Novinky ZŠ

Informace o odložení termínu zápisu do první třídy

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
vzhledem k uzavření škol došlo k zrušení termínu zápisu žáků do první třídy, původně plánovaného na čtvrtek 2. dubna 2020. V současnosti připravujeme zápis k povinné školní docházce dle nových pokynů a doporučení ministerstva školství. Uskuteční se na konci měsíce dubna bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

O termínu a konkrétním způsobu realizace Vás budeme včas informovat. 

Děkujeme za pochopení. 

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka 


Úřední hodiny v době uzavření školy

Vážení návštěvníci,
z důvodu uzavření školy kvůli mimořádné epidemiologické situaci prosím zvažte, zda je Vaše osobní přítomnost ve škole nutná, zda svou záležitost nemůžete vyřešit prostřednictvím e-mailu, telefonu, programu DMSoftware. Veškeré kontakty naleznete na internetových stránkách školy. 

Děkujeme za pochopení. 

Pokud Vaše záležitost vyžaduje osobní přítomnost ve škole, využijte prosím mimořádné úřední hodiny ve dnech:   

pondělí14:00–16:00
středa8:00–10:00

Použijte hlavní vchod a zvoňte prosím na ředitelnu.  

V těchto dnech rovněž potvrzujeme Vaše žádosti o ošetřovné při péči o dítě, které je žákem naší školy nebo se účastní předškolního vzdělávání v naší mateřské škole. O potvrzení žádosti lze žádat i prostřednictvím e-mailu, tuto variantu s ohledem na situaci upřednostňujeme. Více informací naleznete zde.

Telefonicky nás můžete kontaktovat na mobilních telefonních číslech uvedených na webu školy ve všední dny v těchto časech:

pondělí, středa8:00–16:00
úterý, čtvrtek, pátek8:00–14:00

Jako technická podpora ke vzdělávání na dálku je Vám k dispozici učitel informatiky Mgr. Ondřej Švrček na e-mailu ondrej.svrcek@zslichnov.cz nebo na telefonním čísle 774 427 360, a to v tomto čase:

pondělí až pátek8:00–14:00

Děkujeme za spolupráci. 

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka


Aktualizované informace o potvrzování žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy

Vážení rodiče,
připravili jsme pro Vás nejdůležitější informace o změnách v poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnou situací v České republice. Pravidla pro ošetřovné se od března po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 mění. Nově mají rodiče nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření škol. Nárok mají rodiče děti mladších 13 let a při péči o starší hendikepované děti navštěvující školy. Dva pečující se nyní mohou v péči střídat dle potřeby vícekrát a neomezeně. Ošetřovné bude vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření. 

Jak postupovat v případě, že je dítě žákem naší školy? 

O potvrzení žádosti můžete požádat elektronicky (tento postup s ohledem na karanténní opatření zásadně upřednostňujeme) na e-mailové adrese skola@zslichnov.cz. Do e-mailu uveďte jméno a příjmení dítěte, na které ošetřovné požadujete, zda Vaše dítě navštěvuje mateřskou školu nebo základní školu (zde uveďte také třídu) a rodné číslo dítěte. Následně Vám bude zaslán potvrzený formulář o ošetřovném. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých stránkách zveřejnilo informaci, že školy jsou povinny vydat tento formulář ten den, kdy o něj rodič požádá. Toto úsměvné opatření nebude asi možné plně realizovat (představuji si situaci, že rodič požádá hodinu před půlnocí), přesto jsme zajistili, aby od pondělí 30. března 2020 bylo Vašim žádostem přijatým e-mailem vyhověno denně v běžnou pracovní dobu. Maximálně se tak budeme snažit Vám vyjít vstříc, věřte ale, že i my momentálně pracujeme ve ztížených podmínkách. Kdybyste zaznamenali jakýkoliv problém či prodlevu, volejte prosím Mgr. Moniku Čempel na telefonním čísle 774 421 360, a to:

pondělí, středa8:00–16:00
úterý, čtvrtek, pátek8:00–14:00

Zdvořile Vás žádám, abyste respektovali uvedený čas. 

