organizaci vzdělávání v naší škole:

Mateřská škola 

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Metodiku k tomuto vzdělávání bychom měli podle informací z ministerstva školství obdržet začátkem příštího týdne. Poté Vás o jeho průběhu budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy a dále na e-mailech Vašich dětí ve tvaru jmeno.prijmeni@zslichnov.cz. Pokud potřebujete pomoc s aktivací těchto účtů, obraťte se na technickou podporu (viz níže).  

Základní škola 

Žáci základní školy budou distančně vzdělávání způsobem, na který jste zvyklí, tzn. prostřednictvím Google Učebny a online hodin na Google Meet dle platného rozvrhu online hodin. O případných změnách v rozvrhu hodin Vás budou informovat vyučující (například z důvodu suplování – nyní aktuálně v I. A třídě). V případě, že budete mít jakékoliv potíže s ovládáním aplikací, obraťte se na technickou podporu (viz níže). 

Ačkoliv jsou v současnosti povoleny individuální konzultace ve škole, vzhledem k výskytu onemocnění covid nebudou ve škole v příštím týdnu probíhat. V případě možností s ohledem na vysokou nemocnost pedagogů budou realizovány online, o tom budete informováni pedagogickými pracovníky. O dalším zařazení individuálních konzultací ve škole rozhodnu na základě vývoje situace.

Rodiče žáků, kteří si ponechali učebnice, sešity a pomůcky ve škole, si je mohou vyzvednout u hlavního vchodu v úředních hodinách. V případě, že Vám byla nařízena karanténa a nikdo se nemůže do školy dostavit, prosím, kontaktujte třídní učitele svých žáků, se vzniklou situací se Vám budeme snažit pomoci. Úřední hodiny školy naleznete zde.

Školní jídelna

Školní jídelna zůstává v provozu a poskytuje stravu cizím strávníkům a za dotovanou cenu také dětem a žákům, kteří se vzdělávají povinně distančně (tzn. předškolákům, kteří mají předškolní vzdělávání povinné, a žákům základní školy). Oběd je možné vyzvednout si do jídlonosiče ve dnech školního vyučování od 10:45 do 12:15 hodin. Tomu je uzpůsoben rozvrh online hodin. 

Obědy budou v této chvíli všem dětem a žákům odhlášeny. V případě, že je chcete už od pondělí 1. března 2021 opětovně přihlásit, kontaktujte v pondělí do 7:00 hodin vedoucí školní jídelny Alenu Kandráčovou na telefonním čísle 556 808 547.

Důrazně upozorňujeme, že oběd nemůže vyzvedávat osoba, které byla nařízena karanténa. 

Školní družina

Školní družina nebude v provozu z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků ve školních družinách. 

Ošetřovné

Podle nových pravidel škola nevyplňuje žádné potvrzení pro zajištění nároku na ošetřovné. Informace o ošetřovném naleznete zde

Technická podpora 

Technickou podporu při ovládání Google účtů zajišťuje učitel informatiky Mgr. Ondřej Švrček. K dispozici je na telefonním čísle 774 420 360 v pracovní dny od 7:30 do 16:00 hodin (pondělí, středa) nebo do 14:30 hodin (úterý, čtvrtek, pátek). V případě, že Vám telefon v této době nezvedne (například z důvodu online výuky), bude Vás obratem kontaktovat. 

Jarní prázdniny

V týdnu od 8. března do 12. března 2021 mají žáci základní školy jarní prázdniny. 

Přeji Vám i Vašim dětem a blízkým hodně zdraví a trpělivosti. 

Mgr. Olga Síbrtová


Zimní radovánky ve školní družině

Hurááá sněžíí! Pojďme véééén! A tak vedoucí vychovatelka Lucka Vávrová, DiS., poprosila rodiče, aby své děti, které chodí do školní družiny, vybavili boby, sáňkami či lopatami. A děti se moc těšily a chtěly si užít pravou ladovskou zimu. 

„S Myšáky, Smajlíky i Tygříky jsme vyrazili ven, aby si užili zimních radovánek.  Šli jsme bobovat pod mysliveckou chatu, tam to dětem krásně svištělo. A počasí nám také přálo,“ popsala veselé bobování Lucie Vávrová. 

Bobování se nebojí ani paní vychovatelky a paní asistentky, které si s dětmi i zazávodily. Jezdilo se parádně! Všichni si sáňkovanou pořádně užili a nikomu se nechtělo vracet nazpátek.

