Novinky ZŠ

Závěrečná informace před nástupem dětí do školy: máme stojánky i instruktážní video

Vážení rodiče, pevně věřím, že jsme na zítřek připraveni. Zajistili jsme celodenní školní družinu pro děti z prvního stupně na týdny, kdy děti nemají prezenční vyučování. Od úterý jsme zajistili rovněž ranní družinu. Zajistili jsme možnost umístění dětí v mateřské škole pro rodiče vybraných profesí. Připravena je rotace tříd na prvním stupni, zvláštní vstupy, organizace stravování. 

Ve škole je zřízeno několik testovacích center ve třídách a jedno velkokapacitní v tělocvičně. Školka je na tom s prostorem hůře, proto jsme zvolili postup odlišný od testování žáků v základní škole, ale doufám, že i tam to zvládneme. V případě, že to bude někde „drhnout“, budeme hledat cesty ke zlepšení. Ale to se teprve uvidí! 

Také jsme vyrobili stojánky na testy, které ve školách, kam byly zaslány testy Singclean, chyběly. Naši pedagogové je pro děti vytvořili v pátek ve sborovně a myslím, že se jednalo o vynikající teambuildingovou aktivitu, při které nechyběl humor a legrace. Možná nám to pomohlo odlehčit situaci. 

Stojánky budou určitě předmětem ruční práce i do budoucna; ty papírové asi nebudou mít dlouhou životnost. Na internetu už koluje spousta nápadů, čím chybějící stojánky z testů nahradit. Moravské školy v testu tvořivosti dle mého obstály na výbornou! 

Dalším tématem pro nás bylo samotné testování. Testy Singclean jsou složitější a do školy dorazily až ve čtvrtek. Počet testů zaslaných do školy vycházel ze statistik, v nichž jsme vykazovali, kolik nám v průběhu prvních dvou týdnů nastoupí dětí a zaměstnanců. To, že máme zajišťovat celodenní družinku a školku pro rodiče vybraných profesí (což pro nás znamená děti i pracovníky ve škole navíc), jsme do propočtů nezahrnuli, protože jsme to nevěděli. Naštěstí jsme ale požádali o testy do rezervy, takže jich máme dost a další zásilka je přislíbena. 

Páteční přípravné setkání jsme završili zdravotnickou lekcí testování. Role demonstrátora se (dobrovolně!) ujal učitel Mgr. Ondřej Švrček. My ostatní jsme ho bedlivě sledovali a také rovnou „v akci“ natočili. No a nakonec se z toho vyklubal nápad zaslat Vám tento videonávod. Můžete se na něj podívat spolu se svými dětmi. Možná pro Vás i pro ně může být ujištěním, že to společně zvládneme! 

Přeji Vám poklidný zbytek dne. A klid Vám přeji hlavně do zítřka. Je to asi to nejdůležitější, co si vzájemně můžeme předat, aby byl nástup do školy pro děti pozitivní událostí – samozřejmě ideálně s negativním výsledkem testování. ?

Mgr. Olga Síbrtová a další pedagogičtí zdravotníci


Informace pro rodiče: postup při pozitivním testu ve škole

Vážení rodiče, ráda bych Vás informovala o tom, co se bude dít, když se u dítěte objeví pozitivní výsledek testu. V prvé řadě je nutné zachovat klid a dát dítěti maximální podporu – a to buď z Vaší strany, budete-li u testování přítomni, nebo samozřejmě ze strany pedagogů, kteří budou na testování dohlížet ve třídách. Paní učitelky budou o této možnosti se žáky mluvit před testováním, aby děti pochopily, že se to může stát každému z nich, a děti případně uklidní. Budou s dětmi hovořit citlivě a přiměřeně jejich věku, zároveň děti dostanou pravdivé informace o možných variantách postupu. 

Co se tedy bude dít po zjištění pozitivního výsledku? Dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. V případě, že je u testování rodič (či jiná třetí osoba za účelem asistence), odchází s dítětem ven, kde společně vyčkají na potvrzení školy o pozitivním výsledku testování. V případě pozitivně testovaného ve třídě, kde není rodič přítomen, je třeba dítě izolovat od ostatních osob do izolační místnosti. 

Škola následně telefonicky kontaktuje zákonného zástupce a dohodne se s ním na dalším postupu. Zákonný zástupce si ve škole dítě vyzvedne, zároveň obdrží potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu. Souhlas se samostatným odchodem žáka ze školy jsme pro Vás vyhotovili a stáhnete si ho zde.

Dále zákonný zástupce telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informuje o pozitivním testu dětského lékaře, který je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. 

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny děti a žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování (včetně školní družiny) v některém z předchozích dvou dnů (i v těchto případech bude pozitivně testovaný izolovaný zvlášť od negativně testovaných).

V případě výskytu potvrzeného pozitivního testu jak u dítěte či žáka, tak u svého zaměstnance škola bezodkladně zašle KHS seznam dětí, které byly v předcházejících dvou dnech ve škole v kontaktu s osobou, která měla pozitivní výsledek preventivního testu. KHS rozhodne o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR těchto osob a zašle jim elektronickou e-žádanku. 

Po vystavení žádanky se osoby (jejich zákonní zástupci) samy hlásí k registraci k RT-PCR vyšetření. Návod pro případ budoucí potřeby přikládáme zde.

Mgr. Olga Síbrtová


Informace k provozu školní družiny od 12. dubna 2021

Vážení rodiče, 
jak jsme Vás již informovali, v pondělí 12. dubna 2021 nebude v provozu ranní školní družinaz důvodu prvního testování žáků ve škole. Žáci přichází do školy v 7:30 k jednotlivým označeným vchodům, škola jim bude zpřístupněna v 7:35 hodin. Výjimku tvoří žáci s doprovodem třetí osoby, která jim bude asistovat u testování, zde bude odlišný režim závislý na okolnostech. Tito se budou řadit u označeného vchodu u školní jídelny. 

Provoz školní družiny v pondělí 12. dubna 2021:

I. B třída – do 15:30 – oddělení Myšáků 

III. třída – provoz do 15:00 – oddělení Smajlíků 

V. třída – provoz do 14:30 – kmenová třída 

Družina pro děti rodičů vybraných profesí – provoz od 7:35 do 15:00 – speciální učebna 

Provoz školní družiny v dalších dnech:

Ranní družina – bude v provozu od 6:30 do 7:30. Žádáme rodiče, aby své děti do ranní družiny přivedli v 6:30 ráno k hlavnímu vchodu, kde je všechny najednou převezme vychovatelka a rozdělí do skupin. Škola bude následně opět uzavřena a otevře se až v 7:35 před první vyučovací hodinou. Z organizačních důvodů je nutný jednotný nástup všech dětí do školy. 

Ranní školní družina bude zajištěna pro všechny děti prezenčního vzdělávání a také děti rodičů vybraných profesí. V ranní družině bude rovněž probíhat každé pondělí a čtvrtek testování, a to bez možnosti asistence třetí osoby. 

Odpolední družina – bude v provozu pro jednotlivé třídy, které mají v daném týdnu prezenční vzdělávání, a pro děti rodičů vybraných profesí:

 • první ročníky – do 15:30 – oddělení Myšáků
 • druhý a třetí ročník – provoz do 15:00 – oddělení Smajlíků 
 • čtvrtý a pátý ročník – provoz do 14:30 – v kmenových třídách
 • družina pro děti rodičů vybraných profesí – od 6:30 do 15:00 – speciální učebna

Pro děti rodičů vybraných profesí platí, že musí donést písemný souhlas zákonného zástupce se samostatným odchodem ze školní družiny s uvedením konkrétního času odchodu. Formulář naleznete zde. Jinak děti odchází po ukončení provozu školní družiny v 15:00 hodin nebo dříve v doprovodu zákonného zástupce či pověřené osoby.

Mgr. Olga Síbrtová


Informace k testování dětí a žáků

Vážení rodiče,
v prvé řadě bych Vám touto cestou chtěla sdělit, že se ve škole na děti všichni těšíme a věříme, že novou situaci s povinným testováním zvládneme nejenom organizačně, ale i po lidské stránce se vzájemnou důvěrou, ohleduplností a respektem. Účast na preventivním testování dětí a žáků (ale také zaměstnanců škol a školských zařízení, protože jsme dosud nebyli proočkováni) a negativní výsledek tohoto testování je podmínkou pro osobní přítomnost dětí na prezenční výuce danou nikoliv nařízením naší školy, ale na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.  

Dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Pokud nechcete, aby Vaše dítě bylo testováno, a nebude se z tohoto důvodu účastnit prezenčního vzdělávání, bude mu škola evidovat absenci jako omluvenou a zároveň mu bude poskytovat studijní podporu, ačkoliv nemá povinnost zajišťovat distanční způsob vzdělávání dle zákona. 

Děti a žáky nebudeme v žádném případě k testování nutit. Testování se netýká osob uvedených v závěru textu. K testování se může dítě či žák dostavit pouze tehdy, nemá-li příznaky infekčního virového onemocnění. 

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. V případě testování dětí v předškolním vzdělávání a žáků prvního až třetího ročníku prvního stupně je umožněna asistence třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Pro tento účel jsme pro Vás připravili formulář, který si můžete stáhnout zde. Pro doprovázející osobu za účelem asistence při testování platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy. 

Připomínáme, že pro vstup osob do prostoru školy platí pravidla pro použití ochrany dýchacích cest:

 • u dospělých respirátor;
 • u dětí v mateřské škole respirátor nebo chirurgická jednorázová rouška – po negativním testu mohou ochranu sundat a účastnit se vzdělávání bez ochrany úst a nosu;
 • u žáků základní školy respirátor nebo chirurgická jednorázová rouška. 

Upozorňujeme, že rouška nemůže být látková, a prosíme Vás, abyste žáky školy rovněž vybavili jejich dostatečným počtem na výměnu. 