V případě, že pro Vás není možné zaslat žádost elektronicky, lze si zažádat také osobně v mimořádných úředních hodinách stanovených na tyto dny:

pondělí14:00–16:00
středa8:00–10:00

Použijte hlavní vchod do školy a zvoňte prosím na ředitelnu.

Jak postupovat po obdržení potvrzené žádosti?  

Po obdržení tiskopisu formuláře jej vyplníte a podepíšete (v dokumentu část B) a předáte nebo elektronicky zašlete (fotka, sken formuláře) svému zaměstnavateli. Doporučený postup je následující:

 1. Elektronicky obdržený tiskopis potvrzený školou rodič bez zbytečného odkladu přepošle technicky vhodným způsobem (e-mailem) pro informaci svému zaměstnavateli (jako doklad o překážce v práci = „omluvenku“).
 2. Pro uplatnění žádosti o dávku ošetřovného je však třeba, aby rodič školou zaslaný elektronický tiskopis vyplnil, podepsal a odeslal, a to buďto:
  • kompletně elektronicky, má-li k tomu technický prostředek (kvalifikovaný elektronický podpis),
  • pokud však rodič (žadatel) elektronický podpis nemá, může tiskopis vytisknout, vyplnit, podepsat, naskenovat (případně vyfotit) a poslat elektronicky zaměstnavateli e-mailem,
  • anebo může tiskopis vytisknout, vyplnit, podepsat a zaměstnavateli předat fyzicky.

Upozorňujeme, že den, od kterého budete žádat ošetřovné (tj. den individuálního vzniku potřeby péče, jímž začne běžet podpůrčí doba) vyznačíte v části B tiskopisu, na řádek „O výše uvedené dítě jsem osobně pečoval/a ve dnech“, a to např. slovy „O ošetřovné žádám od …“. Pokud takto den individuálního vzniku potřeby péče nevyznačíte, bude za počátek podpůrčí doby považován den uvedený na tiskopisu jako den uzavření základní školy (tj. 11. března 2020) nebo mateřské školy (tj. 18. března 2020).

Co je třeba udělat po skončení kalendářního měsíce?

Dále je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. V tomto tiskopisu vyplníte dny, ve které jste pečovali o dítě. Nově je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi nebo hendikepovaným a kdy chodili do práce. Za tyto dny pak dostanete namísto ošetřovného mzdu nebo plat. Tento výkaz předáte také svému zaměstnavateli. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc. 

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění naleznete zde:

Interaktivní formulář naleznete zde:

Co se děje dále?

Váš zaměstnavatel po doplnění dalších rozhodných skutečností předává podklady pro rozhodnutí o dávce na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.

Na jakou částku je nárok a po jakou dobu ji lze pobírat?

Základem pro výpočet ošetřovného je průměrný denní příjem za rozhodné období (zpravidla za 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla potřeba péče). Ten se dále podle zákona o nemocenském pojištění upravuje pomocí tří redukčních hranic, tím se získá tzv. redukovaný denní vyměřovací základ. Ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny (od prvního dne) a činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. 

Ošetřovné bude poskytováno po celou dobu trvání mimořádných opatření (i zpětně) a bude vypláceno za uplynulý kalendářní měsíc.

Kde najdu podrobnější informace? 

Vážení rodiče, pro tento článek jsem pro Vás vybrala nejdůležitější informace z webu Ministerstva práce a sociálních věcí, kde najdete rovněž podrobnější informace. Stačí kliknout zde.