Bc. Hana Horáková


Informace k provozu školy od 11. ledna 2021 do 22. ledna 2021

Vážení rodiče,
dovoluji si Vás informovat, že provoz naší školy bude v období od 11. do 22. ledna 2021 probíhat ve stejném režimu jako v současnosti, včetně provozu školní družiny a školního stravování. V případě jakýchkoliv změn Vás budeme informovat. 

Mgr. Olga Síbrtová


Informace ke vzdělávání žáků od 4. ledna 2021

Vážení rodiče,
v pondělí 4. ledna 2021 nastupují do školy k prezenčnímu vzdělávání pouze žáci obou prvních tříd a druhé třídy, žáci třetího až devátého ročníku se budou vzdělávat distančně. Výuka ve škole bude od pondělí 4. ledna probíhat podle běžného rozvrhu hodin, distanční výuka bude probíhat dle platného rozvrhu online hodin. 

Dovolte mi, abych Vás upozornila na některé organizační změny.

Ranní družina:

 • v provozu od 6:30 do 7:30; 
 • příchod žáků hlavním vchodem, kde je po zazvonění převezme vychovatelka a rozdělí dle tříd (podmínka homogenity tříd). 

Ostatní žáci prvního a druhého ročníku:

 • příchod do školy v 7:20, každá třída použije zvláštní vchod a má vyhrazen svůj vlastní prostor pro převlékání a přezouvání, s organizací jim budou pomáhat třídní učitelé a asistentky pedagoga:

I. A třída:

 • hlavní vchod;
 • šatna k převlékání a přezouvání;
 • výuka – kmenová třída I. A třídy;
 • odpolední družina – kmenová třída I. A (běžně družina Tygříků – III. oddělení) – v provozu do 15:30 hodin;

I. B třída:

 • zadní vchod od parkoviště – blíže k ředitelně;
 • oddělený prostor na hlavní chodbě k převlékání a přezouvání;
 • výuka – kmenová třída III. třídy;
 • odpolední družina – oddělení Myšáků (I. oddělení) – v provozu do 15:30 hodin;

II. třída:

 • zadní vchod od parkoviště – dále od ředitelny;
 • oddělený prostor na hlavní chodbě k převlékání a přezouvání;
 • výuka – kmenová třída II. třídy;
 • odpolední družina – oddělení Smajlíků (II. oddělení) – v provozu do 15:00 hodin.

Provoz školní družiny je omezen podmínkou homogenity skupiny žáků jedné třídy a momentálními personálními možnostmi školy z důvodu onemocnění pedagogických pracovníků. 

Dále Vás žádáme, aby byli žáci vybaveni vhodným oblečením a obuví pro případ, že by během výuky pobývali venku. Při vzdělávání je rovněž zakázán zpěv a sportovní činnosti. 

Závěrem mi dovolte připomenout ještě jedno důležité nařízení: Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, s výjimkou konzumace stravy. Z tohoto důvodu vybavte své děti alespoň dvěma rouškami v samostatných mikrotenových sáčcích. 

Žáci třetího až devátého ročníku:

 • žáci, kteří měli dle plánované střídavé výuky mít v tomto týdnu distanční vzdělávání, budou mít učivo v Google Učebně zadáno v pondělí v 7:30 hodin;
 • žáci, kteří měli být v tomto týdnu vzděláváni prezenčně, budou mít učivo zadáno v průběhu pondělí 4. ledna, nejpozději do úterý 5. ledna v 7:30 hodin. 

Dále prosím o Vaši kontrolu přihlášené/odhlášené stravy. Vedoucí školní jídelny odhlásila stravu všem žákům třetího až devátého ročníku, kromě těch, kteří využívali nabídky odběru dotovaných obědů. Obědy lze přihlašovat či odhlašovat na stránkách www.strava.cz, jak jste zvyklí. Na pondělí 4. ledna 2021 lze oběd odhlásit či přihlásit telefonicky u vedoucí školní jídelny do 7:30 hodin. 

Děkujeme za spolupráci a přejeme úspěšné vykročení do nového roku.

Mgr. Olga Síbrtová


Přání

Vážení příznivci školy,
jménem všech zaměstnanců a žáků školy Vám přeji pokojné Vánoce a do nového roku bohatou nadílku štěstí, lásky, radostných dní, uspokojení z vykonané práce a především zdraví.

Žáci našeho žákovského parlamentu za podpory učitelů Mgr. Evy Pustějovské a MgA. Jiřího Najvara mně a mým kolegům připravili překrásné vánoční přání. S jejich dovolením jej budu sdílet s Vámi. Je tak úžasné, že se domnívám, že by jej nepředčilo žádné jiné, a věřím, že i Vás naladí na tu správnou vánoční notu. Dětem a pedagogům, kteří se na jeho přípravě podíleli, patří mé velké poděkování.