Testování bude probíhat dvakrát týdně antigenními testy, a to pravidelně v pondělí ráno a ve čtvrtek ráno bezprostředně po příchodu dětí a žáků do školy. Naše škola dnes obdržela testy Singclean. Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr. 

 • Mateřská škola – testování předškolních dětí za asistence třetí osoby. Upozorňujeme Vás, že ranní testování po příchodu do mateřské školy, zejména v první den testování, může zabrat více času, než je patnáct minut pro vyhodnocení testu. Vzhledem k prostorovým možnostem se může stát, že budete muset na testování počkat. Následně bychom Vás chtěli požádat, abyste vyčkali do výsledku testu svého dítěte – teprve po potvrzení negativity bude převzato učitelkami ke vzdělávání. 
 • Základní škola – testování samoodběrem žáky. Děti se v 7:30 dostaví k jednotlivým vstupům do budovy, která jim bude zpřístupněna v 7:35 hodin, aby se přemístily do tříd, kde proběhne testování.
  Rozdělení vstupů je následující:
  I. A, I. B třídy – hlavní vchod;
  II., III., IV., V. třída + školní družina (děti rodičů vybraných profesí) – označené vstupy od parkoviště.
 • Základní škola – testování žáků prvního až třetího ročníku za asistence třetí osoby bude probíhat ve speciálním režimu od 7:30, pro toto testování je určen označený vstup u školní jídelny. Pokud budete přítomni u testování svého dítěte, chtěli bychom Vás požádat, abyste vyčkali do výsledku testu svého dítěte.  

Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními. Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. V případě, že se žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, je nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny. Takový žák se již v daný den dalšího testování ve škole neúčastní. 

Prosím, abyste se seznámili Vy i Vaše děti s průběhem testování prostřednictvím instruktážního videa.

V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační místnosti. V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny děti a žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování (včetně školní družiny) v některém z předchozích dvou dnů (i v těchto případech bude pozitivně testovaný izolovaný zvlášť od negativně testovaných). 

Protože se jedná o nezletilce, škola kontaktuje zákonného zástupce a dítě vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu. Souhlas se samostatným odchodem žáka ze školy jsme pro Vás vyhotovili a stáhnete si ho zde.

Jednotlivé situace přibližuje tato grafika.

Dětem je určena rovněž přehledná grafika.

Další informace naleznete zde.

Testování se neprovádí u osob, které:

 • doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19;
 • absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy;
 • mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní. 

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na učitele či vedoucí pracovníky ve škole. 

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Olga Síbrtová


Informace k provozu školy od 12. dubna 2021

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vás informovala o provozu školy od 12. dubna 2021, které se řídí Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních. Celý text opatření si můžete přečíst zde.

V první fázi rozvolnění bude toto opatření realizováno v naší škole takto: 

 1. Mateřská škola

Osobní přítomnost na vzdělávání je umožněna dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání, a dále dětem rodičů vybraných profesí (IZS – viz část 5) ve skupině maximálně 15 dětí. 

Vzhledem k organizaci uvedeného jste byli (budete) osloveni vedoucí učitelkou mateřské školy Mgr., Bc. Renatou Dreslerovou, DiS., zda se Vaše děti budou účastnit prezenčního vzdělávání a v jakém rozsahu. Žádáme rodiče, aby svůj zájem o vzdělávání v mateřské škole potvrdili vedoucí učitelce mateřské školy také písemně na e-mailové adrese renata.dreslerova@zslichnov.cz, a to do čtvrtku 8. dubna 2021 do 15:30 hodin, včetně požadovaného rozsahu vzdělávání (od – do hodin).  

Velmi Vám děkujeme za spolupráci při nastavování podmínek pro provoz mateřské školy. Informace o umožnění účasti dětí v mateřské škole pro rodiče vybraných profesí je pro nás zcela nová, proto nebylo v našich možnostech zjišťovat Váš zájem dříve. Až na základě Vašich informací budeme schopni stanovit konkrétní podmínky provozu mateřské školy jako celku a budeme Vás o nich informovat.   

Stravování: Všem povinným předškolákům bude ve čtvrtek 8. dubna 2021 do 10:00 hodin přihlášena strava. V případě, že se Vaše dítě nebude vzdělávání účastnit, ji můžete odhlásit běžným způsobem (ale až ve čtvrtek po desáté hodině). 

 1. Základní škola – první stupeň

Osobní přítomnost na vzdělávání je umožněna žákům tak, že se v lichém týdnu neúčastní prezenční výuky první polovina tříd a v sudém týdnu druhá polovina tříd. Rotační výuka prvního stupně bude realizována takto:

V týdnu od 12. do 16. dubna 2021 budou prezenčně vzděláváni žáci I. B, III. a V. třídy. 

V týdnu od 19. do 23. dubna 2021 budou prezenčně vzděláváni žáci I. A, II. a IV. třídy. 

Dětem rodičů vybraných profesí (viz část 5) je povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka (viz část 4).   

Stravování: Všem žákům, kteří využívají školní stravování, bude v týdnu jejich prezenční výuky ve čtvrtek 8. dubna 2021 do 10:00 hodin přihlášena strava (svačiny, obědy). V případě, že se Vaše dítě nebude vzdělávání účastnit, ji můžete odhlásit běžným způsobem (ale až ve čtvrtek po desáté hodině). 

Pokud se opatření ministerstva zdravotnictví nezmění, budou se v těchto cyklech žáci nadále střídat. Výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu hodin, případné změny budou zaznamenány v programu DMSoftware. Žáci, kteří se vzdělávají distančně, budou nadále vzděláváni podle rozvrhu online hodin a prostřednictvím úkolů zadávaných v Google Učebně. 

 1. Základní škola – druhý stupeň

Osobní přítomnost na vzdělávání je povolena žákům ohroženým školním neúspěchem anebo žákům devátých tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině na skupinové konzultaci. Prezenční konzultace pro žáky budeme realizovat až ve chvíli, kdy zvládneme nástup ostatních dětí a žáků ke vzdělávání. 

 1. Školní družina

Družina pro děti prvního stupně v prezenční výuce: Plánujeme provoz odpolední družiny, ranní zvažujeme. Dětem, které se nemohou účastnit prezenční výuky, je přítomnost v družině zakázána, pro ostatní musí probíhat za dodržení homogenity třídy v prezenční výuce. O provozní době družiny Vás budeme informovat.    

Družina pro děti rodičů vybraných profesí (viz část 5): Dětem rodičů vybraných profesí, které jsou žáky prvního stupně a vztahuje se na ně rotační výuka, je povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.  Pro tyto děti plánujeme zajistit dopolední a odpolední program ve školní družině v neměnné skupině pro nejvýše 30 dětí. O této skutečnosti Vás informovali (nebo budou informovat) třídní učitelé. V rámci programu se děti zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku. Ve školní družině budou vytvořeny podmínky také pro odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové aktivity venku. O způsobu organizace programu školní družiny a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitelka školy. Děti mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek jako při prezenční výuce.  

Žádáme rodiče, aby svůj zájem o zařazení žáka do celodenní školní družiny potvrdili zástupkyni ředitelky Mgr. Martině Bílkové také písemně na e-mailové adrese martina.bilkova@zslichnov.cz, a to do čtvrtku 8. dubna do 15:30 hodin, a to u žáků, kterých se v týdnu od 12. dubna netýká prezenční výuka. Rodiče těch žáků, kterých se prezenční výuka v tomto týdnu týká, potvrdí svůj zájem o školní družinu do pondělí 12. dubna do 15:30 hodin. Žádáme také o to, abyste v e-mailu uvedli rozsah požadovaných služeb (od – do hodin).    

Velmi Vám děkujeme za spolupráci při nastavování podmínek pro provoz školní družiny. Informace o umožnění účasti žáků v družině pro rodiče vybraných profesí je pro nás nová, proto nebylo v našich možnostech zjišťovat Váš zájem dříve. Až na základě Vašich informací budeme schopni stanovit konkrétní podmínky provozu školní družiny jako celku. 

 1. Zajištění péče o děti pro zaměstnance vybraných profesí (IZS) se týká dětí a žáků, jejichž zákonní zástupci jsou: 
 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele. 

Péče o tyto děti je podrobně popsána v části 4.  

Stravování: Ke stravování přihlásí rodiče vybraných profesí své děti individuálně (na stránkách strava.cz nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny Aleny Kandráčové). 

 1. Testování

Informace od nás obdržíte ihned, jakmile je zpracujeme. Děkuji za pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová


Informace k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí,
zápis do I. třídy pro školní rok 2021/2022 proběhne z rozhodnutí ředitelky školy v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4) ve dnech 26. až 30. dubna 2021. V souvislosti s epidemickou situací a doporučením uskutečnit zápis distanční formou dochází k úpravám v organizaci zápisu. Zápis proběhne stejně jako v loňském roce bez osobní přítomnosti dětí. 

K zápisu k povinné školní docházce je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě narozené do 31. srpna 2015. Pro školní rok 2021/2022 předpokládáme otevření jedné první třídy. 

Přihlášení k zápisu do I. třídy

V souladu s občanským zákoníkem stačí, když dítě u zápisu zastupuje pouze jeden zákonný zástupce. Své děti přihlašujte k zápisu pomocí formuláře, jehož vyplnění Vám zabere zhruba dvě minuty. Dotazník vyplňte nejpozději do pondělí 26. dubna 2021 do 14:00 hodin. Formulář naleznete na internetových stránkách školy zde.

V případě, že příslušný formulář nevyplníte v uvedeném termínu a chcete své dítě přihlásit k zápisu, kontaktujte zástupkyni ředitelky Mgr. Martinu Bílkovou na telefonním čísle 774 429 360, abyste se dohodli na dalším postupu.

Po vyplnění formuláře Vám budou zaslány na e-mail, který uvedete, příslušné dokumenty k zápisu formou odkazu, a to nejpozději v pondělí 26. dubna 2021. Po kliknutí na tento odkaz se Vám zobrazí: 

 • přidělené registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě vedeno v přijímacím řízení;
 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání;
 • zápisní list; 
 • žádost o odklad povinné školní docházky – využijete pouze případě, že o odklad žádáte (podrobněji viz část Odklad povinné školní docházky). 