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka 


Informace pro rodiče ke vzdělávání na dálku

Vážení rodiče, milí žáci,
podmínky pro vzdělávání se nám výrazně a nečekaně změnily. Ve škole jsme z tohoto důvodu zvážili možnosti, jak smysluplně dále pracovat. Je zřejmé, že nezbytné pro práci v nových podmínkách bude využití moderních technologií. Další postupy jsme se rozhodli ve škole zvážit a projednat. Doba je obtížná, mění se ze dne na den, přesto jsme se dohodli, že nepropadneme panice a nebudeme vytvářet „rychlořešení“, které by mohlo způsobit více škody než užitku. 

Během předcházejících dní jsme tedy ve škole projednali stávající možnosti a jejich využití pro co nejefektivnější způsob realizace výuky na dálku. Vycházíme z toho, co ve škole už bylo v minulosti zavedeno pro žáky od čtvrtého ročníku výše, částečně tyto možnosti rozšiřujeme i pro žáky první až třetí třídy. Dohodli jsme se, že budeme celá škola postupovat jako celek, proškolili se a nyní předkládáme náš způsob řešení Vám. Věřte, že i pro nás je situace nová, že se musíme hodně učit, určitě se objeví různá úskalí. Já osobně jsem ale přesvědčena o tom, že se nyní budeme také učit my, učitelé, od svých žáků, protože – co se týká dovednosti užívat moderní komunikační prostředky – jsou většinou děti mnohem dále než mnozí z nás, dospělých. Takže s chutí, ale i dávkou pochopení a vstřícnosti do toho… 

Jak budeme vzdělávat na dálku?

Ke vzdělávání budeme využívat Google aplikaci Učebna, která je k dispozici zdarma. Tam budou učitelé postupně zadávat učivo, které žáci doma zvládnou. Aplikace nám umožňuje vytvořit systém „kurzů“, do kterých budou žáci přizváni a které nám nahradí předměty vyučované běžně ve škole. Za tyto kurzy budou odpovídat vyučující jednotlivých tříd a předmětů. Do nich mohou vkládat učivo, různé studijní materiály, audio a video ukázky, odkazy na internetové stránky, vytvářet otázky, úkoly, kvízy. Zároveň mohou jednotliví účastníci kurzů spolu navzájem komunikovat – ať už se jedná o komunikaci učitelů a žáků nebo žáků mezi sebou navzájem. Rovněž mohou účastníci v rámci kurzu spolupracovat, diskutovat atd. Kromě toho budeme využívat při studiu dosavadní učebnice a pracovní sešity, které mají žáci k dispozici, protože jsme si vědomi toho, že v mnohých domácnostech se sourozenci dělí o jeden počítač či tablet a bude nezbytné, aby se při práci na těchto zařízeních střídali. 

Předpokládáme, že starší žáci zvládnou zadané úkoly zpracovat sami, Vaší úlohou bude pouze zajistit jim určitý režim, kdy se budou školní práci věnovat, a dále přístup k internetu (prostřednictvím počítače, tabletu či mobilu). U mladších dětí bude určitě důležitá Vaše pomoc při domácím vzdělávání. Zároveň nechceme přenést zodpovědnost za vzdělávání dětí pouze na Vás, jsme si vědomi, že Vám musíme být intenzivně nápomocni při řešení úkolů a jejich kontrole. 

Protože je vše pro nás poměrně nové, věříme, že i z Vaší strany můžeme očekávat pomoc při řešení různých úskalí, která si v současné chvíli, kdy jsme teprve na začátku procesu, nemusíme uvědomit. Věříme, že případné nedostatky se nám s Vaší pomocí a díky Vaší zpětné vazbě podaří vyladit. 

Jak budou vypadat úkoly pro děti?  

Co se týká množství zasílané práce, jsme dohodnuti na týdenním zadávání úkolů (kromě tohoto týdne se děti dozví, co budou dělat, vždy v pondělí ráno), abychom zohlednili Vaše časové možnosti, jako je směnný provoz, či různé situace, které mohou nastat (děti hlídají příbuzní v době, kdy jste v práci, máte více menších dětí, o které se staráte aj.). Práci na školních úkolech si budete moci podle toho rozdělit. Dále pak můžete využít jiné možnosti vzdělávání na dálku, které v současnosti začala poskytovat například Česká televize:

Dětem budeme zasílat penzum úkolů, které by měly splnit, ale zároveň se budeme snažit, abyste dostali i nepovinné procvičování či různé další aktivity, kterými se mohou děti v době, kdy nedochází do školy, zaměstnat. 