Děkuji rovněž všem, kdo naši školu v uplynulém roce podporovali a spolupracovali s námi. 

Mgr. Olga Síbrtová


Tygříci se zapojili do projektu Úsměv do schránky. Díky zaslaným pohlednicím udělali radost seniorům

Na začátku prosince se naši páťáci z družinky Tygříků zapojili do krásného projektu Úsměv do schránky, jehož prostřednictvím měly děti možnost vykouzlit úsměv na tváři několika seniorům.

„Na tento projekt jsem narazila náhodou, ale velice mě zaujala jeho vize – že bychom mohli udělat někomu radost. Přinášet lidem alespoň drobné radosti je důležité, zvlášť v této nelehké době, a navíc v adventním období před Vánoci,“ popisuje vychovatelka školní družiny Mgr. Barbora Žabenská, jak se k myšlence zapojit nejstarší děti z družinky do projektu dostala. 

Cílem projektu je podpořit seniory v domovech pro seniory a udělat jim radost prostřednictvím vyrobených pohlednic s nějakým hezkým pozitivním vzkazem či přáním. „Páťáci se do vyrábění vrhli s nasazením. Musím říct, že jsem měla obrovskou radost nejen z pohlednic, ale i z dětí, které projevily velkou dobrosrdečnost a samy navrhly, že vytvoří pohlednic více, protože si uvědomují, jak musí být těžké pro některé seniory zůstat na Vánoce bez svých rodin,“ popisuje dále vychovatelka. 

Bylo těžké si pak z velkého množství domovů seniorů vybrat jeden, kam budou pohlednice zaslány. Děti nakonec zvolily Charitní dům sv. Václava – domov pokojného stáří v Ostravě-Heřmanicích, kam za naši školu poslali asi třináct pohlednic.

„Přišel mi také e-mail s poděkováním za zaslané pohlednice, které seniorům zpříjemnily adventní čas. Proto bych ráda poděkovala jmenovitě především Vojtovi, Naty, Andy a Dorce z páté třídy za to, že se do projektu zapojili,“ dodává Barbora Žabenská.

Pokud se o projektu chcete dozvědět více, stačí kliknout na jeho stránky zde.

Mgr. Olga Síbrtová


V soutěži Barevná zahrada získaly děti ze školky a družiny stavebnice

MAP Frenštát ve spolupráci s pracovní skupinou pro polytechniku připravili pro mateřské školy a školní družiny soutěž o stavebnice, která probíhala v druhé polovině měsíce října. 

„Soutěž vycházela z aktivity Podzimní tvoření a jejím cílem byla tvorba podzimních dekorací a zapojení rodičů do polytechnického vzdělávání dětí. Do soutěže se zapojila jak naše mateřská škola, tak i školní družina,“ uvádí ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová s tím, že soutěž měla úspěch – a to nejenom při práci dětí. Jejich výtvory byly krásné, a proto naše školka i družina získala magnetické stavebnice Magformers. 

Naše škola zaslala výrobky dětí formou prezentací. Prezentaci z mateřské školy můžete zhlédnout zde: 

Prezentaci ze školní družiny můžete zhlédnout zde:

Výrobky dětí a žáků všech zapojených škol můžete zhlédnout zde:

Bc. Hana Horáková


Informace k provozu školní družiny od 7. prosince 2020

Vážení rodiče,
od pondělí 7. prosince 2020 dochází v souvislosti se změnami opatření v důsledku koronavirové epidemie k uvolnění pravidel pro školní družiny. Z tohoto důvodu bude probíhat školní družina následovně:

 • ranní družina – provoz 6:30–7:30, vychovatelky Alice Červenková a Zuzana Kubečková, žáci z II., III. a IV. třídy budou ve svých třídách, žáci I. a V. třídy na hlavní chodbě u prostorově oddělených stolečků. 
 • odpolední družina bude v provozu v běžných odděleních, a to:
  družina Myšáků – třídy I. A a I. B – provoz do 16:15, vedoucí vychovatelka Lucie Vávrová, DiS.;
  družina Smajlíků – třídy II. a III. – provoz do 15:00 hodin, vychovatelka Ing. Alice Červenková;
  družina Tygříků – třídy IV. a V. – provoz do 15:00 hodin, vychovatelka Mgr. Barbora Žabenská. 

Veškerá ostatní organizace se řídí dle pokynů z minulého týdne (první stupeň a žáci IX. třídy se vzdělávají prezenčně, ostatní žáci druhého stupně rotačně, žáci vzdělávající se distančně se učí podle platného rozvrhu online hodin, ke vstupu do školy používají žáci tři oddělené vchody, žáci druhého stupně si neodkládají věci v šatnách, ale ve třídách, zvláštní režim je i u výdeje obědů). 