Vyplnění dokumentů k zápisu 

Zaslané dokumenty můžete vyplnit přímo elektronicky – dokumenty nemusíte stahovat a ukládat, stačí prosté vyplnění, vše se automaticky ukládá. Dokumenty, včetně nezbytných dokladů (viz níže), je následně možné:

 • zaslat do školy datovou schránkou či e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem včetně přiložených dokladů – varianta 1 a 2 (viz Průběh zápisu);
 • buď elektronicky vyplnit a vytisknout, nebo vytisknout a vyplnit čitelně hůlkovým písmem, podepsat a zaslat doporučeně poštou nebo vhodit v obálce do schránky školy včetně přiložených dokladů – varianta 3 a 4 (viz Průběh zápisu);
 • v případě, že nemáte možnost tisku, elektronicky vyplnit a kontaktovat školu – varianta 5 (viz Průběh zápisu);
 • neprodleně kontaktovat školu v případě, že ani jednu variantu nejste schopni zajistit.  

Vy si vyberete variantu, která Vám vyhovuje, a budete se řídit podrobným postupem, který je popsán níže v části Průběh zápisu. 

Doklady k zápisu k povinné školní docházce

Nezbytné doklady k zápisu k povinné školní docházce jsou:

 • žádost o přijetí;
 • zápisní list;
 • rodný list dítěte; 
 • doklad k prokázání vztahu k nezletilému – občanský průkaz zákonného zástupce, který žádost podává; doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.); 
 • rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno (není nutné, vyřizovala-li odklad naše škola).

Žádost o přijetí – obdržíte po vyplnění online formuláře k zápisu. 

Zápisní list – obdržíte po vyplnění online formuláře k zápisu.

Rodný list dítěte – v případě dálkové formy zápisu se jedná o kopii rodného listu dítěte, ta musí být přílohou žádosti v jakékoliv její podobě. Na této kopii uvedete, že souhlasíte s poskytnutím rodného listu ZŠ a MŠ Lichnov pro zápis do I. třídy ve školním roce 2021/2022 a toto prohlášení podepíšete. 

Doklad k prokázání vztahu k nezletilému – v případě osobní přítomnosti prokazuje zákonný zástupce své oprávnění/povinnost dítě ve věci zastupovat občanským průkazem. V případě dálkového zápisu budeme toto řešit stejně jako u rodného listu. Přiložíte kopii svého občanskému průkazu, na kterou uvedete, že souhlasíte s poskytnutím kopie občanského průkazu ZŠ a MŠ Lichnov pro zápis do I. třídy ve školním roce 2021/2022, a toto prohlášení podepíšete. 

Údaje z rodného listu a občanského průkazu slouží k ověření údajů v přihlášce k zápisu, ani jedna kopie nebude součástí spisu a budou skartovány. 

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky – v případě dálkové formy zápisu dokládáte kopii tohoto rozhodnutí, pokud bylo v minulém roce vydáno, a to pouze v případě, že bylo vydáno jinou školou, než je ZŠ a MŠ Lichnov.

Průběh zápisu 

Vzhledem k epidemické situaci s ohledem na potřebu chránit Vás, Vaše děti i zaměstnance školy žádám, abyste se při zápisu maximálně snažili využít bezkontaktní způsoby uvedené pod čísly 1 až 4. 

Zapsat dítě je možné následujícími způsoby. Vždy prosím preferujte Vám dostupnou možnost s nižším číslem:

 1. Do datové schránky školy (ID datové schránky: ukxmez6)

Náležitosti: 

 • žádost o přijetí;
 • zápisní list;
 • prostá kopie rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce se souhlasem a podpisem; 
 • kopie rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno (není nutné, vyřizovala-li odklad naše škola).
 1. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu skola@zslichnov.cz

Předmět zprávy – Zápis do 1. ročníku

Náležitosti: 

 • žádost o přijetí;
 • zápisní list;
 • prostá kopie rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce se souhlasem a podpisem; 
 • kopie rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno (není nutné, vyřizovala-li odklad naše škola);
 1. Doporučeně poštou na adresu Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace, 742 75 Lichnov 360

Náležitosti:

 • podepsaná žádost o přijetí;
 • podepsaný zápisní list;
 • prostá kopie rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce se souhlasem a podpisem;
 • kopie rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno (není nutné, vyřizovala-li odklad naše škola). 

O včasném podání rozhoduje odeslání dopisu s datem v době zápisu, tj.  od 26. do 30. dubna 2021. 

 1. Vhozením obálky do schránky školy

Náležitosti:

 • stejné jako v bodě 3; 
 • na obálku uveďte hůlkovým písmem „ZÁPIS DO I. TŘÍDY“ a následně prostřednictvím SMS zprávy informujte zástupkyni ředitelky Mgr. Martinu Bílkovou na telefonním čísle 774 429 360, že jste obálku s dokumenty pro dítě (jméno a příjmení) vhodili do schránky, abychom Vám zpětně mohli potvrdit přijetí žádosti.
 1. Prostým vyplněním formulářů zaslaných přes e-mail po vyplnění online dotazníku s možností poslední úpravy ve čtvrtek 29. dubna 2021 do 14 hodin

V tomto případě je nutné telefonicky kontaktovat nejpozději ve čtvrtek 29. dubna 2021 do 14 hodin zástupkyni ředitelky Mgr. Martinu Bílkovou na čísle 774 429 360 a domluvit si konkrétní čas podpisu této žádosti ve škole na pátek 30. dubna 2021, pravděpodobně v odpoledních hodinách. Vámi vyplněné formuláře následně vytiskneme a připravíme k podpisu, abychom maximálně zkrátili čas, který ve škole strávíte. 

Náležitosti, které přinesete k podpisu žádosti s sebou:

 • rodný list dítěte;
 • občanský průkaz zákonného zástupce;
 • rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno (není nutné, vyřizovala-li odklad naše škola).
 1. Není-li možné využít výše uvedené způsoby, je nutné, abyste neprodleně telefonicky kontaktovali zástupkyni ředitelky Mgr. Martinu Bílkovou na telefonním čísle 774 429 360, abychom zjistili, proč nelze dítě zapsat některým z výše uvedených preferovaných způsobů, aby mohl být zápis proveden v řádném termínu, tedy od 26. do 30. dubna 2021. 

Odklad povinné školní docházky 

Dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, tj. od 26. do 30. dubna 2021, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

V případě, že žádáte o odklad povinné školní docházky, vždy žádáte zároveň také o přijetí k základnímu vzdělávání. (Podrobné informace o postupu naleznete výše.) Nezbytné doklady, které budete v takovém případě předkládat, jsou: 

 • žádost o přijetí;
 • rodný list dítěte; 
 • doklad k prokázání vztahu k nezletilému – občanský průkaz zákonného zástupce, který žádost podává, doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.)

a navíc:

 • žádost o odklad povinné školní docházky;
 • doporučení příslušného školského poradenského zařízení;
 • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Máte-li již doporučení PPP a pediatra nebo psychologa, přiložíte je k elektronické žádosti jako kopii (sken), v případě, že budete zasílat žádost poštou nebo vhazovat rovnou do schránky, vložte obě doporučení do obálky. 

Nemáte-li dosud doporučení PPP a pediatra nebo psychologa, zašlete veškeré další dokumenty a zároveň uvedete, zda čekáte na vyhotovení doporučení nebo na termín vyšetření a kdy byste uvedené měli mít. V takovém případě Vás bude škola kontaktovat, abychom se dohodli na dalším postupu. V případě nedodání všech potřebných dokladů (doporučení z PPP a doporučení pediatra nebo psychologa) do 30 dnů, musí ředitelka školy správní řízení přerušit (viz dále Přijímací řízení).  

Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, je dítě povinné zahájit předškolní vzdělávání, které má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, případně jiným způsobem plnění (individuální vzdělávání, vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální, vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky) dle školského zákona.  

Přijímací řízení 

Správní řízení bude zahájeno podáním žádosti zákonného zástupce. Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti a vydání rozhodnutí je 30 dnů.  O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy na základě platných právních předpisů. 

Podle § 36 odst. 3 správního řádu bude účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je stanovena na pondělí 10. května 2021 od 14 do 16 hodin v ředitelně školy. Pokud byste svého práva chtěli využít, žádáme, abyste si telefonicky na čísle 774 430 360 dohodli s ředitelkou školy konkrétní čas.   

Přerušit správní řízení musí správní orgán (ředitelka školy) tehdy, pokud žádost neobsahuje předepsané náležitosti (§ 64 správního řádu), například když v žádosti o odklad chybí přílohy (kladné vyjádření školského poradenského zařízení, doporučení pediatra nebo psychologa), a pokud by ředitelka nemohla dodržet zákonnou lhůtu 30 dnů pro vydání rozhodnutí. O přerušení řízení a následně o ukončení přerušení řízení vyrozumí ředitelka školy účastníky řízení.

Přijetí se uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, u kterých bude uveden výsledek řízení u každého uchazeče (přijat/nepřijat). Seznam bude vyvěšen nejpozději v pondělí 26. května 2021 na veřejně přístupném místě (na vstupních dveřích do školy) a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetových stránkách školy v záložce Budoucí prvňáček). Seznam bude obsahovat datum a bude zveřejněn minimálně 15 dnů. 

Dnem zveřejnění seznamu se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená a následující den začíná běžet lhůta pro odvolání. 

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004, správního řádu, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale zažádat o jeho vydání. 

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě. 

Příprava dětí na nástup do školy 

Do doby zahájení povinné školní docházky doporučujeme rodičům dětí, aby jim pomohli v jejich dalším rozvoji. Na internetových stránkách školy v záložce Základní škola – Budoucí prvňáček naleznete odkazy, které Vám s přípravou dítěte na nástup do školy pomohou. Vodítkem pro Vás mohou být informace sdružené pod názvem Co by měl budoucí školák umět, které rovněž naleznete v této záložce. 