Co se týká koordinace množství úkolů, s učiteli jsme se dohodli na společném postupu. V případě, že zadané práce bude mnoho, neváhejte a obraťte se na třídního učitele svých dětí, který bude práci svých kolegů uvádět do vzájemného souladu. K dispozici jsme Vám rovněž já a má zástupkyně – na e-mailech i telefonech (v pracovní dny v době od 8 do 14 hodin). 

Jak se žáci přihlásí ke svému účtu?  

Pro žáky od čtvrté do deváté třídy už fungují školní Gmaily – žáci je znají z hodin informatiky. Jedná se o e-mail ve formátu jmeno.prijmeni@zslichnov.cz (jméno a příjmení žáka, bez háčků a čárek) a heslo má již každý žák své vlastní. 

Gmaily jsou nově připraveny pro všechny žáky od první do třetí třídy. Jsou ve stejném formátu, tj. jmeno.prijmeni@zslichnov.cz (jméno a příjmení žáka, bez háčků a čárek), heslo je: zslichnov20 (při prvním přihlášení budete všichni vyzváni ke změně hesla). Přihlásíte se snadno na stránce  www.google.cz. Dále v pravém horním rohu kliknete na Gmail (pokud používáte více účtů, je potřeba zvolit možnost Použít jiný účet), poté vyplníte e-mail, zadáte heslo a vyplníte dvakrát nové heslo.

Pozor, ve škole máme dvě výjimky z důvodu shody jmen:

 • František Špaček – II. třída – e-mail: frantisek.spacek2,
 • Tereza Kociánová – III. třída – e-mail: tereza.kocianova2.

V případě jakýchkoliv obtíží nebo v případě ztráty hesla kontaktujte učitele informatiky Mgr. Ondřeje Švrčka na e-mailu ondrej.svrcek@zslichnov.cz nebo telefonicky ve všední dny v době od 8 do 14 hodin na čísle 774 427 360 (původně číslo výchovné poradkyně, v současnosti dočasně předáno k dispozici panu učiteli). 

Jak pracovat s Google Učebnou?

Podrobný návod na používání Google Učebny naleznete zde.

Naši učitelé budou pro Vás a Vaše děti online k dispozici každý všední den od 13 do 14 hodin. Jinak je můžete kontaktovat písemně kdykoliv tak, jak jste dosud byli zvyklí, a Vaše dotazy Vám pak v průběhu svého pracovního dne zodpoví. U žáků, kteří se nepřihlásí či nebudou na svém účtu aktivní, budeme kontaktovat zákonné zástupce a zjišťovat, co dětem v práci brání. 

Pokud ve škole zůstaly nějaké učebnice či pracovní sešity (podle mých informací je mají děti často zamčené v šatních skříňkách), můžete si je vyzvednout v úředních hodinách, které škola v následujících dnech poskytuje:

 • středa 18. března 2020 od 8 do 10 hodin;
 • pondělí 23. března 2020 od 14 do 16 hodin;
 • středa 25. března 2020 od 8 do 10 hodin. 