Více informací o opatřeních od 7. prosince 2020 si můžete přečíst zde

Mgr. Olga Síbrtová 


Děti z družinky a ze školky se zapojily do akce #jsem laskavec Nadace Karla Janečka

Letos poprvé jsme se s dětmi z mateřské školy a žáky školní družiny zapojili do oslav Světového dne laskavosti v rámci čtvrtého ročníku happeningu #jsem laskavec Nadace Karla Janečka. Světový den laskavosti připadá na 13. listopadu. V tento den si celý svět připomíná, že v laskavosti je síla, která všechny lidi spojuje. Do oslavy Světového dne laskavosti se přihlásilo téměř 350 týmů škol a školek z celé republiky. Děti konaly nejrůznější dobré skutky.

My jsme se rozhodli udělat radost seniorům, kteří se cítí právě v této době osamělí více než jindy. „Senioři jsou pandemií koronaviru nejvíce ohroženou skupinou, a právě izolace od rodiny a přátel jim způsobuje nyní největší úzkost a osamělost. Chtěli jsme jim dopřát pocit, že o ně má někdo starost a zájem,“ uvádí vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS., s tím, že na nápad zapojit se do happeningu #jsem laskavec ji navedla asistentka pedagoga Jarmila Kociánová.

„Nápad udělat dobrý skutek se zalíbil i ve školce a se zapojením jsme neváhali ani chvilku. Laskavé činy bychom měli dělat každý den. Každý laskavý čin se počítá.“ řekla k projektu vedoucí učitelka mateřské školy Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS. Děti z naší školy a školky nakreslily pro radost seniorům téměř stovku obrázků.

Do našeho projektu se přidal i tým HM Tesco Kopřivnice. Děti zaměstnanců se rovněž zapojily do kreslení obrázků. HM Kopřivnice navíc pro seniory připravil k obrázkům i nějakou mlsku ke kávě. „Když mě Lucie Vávrová oslovila, abychom se s týmem zapojili do oslav Světového dne laskavosti, okamžitě jsem souhlasil. Takové projekty rádi podpoříme,“ sdělil manažer provozovny Tomáš Szuscik. 

Obrázky i dobroty pro seniory byly předány ředitelce Charity Frenštát pod Radhoštěm Lence Tabachové. Služby Charity Frenštát pod Radhoštěm využívá osmdesát seniorů a nyní navíc zařizují nákupy a pochůzky ještě dvaceti dalším seniorům mimo její stálé služby. „I zdánlivá maličkost udělá seniorům velkou radost,“ poděkovala za seniory ředitelka Charity.  

„Chtěla bych poděkovat z celého srdce všem, kteří se do projektu zapojili – dětem z mateřské školky, žákům naší školy a jejich rodičům, celému kolektivu mateřské školy a školní družiny a v neposlední řadě i HM Tesco Kopřivnice. Je fajn, že se lidé v této obtížné době dokáží spojit, i přes spoustu starostí nemyslí jen na sebe a snaží se potěšit druhé. Je fajn, že k tomu ve škole učíme naše děti,“ shrnula poděkování ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová.

Bc. Hana Horáková


Podzim ve znamení sběru kaštanů a žaludů

Podzim bývá ve znamení pouštění draků, barvení listí, tvoření z přírodních materiálů a sbírání žaludů a kaštanů. Každým rokem i naše škola sbírá kaštany a žaludy pro zvěř. 

„Letos se do sběru zapojila aktivně i školní družina a žáci školní družiny nasbírali téměř dvě stě kilogramů kaštanů a žaludů,“ uvádí vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS. Kaštany a žaludy následně předala učitelka přírodopisu Mgr. Bohdana Hutyrová místním chovatelům zvěře a myslivcům. Pro přikrmování zvířat v zimním období není nic lepšího. 

Na nejlepší sběrače čeká ve školní družině odměna. Jsou to Ondřej Klímek, sourozenci Věra a Jaroslav Veselkovi, sestry Tereza a Karolína Markovy, sourozenci Jaroslav a František Špačkovi, bratři Jakub a Ondřej Hilscherovi a bratři Růžičkovi. Do sběru se zapojili i další žáci, kteří školní družinu již nenavštěvují, a to Daniela Kutáčová a Tereza Kociánová. 

„Moc děkujeme všem žákům za zapojení se do sběru a rodičům žáků, že doručili kaštany a žaludy do školy i přes uzavření školy,“ vzkazuje všem sběračům učitelka Bohdana Hutyrová. 

Bc. Hana Horáková 


všechny články v Novinkách ŠD