Doma si můžete se svým dítětem také zkusit na zápis zahrát. Nabízíme Vám internetový odkaz, ve kterém je podrobně popsáno jak na to. Naleznete jej v naší záložce Budoucí prvňáček – Hra na zápis. Chceme Vás však upozornit a zároveň uklidnit, ať ostatní doporučení a nabídky v odkazu Hra na zápis neřešíte. Všechny potřebné informace od nás dostanete, včetně toho, co koupit a zajistit prvňáčkovi do školy. Zatím tedy nic nepořizujte, věnujte se v klidu dítěti, hrajte si s ním a vyčkejte na informace přímo ze školy. 

Těšíme se na Vaše děti i na spolupráci s Vámi. Věříme, že brzy bude příležitost, abychom se ve škole společně setkali. Přejeme Vám poklidné dny.

Mgr. Olga Síbrtová


Přednáška o školní zralosti a připravenosti: pozvánku na virtuální setkání přijala čtyřicítka hostů

Ve čtvrtek 25. března 2021 se v podvečerních hodinách uskutečnila online přednáška pro rodiče a veřejnost nazvaná Budoucí prvňáček, které se zúčastnila zhruba čtyřicítka hostů – z řad rodičů předškoláků, ale i odborné veřejnosti zastoupené pedagogy mateřských škol v okolí, odkud k nám do základní školy proudí děti. Přednáška se uskutečnila online prostřednictvím aplikace Google Meet. 

První část přednášky byla věnovaná prezentaci školy. Protože v současnosti není možné uspořádat pro děti, rodiče a veřejnost den otevřených dveří, představila ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová se svými kolegy lichnovskou školu alespoň virtuálně. 

Následovala samotná přednáška o školní zralosti a připravenosti, kterou nachystala vedoucí učitelka metodického sdružení prvního stupně a zkušená učitelka prvního ročníku Mgr. Markéta Martinů a jako host se k ní připojila klinická logopedka Mgr. Petra Sztuchlíková. Rodiče a další účastníci měli během přednášky možnost klást otázky, zodpovězeny byly také dotazy, které přihlášení účastníci zaslali předem e-mailem. 

„Chtěla bych paní Petře Sztuchlíkové velmi poděkovat za to, že naše pozvání přijala a přednášku významně obohatila o své odborné znalosti a profesní zkušenosti. Jsem velmi vděčná za naši spolupráci a vážím si jí,“ uvedla ředitelka školy.  

„Dále bych ráda poděkovala všem pedagogům, kteří se na přípravě přednášky podíleli, především paní učitelce Markétě Martinů, a dále panu učiteli Ondřeji Švrčkovi za technickou podporu. Jsem ráda, že škola dokáže i v těchto časech fungovat alespoň částečně jako „otevřená“ instituce,“ dodala ředitelka školy.

Bc. Hana Horáková


Dotazníkové šetření pro rodiče k distanční výuce

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,
přestože se v současnosti plánuje zavedení rotační výuky na prvním stupni, lze říci, že pro mnohé se doba, kdy jsme nuceni vzdělávat žáky školy distančně, prodlužuje. To se týká především druhostupňových žáků, pro žáky prvního stupně se bude distanční výuka pravděpodobně kombinovat s výukou prezenční. Každopádně je zřejmé, že distanční vzdělávání zůstane nadále součástí našeho vzdělávání. 

Z tohoto důvodu bychom opět velmi ocenili Vaši spolupráci při dotazníkovém šetření, které se týká toho, jak Vám – a především Vašim dětem – vyhovuje způsob distančního vzdělávání konkrétně v naší škole. Proto Vás prosíme o vyplnění dotazníku, který nám toto pomůže zmapovat. 

Dotazník Vám bude zaslán v úterý 6. dubna 2021 ve 14 hodin prostřednictvím e-mailových adres Vašich dětí. Prosíme, abyste jej vyplnili zvlášť za každé své dítě, které máte ve škole. Výsledky budeme hodnotit podle jednotlivých tříd. Vycházíme totiž z předpokladu, že Vaše spokojenost se může lišit dle ročníku, který Vaše dítě navštěvuje (jinak můžete vnímat situaci například ve druhé třídě, jinak v sedmé třídě). 

Dotazník je sestaven z uzavřených otázek, ale máte zde rovněž možnost své odpovědi doplnit či upřesnit. Jeho vyplnění Vám nezabere více než 10 minut. Čím více z Vás dotazník vyplní, tím ucelenější obraz o spokojenosti Vašich dětí získáme. 

Prosíme, abyste dotazník vyplnili do neděle 11. dubna 2021 (včetně), v následujícím týdnu se Vašimi náměty budeme zabývat. Samozřejmě oceníme, když své odpovědi podpoříte názorem svých dětí a jejich potřebami, které v současné době znáte nejlépe.  

Děkujeme Vám za spolupráci.

Mgr. Olga Síbrtová


Úspěch naší žákyně v krajském kole olympiády

Ve středu 17. února 2021 se vybraní žáci naší školy zúčastnili okresního kola zeměpisné olympiády. 

„Z naší školy se zapojilo celkem osm žáků z celého druhého stupně. Soutěž probíhala distančním způsobem, tedy online přes informační systém Masarykovy univerzity IS MUNI,“ popisuje průběh soutěžního klání učitel zeměpisu Ing. Petr Černošek a dodává: „Žáci ukázali, jak umí pracovat s atlasem a prokázali své nabyté geografické znalosti. Všichni dosáhli moc pěkných výsledků a jsme moc rádi, že mezi nimi byla také žákyně, která postoupila do krajského kola.“ 

„Nejúspěšnější řešitelkou olympiády byla šesťačka Hanka Blažková. V krajském kole zeměpisné olympiády se umístila na skvělém dvanáctém místě se ztrátou pouhých 12,5 bodu od prvního místa,“ uvádí její učitel zeměpisu. Nebudeme-li počítat gymnazisty, je Hanka ve své kategorii v pořadí sedmá ze všech žáků základních škol našeho kraje, a to už je úžasný výsledek! 

„Hance moc gratulujeme a přejeme spoustu dalších úspěchů nejen ve vědomostních soutěžích! Všem žákům, kteří se do zeměpisné olympiády zapojili, patří rovněž poděkování za pěknou reprezentaci školy,“ děkuje všem řešitelům zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková, která ve škole rovněž učí zeměpis.

Bc. Hana Horáková


I v distanční výuce se lze vypravit na exkurzi. A dokonce do elektrárny!

Určitě také díky distanční formě studia zažívají nyní různé projekty na vzdělávací bázi velký boom. Mezi takové patří i projekt Elektrizující hodina fyziky, kterou nabízí Skupina ČEZ, náš největší výrobce elektřiny. V průběhu března umožnila žákům základních a středních škol absolvovat netradiční online hodinu fyziky se zajímavými tématy, a především prohlídku míst, kam by se žáci v běžné hodině fyziky těžko dostali. 

„Vybrali jsme pro devátý, osmý a sedmý ročník prohlídku elektráren Dukovany, Hučák, Ledvice a Temelín. Jsou to zajímavá místa a nevyužít této nabídky by byla velká škoda,“ sděluje učitel fyziky Ing. Petr Černošek. Žáci se dozvěděli o základních principech výroby elektrické energie nebo směli přes aplikace nahlédnout, jak vypadají interiéry dané elektrárny. 

„Myslím si, že se prohlídka žákům líbila. Měli možnost se podívat na místa, která by byla jinak pro nás nedostupná. A nabyté poznatky jsme hned použili v hodině, když měli žáci napsat výhody a nevýhody jaderných elektráren a argumentovat pro stavbu, či naopak proti stavbě této elektrárny v blízkosti svého domova,“ popsal využití online prohlídky v hodinách fyzikář. 

Žáci měli také možnost si v závěru exkurze zasoutěžit. Tři žáci, kteří dokázali nejrychleji odpovědět na otázku k tématu probranému během exkurze, obdrží od společnosti ČEZ drobné ceny. 

Škola bude podobných projektů v distanční výuce nadále využívat, abychom vzdělávání žákům zpestřili a obohatili je. 

Bc. Hana Horáková


V únoru nám bylo hej, to byl karnevalový rej!

Pojďme se na chvíli vrátit v čase a připomenout si, jak si děti užily karneval konaný na konci února 2021 v naší základní škole. Nebyl sice tak velkolepý, jako karneval uskutečněný v předchozím roce, i přesto se všichni pedagogové snažili, aby byl nezapomenutelný. A jestli se to podařilo? 

„Viděla jsem, že pro všechny děti obou prvních ročníků byl karneval velký zážitek. Prožívat běžný školní den v maskách už od rána, to byla výzva i pro nás pedagogy. Masku totiž opravdu měli všichni,“ prozradila zákulisí karnevalového dne třídní učitelka I. B Mgr. Markéta Martinů, která s fialovou parukou a vtipným ošacením představovala svou masku „me phone“. „S panem učitelem Švrčkem a našimi asistentkami jsme vymysleli učební program tak, aby se střídaly učební aktivity spolu se zábavnými činnostmi,“ dodala paní učitelka Martinů. 

A jak se na karneval připravily děti z druhého ročníku? „Chtěla bych za sebe poděkovat rodičům, že si dali záležet a opravdu dětem dopřáli, aby se mohli vyřádit v masce. Vidím, že tyto činnosti dětem chybí, a právě proto je jich třeba. Konkrétně u nás ve třídě se objevil spider-man, pirát, rytíř, berušky, postavy z minecraftu a velmi nás pobavil kostým sprchy. Tak moc jsou kreativní rodiče a děti z Bordovic a Lichnova,“ popsala rej masek v druhé třídě jejich učitelka Mgr. Lenka Roiková, tou dobou bradavická čarodějnice McGonagallová. 