Vážení rodiče, milí žáci, v úvodu jsem psala, že doba je obtížná. Nutí nás ale přemýšlet o mnoha věcech z jiného úhlu pohledu. Věřím, že nás může lecčemu naučit. Žáci se učí pracovat samostatně, vyhledávat informace a vlastní způsoby řešení, plánovat si úkoly, nést si za jejich splnění zodpovědnost. Rodičům přibylo starostí s dětmi, které trávily velkou část dne ve školních lavicích, zároveň ale často získali jedinečnou příležitost trávit se svými dětmi více času a rovněž je učit – a nyní nemám na mysli pouze vštěpování nových znalostí a dovedností, ale spíš je naučit vnímat, jak je důležité si vzájemně pomáhat, být k sobě laskaví a ohleduplní, umět se uskromnit. Věřím, že je to také dobrá příležitost k ocenění práce učitelů jako takové, uvědomění si, jakou měrou se podílejí na výchovně-vzdělávacím procesu dětí. A jak už jsem psala výše, také my, učitelé, se učíme. Pracujeme – stejně jako děti – s novými technologiemi, v cloudovém prostředí a v mnoha případech doháníme, co nám v moderní době uteklo. Možná je to velká výzva pro české školství obecně, které by – z mého pohledu – mělo být v oblastech nového zkoumání a vývoje napřed, ale mnohdy bohužel dost silně pokulhává. Zároveň je to příležitost usilovněji přemýšlet o smyslu vzdělávání, a to při zadávání každého jednotlivého úkolu pro děti. 

Přeji Vám poklidné dny. 

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka   


Ekodomeček funguje: do školy můžete stále nosit starý papír

Ve škole i nadále probíhá sběr starého papíru, a to stejnou formou jako doposud. „Ekodomeček je zamčený, takže starý papír mohou lidé dávat k budově školy pod stříšku. Každý den balíky papíru odnáší náš pan školník Milan Uger, který jej ukládá právě do domečku,“ upřesnila Mgr. Monika Čempel, vedoucí ekonomického a provozního úseku.

Prosíme tímto o papír tříděný a pokud možno svázaný:

 • noviny, papír a časopisy zvlášť;
 • papírové kartony zvlášť.

„Pokud někdo odevzdává do sběrového papíru staré knihy, prosíme o odtržení knižní vazby. Tu sběrna totiž nevykupuje, patří do komunálního odpadu,“ uvedla další možnost, jak nakládat s odpadem, Mgr. Monika Čempel. Informaci o množství odevzdaného papíru za žáky školy hlaste jejich třídním učitelům prostřednictvím e-mailu.

Děkujeme všem za spolupráci.

Bc. Hana Horáková


Ano, i my měníme školu s IKEA – jsme v top desítce!

Nedávno jsme veřejnost informovali prostřednictvím školního webu o soutěži, kterou iniciuje IKEA pro podporu Ekoškol a Ekotýmů a do níž se zapojila i lichnovská škola. Cílem bylo získat finanční podporu v hodnotě deset tisíc korun a financovat touto cestou projekt, který si sami soutěžící vymyslí a vyhotoví. Žáci z Lichnova v čele s učiteli Ing. Petrem Černoškem a Mgr. Bohdanou Hutyrovou zvolili pro svůj projekt založení květnaté louky pro opylovače. Svým projektem porotu zaujali a zařadili se mezi deset nejlepších uchazečů v rámci celé České republiky. Díky tomu slíbenou finanční dotaci získali! 

„Mám z úspěchu velkou radost. Vždy mě velmi těší, když učitelé sami přijdou s nápadem, který chtějí realizovat. Je to mnohem lepší než jim tyto věci určovat. A protože ve škole máme spoustu šikovných pedagogů, kteří jsou odborníky v různých oblastech, je i to, co s našimi žáky tvoří, velmi pestré,“ uvádí ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová s tím, že realizaci projektu ráda podpořila a nyní už se moc těší na louku, květiny i bzučící čmeláky pod okny ředitelny, kde by květnatá louka po dohodě se starostou obce Ing. Alešem Mičulkou měla vzniknout.  

Do 30. dubna 2020 by měla být louka vyseta a v průběhu května budou na sociálních sítích IKEA a Ekoškola zveřejněny i fotografie. Děkujeme a gratulujeme celému lichnovskému týmu Ekoškoly.

Bc. Hana Horáková


Lyžařský výcvik sedmáků? Super zážitek!

