Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště v naší škole zajišťuje poradenské služby žákům, zákonným zástupcům, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy. Do gesce pracoviště spadá oblast výchovná (výchovné a kariérové poradenství), oblast speciální pedagogiky a oblast preventivní (primární prevence). 

Služby poradenského pracoviště ve škole zajišťují:

  • výchovná poradkyně Mgr. Monika Wilczková;
  • školní metodik prevence Mgr. Martina Bílková;
  • speciální pedagog Mgr. Pavel David;
  • ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová.

Standardní služby školního poradenského pracoviště jsou žákům i jejich rodičům (zákonným zástupcům) poskytovány zdarma. Zájemci o tyto služby mohou využít po předchozí domluvě (u žáků osobní, u rodičů telefonické nebo e-mailové) konzultačních hodin školního poradenského pracoviště, případně se předem dohodnout na jiném možném termínu.

Konzultační hodiny pro žáky a rodiče (zákonné zástupce):

pondělí14:30–16:00

Pedagogičtí pracovníci školního poradenského pracoviště dále úzce spolupracují v rámci organizace s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky školy (učiteli, asistenty pedagoga, vychovatelkami). V případě potřeby zasedají ve výchovných komisích. 

Co se týče externích subjektů, poskytují součinnost školským poradenským zařízením (pedagogicko-psychologickým poradnám, speciálně pedagogickým centrům) a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků. Dalšími spolupracujícími subjekty jsou zejména nestátní neziskové organizace nabízející programy ucelené prevence či úřad práce. 

Mgr. Monika Wilczková výchovná poradkyně 
telefon: 774 427 360monika.wilczkova@zslichnov.cz

Náplní práce výchovné poradkyně v naší škole je zejména péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, péče o žáky nadané, vedení dokumentace těchto žáků, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními. 

Další oblastí práce výchovné poradkyně je kariérové poradenství žákům a jejich zákonným zástupcům, rozvoj profesních cílů a perspektivity žáků, aktivní podpora procesu profesní orientace, spolupráce s Úřadem práce v Novém Jičíně a náborovými pracovníky středních škol. 

Ve spolupráci s třídními učiteli, speciálním pedagogem a školním metodikem prevence se podílí na včasném odhalování problémových projevů chování ve škole, prevenci nezdravých vztahů v třídních kolektivech.

Mgr. Martina Bílkováškolní metodik prevence 
telefon: 774 429 360martina.bilkova@zslichnov.cz

Školní metodik prevence pracuje v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování (např. šikana, užívání návykových látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu), organizuje besedy pro žáky, rodiče i pedagogické pracovníky, a zvyšuje tak všeobecnou informovanost. 

Kromě toho ve spolupráci s třídními učiteli podporuje zdravé klima ve třídě a ve škole, případně vyhodnocuje varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování. V případě potřeby se účastní výchovných komisí a je nápomocen při řešení problémů.

Žáci se na školního metodika prevence mohou obrátit také prostřednictvím schránky důvěry, která je instalována v prvním patře školy na chodbě poblíž počítačové učebny. 

Mgr. Pavel Davidspeciální pedagog 
telefon: 739 315 087 (sborovna)pavel.david@zslichnov.cz

Ve škole je zaměstnán Mgr. Pavel David jako učitel, jedná se o učitele s kvalifikací speciální pedagog. Úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní, školním metodikem prevence a ředitelkou školy při vedení pedagogické práce u žáků, u nichž byla diagnostikována specifická porucha učení (dále jen SPU) nebo se vyskytuje riziko rozvoje SPU, nebo žáky, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. Pomáhá žákům, rodičům i učitelům tyto projevy kompenzovat.

Při své činnosti se účastní zápisu budoucích prvňáčků, zajišťuje individuální i skupinové speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, konzultuje s pedagogy a dalšími odborníky přípravu a vytvoření plánu pedagogické podpory a individuálně vzdělávacího plánu na doporučení PPP a SPC, průběžně komunikuje s pedagogy, zákonnými zástupci a s žáky a zároveň průběžně vyhodnocuje účinnost podpůrných opatření. Také připravuje návrh na případné dodatečné úpravy podpůrných opatření, realizuje doporučení a opatření ze zpráv odborného vyšetření z PPP a SPC, poskytuje pedagogickým pracovníkům školy metodickou pomoc v otázkách speciálních vzdělávacích potřeb, účastní se náslechů v hodinách u žáků se zdravotním postižením a také pracovních porad školy, je ve spojení s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť (např. PPP, SPC, OSPOD ad.). Zároveň je koordinátorem inkluze ve škole a metodicky vede asistenty pedagoga.

Mgr. Olga Síbrtová  ředitelka školy 
telefon: 774 430 360olga.sibrtova@zslichnov.cz

Ředitelka školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb školním poradenským pracovištěm, koordinuje činnost jeho pracovníků a jejich spolupráci s dalšími pedagogy školy.