A jakých aktivit se děti zúčastnily? Velký úspěch mělo zatloukání hřebíků Pata a Mata, provlékání klíče, krmení zvířátek a cestování pirátskou lodí, kterou dopluli až do družiny, kde děti pokračovaly v karnevalovém veselí. „Navázali jsme na program a děti si hrály a soutěžily. Spolu s našimi vychovatelkami a asistentkami jsme připravily tombolu a pro každého jsme měli připravený diplom za úžasnou masku,“ popsala dění v karnevalové školní družině vedoucí vychovatelka Lucie Vávrová, DiS. Před odchodem domů nechyběly prosby, ať si takový den zase někdy uděláme! 

A taky že ano!

Bc. Hana Horáková


Nenechte si ujít nový projekt a pojďte s námi pěstovat úžasnou zeleninu!

Milé žákyně, milí žáci,
víte, jaký je rozdíl mezi rajčetem, které koupíte v supermarketu, a rajčetem, které si doma vypěstujete? Čekáte, že Vám to prozradíme? Ba ne! My vám to neřekneme, ale vyzkoušíte si to na vlastní kůži. Zapojte se společně s námi, se svými sourozenci, rodiči, prarodiči či kamarády do projektu Pojď s námi pěstovat úžasnou zeleninu. A to je teda challenge! 

„Chtěli bychom motivovat děti a jejich blízké k tomu, aby se nebáli si sami něco vypěstovat. Doufáme, že v časech, kdy nemůžeme obhospodařovat naše záhonky ve škole, nám pomohou prarodiče a rodiče, kteří dětem předají svá moudra, aby mohli společně zažít, jaký je fajn pocit vypěstovat si vybranou plodinu vlastními silami a sami vzít do rukou zodpovědnost s nakládáním s potravinami,“ říká organizátor projektu, učitel pracovních činností Ing. Petr Černošek. 

Jak se můžete do projektu zapojit? „Vytvoříme v naší Google Učebně kurz, do kterého budou pozváni všichni žáci školy. A pak už to jen na samotných dětech. Mohou vkládat své informace o výběru plodiny, jejím zasetí, přesazování, zkrátka péčí o ni v průběhu její vegetace. Těšíme se na fotopříběhy či videa už teď a doufáme, že se nezapojí pouze děti :-),“ doplňuje podmínky projektu učitelka přírodopisu Mgr. Bohdana Hutyrová. 

Tak pojďte do toho s námi. Naučte se nové manuální dovednosti a posilněte své schopnosti organizace. 

                                                                                Bc. Hana Horáková


Informace o konání třídních schůzek k bezpečnému chování na internetu a pravidlům chování žáků v online hodinách

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vás informovala o konání mimořádných informativních třídních schůzek k tématu bezpečného chování našich žáků na internetu a pravidel pro online hodiny. Na schůzkách Vás provedeme prezentací, kterou pro Vás připravil učitel informatiky Mgr. Ondřej Švrček. 

Třídní schůzky pro jednotlivé třídy se uskuteční za přítomnosti třídních učitelů v těchto termínech a časech:

Třídy I. A a I. B – pondělí 22. března od 16:00 hodin
Třídy II. a V – úterý 23. března 2021 od 16:00 hodin 
Třídy III. a IV. – středa 24. března 2021 od 16:00 hodin 
Třídy VI. až IX. – středa 24. března 2021 od 17:00 hodin 

Pozvánky Vám budou zaslány den předem prostřednictvím e-mailových adres Vašich dětí. 

Děkujeme Vám za spolupráci.

Mgr. Olga Síbrtová


Připravujeme přednášku pro rodiče předškoláků

Naše škola ve spolupráci s klinickou logopedkou Mgr. Petrou Sztuchlíkovou připravuje online přednášku (nejen) pro rodiče dětí, které mají od příštího školního roku nastoupit k povinné školní docházce. Tématem školní zralosti a připravenosti Vás provede zkušená učitelka prvního ročníku a metodička pro první stupeň naší školy Mgr. Markéta Martinů. 

Protože v současné době nelze v základní škole uskutečňovat ani společná setkání rodičů a veřejnosti, ani návštěvy dětí z mateřské školy, nejprve Vám naši školu představíme. Díky připravené prezentaci budete mít malou příležitost k nám „nakouknout“ alespoň virtuálně. 

Rovněž Vám předáme informace týkající se zápisu k povinné školní docházce a především bude čas na Vaše dotazy. Ty můžete směřovat už nyní na e-mailovou adresu přednášející: marketa.martinu@zslichnov.cz.  

Přihlásit se můžete do úterý 23. března 2021 prostřednictvím přihlašovacího formuláře zde. Na zadanou e-mailovou adresu Vám přijde nejprve potvrzení o přihlášení, den před uskutečněním přednášky obdržíte e-mail, kde bude odkaz na Google Meet, jehož prostřednictvím se přednáška uskuteční. 

V případě, že pozvánku neobdržíte nebo budete-li mít jakékoliv technické potíže, obraťte se na učitele informatiky Mgr. Ondřeje Švrčka na telefonním čísle 774 420 360. 

Těšíme se na Vaši účast!

Mgr. Olga Síbrtová


Zveřejnění termínů zápisů do základní i mateřské školy

Termín zápisu k povinné školní docházce je stanoven na čtvrtek 29. dubna 2021 (v případě distanční podoby zápisu bude probíhat v týdnu od 26. do 30. dubna 2021). 

Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání je stanoven na úterý 11. května 2021 (v případě distanční podoby zápisu bude probíhat v týdnu od 10. do 14. května 2021).

Mgr. Olga Síbrtová


Informace k provozu školy od 1. března 2021

Vážení rodiče,
vláda na svém jednání v pátek 26. února 2021 rozhodla vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci o dalších změnách v provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021. Mezi nově přijatá opatření, která se bezprostředně dotýkají také naší školy, patří zákaz osobní přítomnosti dětí v mateřské škole, žáků prvních a druhých ročníků základní školy a žáků ve školních družinách. Celé usnesení vlády si můžete přečíst zde.

Zároveň Vás informuji, že bezprostředně před tímto jednáním vlády byla v naší škole nařízena karanténa pro žáky I. A třídy z důvodu výskytu onemocnění covid mezi žáky a pracovníky školy (potvrzena byla i britská mutace koronaviru). Z tohoto důvodu je tato třída a velká část pracovníků školy v současné době v karanténě a postupně absolvují PCR testy. 

Informace k organizaci vzdělávání v naší škole:

Mateřská škola 

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Metodiku k tomuto vzdělávání bychom měli podle informací z ministerstva školství obdržet začátkem příštího týdne. Poté Vás o jeho průběhu budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy a dále na e-mailech Vašich dětí ve tvaru jmeno.prijmeni@zslichnov.cz. Pokud potřebujete pomoc s aktivací těchto účtů, obraťte se na technickou podporu (viz níže).  

Základní škola 

Žáci základní školy budou distančně vzdělávání způsobem, na který jste zvyklí, tzn. prostřednictvím Google Učebny a online hodin na Google Meet dle platného rozvrhu online hodin. O případných změnách v rozvrhu hodin Vás budou informovat vyučující (například z důvodu suplování – nyní aktuálně v I. A třídě). V případě, že budete mít jakékoliv potíže s ovládáním aplikací, obraťte se na technickou podporu (viz níže). 

Ačkoliv jsou v současnosti povoleny individuální konzultace ve škole, vzhledem k výskytu onemocnění covid nebudou ve škole v příštím týdnu probíhat. V případě možností s ohledem na vysokou nemocnost pedagogů budou realizovány online, o tom budete informováni pedagogickými pracovníky. O dalším zařazení individuálních konzultací ve škole rozhodnu na základě vývoje situace.

Rodiče žáků, kteří si ponechali učebnice, sešity a pomůcky ve škole, si je mohou vyzvednout u hlavního vchodu v úředních hodinách. V případě, že Vám byla nařízena karanténa a nikdo se nemůže do školy dostavit, prosím, kontaktujte třídní učitele svých žáků, se vzniklou situací se Vám budeme snažit pomoci. Úřední hodiny školy naleznete zde.

Školní jídelna

Školní jídelna zůstává v provozu a poskytuje stravu cizím strávníkům a za dotovanou cenu také dětem a žákům, kteří se vzdělávají povinně distančně (tzn. předškolákům, kteří mají předškolní vzdělávání povinné, a žákům základní školy). Oběd je možné vyzvednout si do jídlonosiče ve dnech školního vyučování od 10:45 do 12:15 hodin. Tomu je uzpůsoben rozvrh online hodin. 

Obědy budou v této chvíli všem dětem a žákům odhlášeny. V případě, že je chcete už od pondělí 1. března 2021 opětovně přihlásit, kontaktujte v pondělí do 7:00 hodin vedoucí školní jídelny Alenu Kandráčovou na telefonním čísle 556 808 547.

Důrazně upozorňujeme, že oběd nemůže vyzvedávat osoba, které byla nařízena karanténa. 

Školní družina

Školní družina nebude v provozu z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků ve školních družinách. 

Ošetřovné

Podle nových pravidel škola nevyplňuje žádné potvrzení pro zajištění nároku na ošetřovné. Informace o ošetřovném naleznete zde

Technická podpora 

Technickou podporu při ovládání Google účtů zajišťuje učitel informatiky Mgr. Ondřej Švrček. K dispozici je na telefonním čísle 774 420 360 v pracovní dny od 7:30 do 16:00 hodin (pondělí, středa) nebo do 14:30 hodin (úterý, čtvrtek, pátek). V případě, že Vám telefon v této době nezvedne (například z důvodu online výuky), bude Vás obratem kontaktovat. 

Jarní prázdniny

V týdnu od 8. března do 12. března 2021 mají žáci základní školy jarní prázdniny. 

Přeji Vám i Vašim dětem a blízkým hodně zdraví a trpělivosti. 

Mgr. Olga Síbrtová


Informace k povinnosti používat respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku

Vážení rodiče,
také v prostorách škol a školských zařízení je nově na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví povinnost nosit – stejně jako v jiných vnitřních prostorech staveb – respirátor, zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek. Tato povinnost platí ode dneška, nicméně až do neděle 28. února 2021 lze místo těchto ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky, které brání šíření kapének. 