Krušné chvilky si zažili žáci sedmé a několik žáků osmé třídy, kteří ještě týden před odjezdem na lyžařský výcvik netušili, zda se ho zúčastní či nikoli. Situaci zpočátku komplikovala chřipková epidemie a poté nepřející počasí, ale vše nakonec dobře dopadlo a sedmadvacet natěšených lyžařů a jejich pedagogický dohled v silné sestavě Mgr. Martina Bílková, Mgr. Markéta Martinů a Mgr. Ondřej Švrček vyrazili vstříc lyžařskému dobrodružství. 

Za větrného počasí 10. února 2020 dorazila skupina do Velkých Karlovic, aby odstartovala týden plný lyžování a sněhových radovánek. Jen co přejeli Soláň, bylo jasné, že o sníh se bát nemusí. Bylo ho totiž všude dost. O dobrodružství, které lyžníkům připravilo počasí, více prozradila učitelka Martina Bílková: „Počasí nám za týden strávených na lyžích ukázalo, jak dokáže být na horách neuvěřitelně proměnlivé. Měli jsme jedinečnou možnost zažít hustý déšť, sněhovou vánici, slunce a dokonce bouřku, kdy jsme všichni zahazovali hůlky, lyže a utíkali se schovat. Neuvěřitelné!“ 

Až na proměnlivé počasí lyžaře už nic nepřekvapilo a vše klaplo na výbornou. Všichni se naučili lyžovat, nikdo se nezranil, ani neonemocněl. A lyžaři? Ti se dosyta vyřádili při závěrečném programu, kdy s radostí (ačkoli s malým postesknutím) zaznělo: Klidně bych tam byl ještě týden! Bude se mi po lyžáku stýskat! Byl to nejlepší týden mého života! Děkujeme našim učitelům za krásný týden.

Bc. Hana Horáková


Alohomora – a brány Bradavic se otevřely osmé, šesté a první třídě

Skautské centrum Vanaivan otevřelo opět své brány lichnovským žákům. Tentokrát se v průběhu dvou dní potkali žáci osmé, šesté a první třídy a program byl opravdu pestrý. „V úterý 28. ledna 2020 nás šesťáky přivítali ve Vanaivanu zkušení osmáci, kteří si připravili uvítací rituál. Ten museli žáci šesté třídy splnit, protože by nebyli vpuštěni do své koleje,“ odhalila počátek kouzelnických her třídní učitelka šesťáků Mgr. Hana Poláková. 

Další aktivity se střídaly s ohledem na počasí, které účastníkům docela přálo. „Po výborném obědě, který nám připravily naše paní kuchařky z lichnovské školy, nás osmáci naučili, jak si vyrobit čarodějnickou hůlku,“ dodala třídní šesťáků. Pomocí hůlky, těsně před odjezdem, žáci celé Bradavice začarovali. A tak kouzelnická škola čekala na následující den, kdy se pospolu tentokrát společně sešli účastníci z první a šesté třídy. 

Druhý den se tak trochu role prohodily a malé kolegy z první třídy zase vítali žáci ze šesté třídy. „Každá kolej si připravila uvítací rituál. Někdo musel hledat lísteček se svým jménem nebo hledat kamaráda, jiný zase maloval anebo řešil hádanky,“ popsala druhý den Hana Poláková. Žáci z první a šesté třídy si poté společně vyrobili zlatonku a před odjezdem opět vyzkoušeli, jak se čaruje kouzelnickými hůlkami. 

Projekt Lichnov: Pošli to dál je především o kolektivní spolupráci, poznání a vzájemné pomoci žáků mezi sebou. Za dva dny se žáci osmé, šesté a první třídy mohli přesvědčit, že lze spolupracovat s kamarádem i navzdory rozdílnému věku. Všem se tyto dva dny moc líbily a už se těší na další setkání všech tří čarodějnických tříd, které se uskuteční v květnu.

Bc. Hana Horáková


všechny články v Novinkách ZŠ