Konkrétnější informace nám zaslalo ministerstvo školství a naleznete je zde.

Toto opatření platí pro všechny, kdo vstoupí do budovy základní i mateřské školy, s výjimkou dětí v mateřské škole.  Od pondělí 1. března 2021 jej musíme důsledně vyžadovat.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová


Děti z Lichnova se mohou stát mladými hasiči

Naše škola spolupracuje s různými institucemi v obci. Jednou z nich je Sbor dobrovolných hasičů, který byl v Lichnově založen už v roce 1894. Za dobu jeho působení se v něm vystřídala celá řada generací. A jak říká Eva Holubová, vždy bylo zapotřebí pečovat o generaci nejmladší, neboť právě ta zajišťuje pokračování tradice sboru. O tuto generaci se stará v kroužku Mladí hasiči jako vedoucí spolu s Patricií Pustějovskou a Jiřím Buriánkem. A děti, které kroužek navštěvují, se rekrutují především z řad žáků naší školy. 

„Před několika lety se v Lichnově podařilo obnovit kroužek mladých hasičů. Jsme rádi, že postupem času jeho obliba narůstá. Vedoucí se snaží pro mladé hasiče zajistit nejen potřebné vybavení, ale také nabídnout celou řadu zajímavých aktivit. Kroužek mladých hasičů má poměrně široký záběr. Děti se věnují nejen fyzické přípravě, ale také se například učí vázat uzly, pracovat s buzolou, používat hasicí přístroje nebo se učí základům zdravovědy. Dostanou tak základy, které uplatní i v běžném životě,“ uvádí Eva Holubová s tím, že odměnou za odvedenou práci je pro ně slavnostní ukončení sezóny a víkendové soustředění. 

„Rádi přivítáme nové kamarády mezi mladými hasiči. Přihlásit se mohou kdykoliv,“ vyzývá školáky k aktivitě další z vedoucích Patricie Pustějovská. Zájemci mohou zhlédnout webové stránky lichnovských hasičů nebo jejich Facebook.  

A koho toto téma zajímá ještě více, může se se stát dokonce profesionálním hasičem! Více se dozví v následujícím videu. 

„A i když se z Vás nestanou profesionální hasiči, můžete být členem výjezdové jednotky dobrovolných hasičů a pomáhat ve své obci,“ nabádá žáky k účasti v kroužku vedoucí Jiří Buriánek. Schválně – víte, který ze spolužáků je mladým hasičem?

Mgr. Olga Síbrtová


Pozvánka na online přednášku o inkluzivním vzdělávání

Realizační tým MAP ORP Frenštát pod Radhoštěm II připravil pro rodiče, pedagogy i další zájemce z řad veřejnosti další online přednášku nazvanou Na hřišti, ve škole, v životě spolu aneb inkluze v praxi. 

„Tématem přednášky je inkluzivní vzdělávání, přesněji vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole z pohledu rodiče. Setkáním nás provede Mgr. Lenka Hečková, právnička, členka expertního týmu České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, poradního orgánu Veřejného ochránce práv pro monitorování práv osob se zdravotním postižením, spolupracovnice řady rodičovských a pacientských organizací,“ upřesňuje Mgr. Jitka Urubová, manažerka projektu MAP ORP Frenštát pod Radhoštěm II.

„Přednášející je zároveň maminkou dcery se speciálními vzdělávacími potřebami, takže bude sdílet vlastní zkušenosti s výchovou a vzděláváním svého dítěte v běžné škole. Bude hovořit o tom, co jim inkluzivní vzdělávání přináší a proč o něj pro svou dceru stojí, proč považují společné vzdělávání za přínosné pro všechny děti, jaké překážky musejí překonávat, jak funguje spolupráce a komunikace s pedagogy, jaké nároky jsou kladeny na všechny zúčastněné a jak se s nimi vyrovnávat,“ dodává Jitka Urubová. 

Tato přednáška je další z cyklu online přednášek pořádaných MAP ORP Frenštát pod Radhoštěm II, předcházela jí přednáška o školní zralosti, na kterou se přihlásilo devadesát účastníků. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 16. března 2021 v 17 hodin. Přihlášení je možné do 15. března 2021 na odkaze https://forms.gle/…f28

Na e-mailový kontakt uvedený v rezervačním formuláři bude přihlášeným zaslán odkaz pro připojení na přednášku. 

Více informací naleznete na webu MAP ORP Frenštát II nebo na jejich Facebooku.

Mgr. Olga Síbrtová


Informace k provozu školy od pondělí 15. února 2021

Vážení rodiče,
dle dnešních informací zveřejněných na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Vám sděluji, že ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví a bude zachován stávající stav, kdy školy fungují dle platného opatření PES ve stupni 5. 

Informace naleznete na stránkách MŠMT zde.  

S pozdravem

Mgr. Olga Síbrtová


I v distančních časech oceňujeme pomoc ostatním, ochotu udělat něco navíc a spolupráci

Ve škole se uzavíralo první pololetí tohoto ne úplně standardního školního roku. Roku, kdy se většina dětí většinu času učila doma, nikoliv ve škole. Přesto bych na tomto místě ráda vyzdvihla zásluhy některých z nich, které potvrzují, že ani obtížná doba není překážkou tomu, aby mohl člověk prokázat dobrý skutek nebo vykonat něco navíc, co potěší ostatní. 

Za mimořádný projev lidskosti byla udělena pochvala ředitelky školy čtyřem dětem z devátého ročníku. Jedná se o Adélu Špačkovou, Alexandra Böhma, Beátu Macečkovou a Bělu Machynkovou. Všichni čtyři byli všímaví k nešťastné události, která se přihodila žákyni naší první třídy. Ta cestou ze školy spadla do potoka, ve kterém se kompletně namočila. Měla mokré oblečení i školní brašnu. V chladném počasí deváťáci naši prvňačku vytáhli, osušili, odvezli autobusem do Bordovic, dovedli domů a předali rodičům. Ve škole bychom se o jejich počinu nedověděli nebýt maminky malé žačky, která o situaci informovala třídní učitelku své dcery. 

Pochvalu ředitelky školy v prvním pololetí obdržela za mimořádný projev školní inciativy žákyně devátého ročníku Lucie Hubeňáková. Lucie na začátku školního roku uspořádala v prostorách školy ve spolupráci s učitelkou výtvarné výchovy Mgr. Petrou Stoklasovou výstavu svých vlastních prací. Tenkrát o ní její učitelka mluvila jako o vycházející hvězdě. „Přes svou skromnost se Lucka nebojí pustit do větších výtvarných projektů, jakou je třeba výzdoba školky, zkoušet širokou škálu výtvarných technik a účastnit se různých výtvarných soutěží a prezentací, ve kterých se jí daří umístit na předních příčkách. A to je teprve na počátku své umělecké dráhy. Je třeba říct, že nesmírný talent se jí podařilo skloubit s pílí, pracovitostí, trpělivostí, pečlivostí a otevřeností novým věcem,“ popisovala Petra Stoklasová Lucčiny vlastnosti, které určitě stály za úspěchem při cestě za splněním profesního snu.  Lucka velmi úspěšně zvládla přijímací zkoušky a byla přijata na vytouženou uměleckou školu. 

Dalším pochváleným žákem je osmák Pavel Zeman. Pochvala ředitelky školy mu byla udělena rovněž za mimořádný projev školní iniciativy. Jako člen žákovského parlamentu ve spolupráci s dalšími jeho členy vytvořil animaci vánočního přání, které následně sloužilo škole jako originální péefka. Animaci můžete zhlédnout zde:

Poděkovat se na tomto místě sluší i učitelům: Mgr. Evě Pustějovské za vedení žákovského parlamentu i ve složitých časech distanční výuky a MgA. Jiřímu Najvarovi za přípravu hudebního podkladu k animaci, na kterém spolupracoval se žákyní Adélou Pustějovskou, která animaci propůjčila svůj nezaměnitelný hlas.  

Také třídní učitelé našli mezi svými svěřenci spoustu žáků, kteří si zasloužili jejich pochvalu: za aktivní přístup při distančním vzdělávání, za vzorné plnění školních povinností, za účast v různých olympiádách a soutěžích, za zapojení do akcí školní družiny, za sběr kaštanů pro myslivce a další. Všem oceněným žákům blahopřeji. 

Mgr. Olga Síbrtová


Poselství žákovského parlamentu: pracujeme na dálku, ale rádi bychom zase chodili do školy

Náročné koronavirové období poznamenalo také činnost žákovského parlamentu naší školy. „Ve škole jsme se stihli společně sejít jen jednou, rozdělili jsme si funkce a začali přemýšlet o tom, co vše by se mohlo v tomto školním roce podniknout. Další schůzka už proběhla v online světě, a tak to zůstalo dosud,“ uvádí učitelka Mgr. Eva Pustějovská, která žákovský parlament ve škole už druhým rokem vede. 

Jak tedy vypadaly aktivity parlamentu v tomto školním roce? „Nastavili jsme společně pravidla pro online hodiny, přemýšleli o různých možnostech našeho působení a zda nějaké vůbec jsou, když jsme nemohli chodit do školy, natož organizovat akce pro děti a veřejnost. Parlamenťáci jsou však vždy plni dobrých nápadů, a tak se rozhodli pro školu a její přátele vytvořit vánoční přání,“ popisuje kantorka nápad, který zaujal nejenom všechny ve škole, ale i širokou veřejnost. Vánoční animace totiž svým pojetím upoutala pozornost snad všech, kdo ji měli možnost zhlédnout. 

Celou akci si vzal pod patronát Pavel Zeman, zástupce osmáků a jednatel žákovského parlamentu. Projevil se nejen jako zdatný výtvarník a talentovaný animátor, ale i skvělý scenárista, režisér a organizátor. V práci mu malbou pozadí do animace pomohly i ostatní členky parlamentu: Dorota Kociánová a Ema Holubová z páté třídy, Markéta Rečková (VII. A), Eva Janečková (VII. B) a její sestra Zuzana Janečková z devítky. Velký dík si zaslouží Adéla Pustějovská z deváté třídy, která k přání nazpívala pod vedením učitele hudební výchovy MgA. Jiřího Najvara podklad. 

„Skupinová práce napříč třídami v období, kdy se žáci nemohou s žáky jiných tříd ani potkat, není lehká záležitost. Období rotační výuky holkám alespoň umožnilo po etapách přinést do školy své obrazy, aby se mohly dostat k Pavlovi, který už mezitím připravil obrovskou spoustu malinkatých částí postaviček. Ty pak prostřednictvím fotek a animačního programu rozpohyboval a oživil,“ popisuje spolupráci dětí Eva Pustějovská a dodává: „Když jsem viděla tu řadu asi dvaceti párů nožiček v různých pozicích, uvědomila jsem si, o jak náročný projekt jde. Všechna tato práce by však nikdy nedošla k úspěšnému konci, pokud by na jejím začátku nevznikl kvalitní námět. Pavel vymyslel milý příběh, který v této době zrcadlí myšlenky a pocity asi většiny dětí i dospělých: kdy už to všechno skončí a budeme moci žít jako dřív?“

Práce žákovského parlamentu se dostala na veřejnost přes ředitelku školy. Té zaslali žáci přáníčko jako první. „Otevřela jsem jej ve škole těsně před poradou všech pedagogů, která probíhala v pozdně odpoledních hodinách. Když jsem animované dílko poprvé zhlédla, doslova se mi zatajil dech. Ve škole už snad nikdo nebyl, ale video jsem mohla sdílet hned na online poradě s kolegy. A následně se všemi přáteli školy, partnery a na internetových stránkách školy,“ popisuje ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová. „Zajímavé bylo, že se ke mně v průběhu tvorby přání nedostala žádná zpráva, a tak pro mě bylo opravdovým překvapením. Až teprve pak jsem se dozvěděla, jak vznikalo nebo jak se tvůrci poprali s momentálním zákazem zpěvu. Mé poděkování patří především Pavlu Zemanovi a Adéle Pustějovské, kteří měli na jeho přípravě největší podíl. Dále pak panu učiteli Jiřímu Najvarovi za přípravu hudby a samozřejmě paní učitelce Evě Pustějovské. Té především za to, že našla způsob, jak s žákovským parlamentem pracovat i v době, kdy se děti nemohou ve škole scházet,“ dodává ředitelka. 

„Pavel a jeho tým vytvořil fantastické dílo, za což mu náleží můj velký dík a pochvala. Velmi si však vážím také toho, jak spolu děti dokázaly v náročných podmínkách komunikovat a spolupracovat. Věřím, že se dětem jejich vánoční přání vyplní, i když to asi bude ještě chvíli trvat,“ zmiňuje závěrem Eva Pustějovská. 

Krásné vánoční přání je stále ke zhlédnutí na internetových stránkách školy zde:

Bc. Hana Horáková


Zimní radovánky ve školní družině

Hurááá sněžíí! Pojďme véééén! A tak vedoucí vychovatelka Lucka Vávrová, DiS., poprosila rodiče, aby své děti, které chodí do školní družiny, vybavili boby, sáňkami či lopatami. A děti se moc těšily a chtěly si užít pravou ladovskou zimu. 

„S Myšáky, Smajlíky i Tygříky jsme vyrazili ven, aby si užili zimních radovánek.  Šli jsme bobovat pod mysliveckou chatu, tam to dětem krásně svištělo. A počasí nám také přálo,“ popsala veselé bobování Lucie Vávrová. 

Bobování se nebojí ani paní vychovatelky a paní asistentky, které si s dětmi i zazávodily. Jezdilo se parádně! Všichni si sáňkovanou pořádně užili a nikomu se nechtělo vracet nazpátek.

Bc. Hana Horáková


Informace k provozu školy od 1. února do 14. února 2021

Vážení rodiče,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dnes informovalo vedení školy, že vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému České republiky (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února do 14. února 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

Pro předávání vysvědčení platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem. To proběhlo v naší škole včera, tj. ve čtvrtek 28. ledna 2021, zveřejněním výsledného hodnocení za první pololetí v programu DMSoftware. Pouze žáci prvního a druhého ročníku obdrželi výpis z vysvědčení v listinné podobě. Předání listinné podoby výpisu z vysvědčení ostatním žákům se dle tohoto opatření odkládá na dobu, kdy bude škola pro tyto žáky přístupná pro prezenční docházku. 

S pozdravem

Mgr. Olga Síbrtová 


Informace o konání třídních schůzek k hodnocení a prospěchu žáků v prvním pololetí

Vážení rodiče,
ve středu 3. února 2021 se uskuteční třídní schůzky či konzultace. Ty proběhnou online formou v odpoledních hodinách. O způsobu jejich organizace budete informováni třídními učiteli, kteří vyhodnotili, zda je zapotřebí svolat třídní schůzky všech rodičů či individuálně konzultovat pouze se zákonným zástupcem žáka, se zákonným zástupcem a žákem, se zákonným zástupcem, žákem a vyučujícím určitého předmětu. 

O podobě tohoto setkání i čase jeho zahájení Vás informují třídní učitelé prostřednictvím programu DMSoftware. Pozvánka na online schůzku Vám bude zaslána den před jejich uskutečněním prostřednictvím e-mailu Vašeho dítěte. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí se prosím obracejte na třídního učitele Vašeho dítěte. Stejně tak jej kontaktujte v případě, že jste byli na třídní schůzky pozváni a nemůžete se jich zúčastnit, abyste si případně dohodli náhradní termín. 

Pokud ve třídě Vašeho dítěte jsou naplánovány individuální konzultace a Vy jste nebyli třídním učitelem osloveni, ale přesto byste rádi se školou konzultaci uskutečnili, opět se obracejte na třídního učitele. Rádi Vám konzultaci umožníme. 

V týdnu od 1. února do 5. února 2021 se neuskuteční pravidelné online konzultace poskytované rodičům žáků prvního stupně, kteří jsou vzděláváni distančně. 

S pozdravem 

Mgr. Olga Síbrtová


Informace k provozu školy od 25. ledna 2021 a předávání výpisu z vysvědčení

Vážení rodiče,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dnes v návaznosti na prodloužení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky prodloužilo krizová opatření pro oblast školství. Provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 probíhá nadále ve stejném režimu jako dosud. 

Ve čtvrtek 28. ledna 2021 mělo dojít k předávání vysvědčení žákům (v naší škole výpisu z vysvědčení). To bude možné pouze u žáků prvních a druhých ročníků, kteří se vzdělávají prezenčně. Tento den budou třídní učitelky rozdávat výpisy z vysvědčení a hodnotit s žáky práci za první pololetí během třetí a čtvrté vyučovací hodiny. Pátá vyučovací hodina je v prvních třídách zrušena, školní družina bude v provozu. 

Pro předávání vysvědčení žákům, kteří jsou vzděláváni distančně, platí vydané opatření obecné povahy, které předání listinné podoby výpisu z vysvědčení odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku. K předání by mělo dojít nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vyučování. Pro dočasně nepřítomné žáky (například z důvodu nemoci) platí, že jim bude předán výpis z vysvědčení, jakmile se dostaví do školy. 

Na základě tohoto opatření škola ale informace o hodnocení žáka zpřístupní žákům vzdělávaným distančně a jejich zákonným zástupcům prostřednictvím programu DMSoftware ve čtvrtek 28. ledna 2021. 

O případných úpravách provozu škol a školských zařízení od 1. února 2021 rozhodne vláda České republiky ve středu 27. ledna 2021. 

V pátek 29. ledna 2021 jsou pololetní prázdniny. 

Děkujeme za spolupráci a přejeme poklidné dny. 

Mgr. Olga Síbrtová 


Informace o konání online přednášky na téma Máme doma předškoláka

Realizační tým MAP ORP Frenštát pod Radhoštěm II zve zájemce na online přednášku Máme doma předškoláka, která se uskuteční ve čtvrtek 4. února 2021 v 17 hodin. 

„Přednáška je určena především rodičům předškoláků, ale nejen jim. Na setkání budeme diskutovat o školní zralosti, jak dítě co nejlépe připravit na přechod z mateřské do základní školy, v jakých případech je vhodná volba odkladu školní docházky, a kdy naopak je rizikové odklad pro dítě zajistit,“ uvádí PharmDr. Lucie Gajdušková, koordinátorka implementačních aktivit MAP. 

Setkáním bude provázet PhDr. Petr Nilius, Ph.D., klinický psycholog, doktor v oboru klinická psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, PCA psychoterapeut, který se zajímá o metody zážitkové pedagogiky a její implementaci v oblasti vzdělávání, osobnostního rozvoje a psychoterapie.

Přihlášení je možné do 2. února 2021 zde.

Více informací naleznete na tomto webu a facebookovém profilu MAP ORP Frenštát II.

Mgr. Olga Síbrtová


Informace o zvýšeném riziku onemocnění covid v mateřské škole

Vážení rodiče,
dovoluji si Vás informovat, že dítě pedagogického pracovníka naší mateřské školy je v karanténě z důvodu kontaktu s covid pozitivní učitelkou ve své školce. Proto zůstává na základě mého rozhodnutí doma rovněž naše pracovnice až do testování (a potvrzení výsledku testu), které proběhne ve středu 13. ledna 2021. Informaci Vám sdělujeme proto, abyste případně zvážili nutnost umístit své dítě v naší školce do doby, než Vám budeme schopni poskytnout bližší informace. 

Děkuji za spolupráci. 

Mgr. Olga Síbrtová


Informace k provozu školy od 11. ledna 2021 do 22. ledna 2021

Vážení rodiče,
dovoluji si Vás informovat, že provoz naší školy bude v období od 11. do 22. ledna 2021 probíhat ve stejném režimu jako v současnosti, včetně provozu školní družiny a školního stravování. V případě jakýchkoliv změn Vás budeme informovat. 

Mgr. Olga Síbrtová


Informace ke vzdělávání žáků od 4. ledna 2021

Vážení rodiče,
v pondělí 4. ledna 2021 nastupují do školy k prezenčnímu vzdělávání pouze žáci obou prvních tříd a druhé třídy, žáci třetího až devátého ročníku se budou vzdělávat distančně. Výuka ve škole bude od pondělí 4. ledna probíhat podle běžného rozvrhu hodin, distanční výuka bude probíhat dle platného rozvrhu online hodin. 

Dovolte mi, abych Vás upozornila na některé organizační změny.

Ranní družina:

 • v provozu od 6:30 do 7:30; 
 • příchod žáků hlavním vchodem, kde je po zazvonění převezme vychovatelka a rozdělí dle tříd (podmínka homogenity tříd). 

Ostatní žáci prvního a druhého ročníku:

 • příchod do školy v 7:20, každá třída použije zvláštní vchod a má vyhrazen svůj vlastní prostor pro převlékání a přezouvání, s organizací jim budou pomáhat třídní učitelé a asistentky pedagoga:

I. A třída:

 • hlavní vchod;
 • šatna k převlékání a přezouvání;
 • výuka – kmenová třída I. A třídy;
 • odpolední družina – kmenová třída I. A (běžně družina Tygříků – III. oddělení) – v provozu do 15:30 hodin;

I. B třída:

 • zadní vchod od parkoviště – blíže k ředitelně;
 • oddělený prostor na hlavní chodbě k převlékání a přezouvání;
 • výuka – kmenová třída III. třídy;
 • odpolední družina – oddělení Myšáků (I. oddělení) – v provozu do 15:30 hodin;

II. třída:

 • zadní vchod od parkoviště – dále od ředitelny;
 • oddělený prostor na hlavní chodbě k převlékání a přezouvání;
 • výuka – kmenová třída II. třídy;
 • odpolední družina – oddělení Smajlíků (II. oddělení) – v provozu do 15:00 hodin.

Provoz školní družiny je omezen podmínkou homogenity skupiny žáků jedné třídy a momentálními personálními možnostmi školy z důvodu onemocnění pedagogických pracovníků. 

Dále Vás žádáme, aby byli žáci vybaveni vhodným oblečením a obuví pro případ, že by během výuky pobývali venku. Při vzdělávání je rovněž zakázán zpěv a sportovní činnosti. 

Závěrem mi dovolte připomenout ještě jedno důležité nařízení: Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, s výjimkou konzumace stravy. Z tohoto důvodu vybavte své děti alespoň dvěma rouškami v samostatných mikrotenových sáčcích. 

Žáci třetího až devátého ročníku:

 • žáci, kteří měli dle plánované střídavé výuky mít v tomto týdnu distanční vzdělávání, budou mít učivo v Google Učebně zadáno v pondělí v 7:30 hodin;
 • žáci, kteří měli být v tomto týdnu vzděláváni prezenčně, budou mít učivo zadáno v průběhu pondělí 4. ledna, nejpozději do úterý 5. ledna v 7:30 hodin. 

Dále prosím o Vaši kontrolu přihlášené/odhlášené stravy. Vedoucí školní jídelny odhlásila stravu všem žákům třetího až devátého ročníku, kromě těch, kteří využívali nabídky odběru dotovaných obědů. Obědy lze přihlašovat či odhlašovat na stránkách www.strava.cz, jak jste zvyklí. Na pondělí 4. ledna 2021 lze oběd odhlásit či přihlásit telefonicky u vedoucí školní jídelny do 7:30 hodin. 

Děkujeme za spolupráci a přejeme úspěšné vykročení do nového roku.

Mgr. Olga Síbrtová


Přání

Vážení příznivci školy,
jménem všech zaměstnanců a žáků školy Vám přeji pokojné Vánoce a do nového roku bohatou nadílku štěstí, lásky, radostných dní, uspokojení z vykonané práce a především zdraví.

Žáci našeho žákovského parlamentu za podpory učitelů Mgr. Evy Pustějovské a MgA. Jiřího Najvara mně a mým kolegům připravili překrásné vánoční přání. S jejich dovolením jej budu sdílet s Vámi. Je tak úžasné, že se domnívám, že by jej nepředčilo žádné jiné, a věřím, že i Vás naladí na tu správnou vánoční notu. Dětem a pedagogům, kteří se na jeho přípravě podíleli, patří mé velké poděkování.

Děkuji rovněž všem, kdo naši školu v uplynulém roce podporovali a spolupracovali s námi. 

Mgr. Olga Síbrtová


Žákovský parlament představil pravidla pro online výuku

Už jste slyšeli o třídních pravidlech? U nás existují snad v každé třídě a také v družině. Většinou se na nich domlouvají žáci společně s třídním učitelem či vychovatelem už počátkem školního roku. Tato pravidla potom visí v tištěné nebo jiné podobě ve třídě a v průběhu roku se k nim často žáci a učitelé vrací, aby si je připomněli. Mezi častá třídní pravidla například patří, že slušné chování je důležité, že slova děkuji a prosím se vyplatí používat nebo pozdravit a rozloučit se paní učitelkou nebo s kamarády je moc fajn. Jenže v rámci online výuky jsou občas pravidla pozapomenuta, a proto se žákovský parlament pod vedením paní učitelky Mgr. Evy Pustějovské rozhodl, že pravidla připomene a upraví je pro nový styl výuky.

„Parlamenťáci se domlouvali s ostatními žáky ve třídě na pravidlech už v době, kdy ještě byla prezenční výuka. Zástupci tříd pak prezentovali v parlamentu zjištěné informace, na kterých se většinou shodli. Takže už v podzimní vlně se děti těmito pravidly řídily,“ popsala práci parlamentu Eva Pustějovská. Největší diskuse proběhla nad kamerami, ale děti se nakonec shodly na tom, že by měly být zapnuté. Žákyně devátého ročníku Adéla Pustějovská přiznává: „Někteří žáci se opravu nechtějí ukazovat na kameru. Možná je to proto, že jsou třeba na mobilu a hrají hry nebo se nechtějí ukazovat, aby jej někdo fotil nebo nahrával. Ale nakonec jsme se všichni shodli na tom, že je dobré mít kameru zapnutou.“ Žákyně Eva Janečková zase podotýká: „Online hodiny musí mít nějaký řád, jinak by ty hodiny byly moc komplikované.“ 

Prezentace

Tato a další pravidla představil žák osmé třídy a zároveň jednatel žákovského parlamentu Pavel Zeman na společném online setkání ředitelce školy Mgr. Olze Síbrtové a její zástupkyni Mgr. Martině Bílkové. „Vedení školy s pravidly souhlasilo a my jsme je následně mohli představit online v jednotlivých třídách během třídnických hodin,“ dodala Eva Pustějovská. 

„Jsem moc ráda, že si žákovský parlament našel cestu, jak pracovat v době distanční výuky. Dětem vyhovuje, že se mohou setkávat alespoň přes Google Meet. Pro některé je to možná i výhodné – kvůli jednáním parlamentu jim třeba neujede autobus a čas se může přizpůsobit všem, aby jim vyhovoval,“ hodnotí práci žákovského parlamentu v době distanční výuky ředitelka školy. „Velmi se mi také líbí, že žáci jsou aktivní, sami vyzývají vedení školy k jednáním a přinášejí různé návrhy a nápady na zlepšení práce ve škole. Existence pravidel, která si připravili samotní žáci, nám, učitelům, může usnadnit komunikaci a celkově zlepšit kvalitu výuky při online hodinách. Za to dětem ze žákovského parlamentu patří mé poděkování, stejně jako paní učitelce Evě Pustějovské, která parlament vede,“ dodává ředitelka. 

Podrobná pravidla připravená žákovským parlamentem naleznete zde.

Bc. Hana Horáková


Tygříci se zapojili do projektu Úsměv do schránky. Díky zaslaným pohlednicím udělali radost seniorům

Na začátku prosince se naši páťáci z družinky Tygříků zapojili do krásného projektu Úsměv do schránky, jehož prostřednictvím měly děti možnost vykouzlit úsměv na tváři několika seniorům.

„Na tento projekt jsem narazila náhodou, ale velice mě zaujala jeho vize – že bychom mohli udělat někomu radost. Přinášet lidem alespoň drobné radosti je důležité, zvlášť v této nelehké době, a navíc v adventním období před Vánoci,“ popisuje vychovatelka školní družiny Mgr. Barbora Žabenská, jak se k myšlence zapojit nejstarší děti z družinky do projektu dostala. 

Cílem projektu je podpořit seniory v domovech pro seniory a udělat jim radost prostřednictvím vyrobených pohlednic s nějakým hezkým pozitivním vzkazem či přáním. „Páťáci se do vyrábění vrhli s nasazením. Musím říct, že jsem měla obrovskou radost nejen z pohlednic, ale i z dětí, které projevily velkou dobrosrdečnost a samy navrhly, že vytvoří pohlednic více, protože si uvědomují, jak musí být těžké pro některé seniory zůstat na Vánoce bez svých rodin,“ popisuje dále vychovatelka. 

Bylo těžké si pak z velkého množství domovů seniorů vybrat jeden, kam budou pohlednice zaslány. Děti nakonec zvolily Charitní dům sv. Václava – domov pokojného stáří v Ostravě-Heřmanicích, kam za naši školu poslali asi třináct pohlednic.

„Přišel mi také e-mail s poděkováním za zaslané pohlednice, které seniorům zpříjemnily adventní čas. Proto bych ráda poděkovala jmenovitě především Vojtovi, Naty, Andy a Dorce z páté třídy za to, že se do projektu zapojili,“ dodává Barbora Žabenská.

Pokud se o projektu chcete dozvědět více, stačí kliknout na jeho stránky zde.

Mgr. Olga Síbrtová


všechny články v Novinkách ZŠ