Novinky ZŠ

Rozloučení se školním rokem a prázdninové přání

Dovolte mi, abych na tomto místě poděkovala všem žákům za to, jak se zdárně „poprali“ s distančním vzděláváním, rodičům a dalším blízkým našich dětí za pomoc, kterou jim poskytovali, kolegům, kteří v této době – možná více než kdy jindy – prokázali neuvěřitelnou míru spolupráce. Děkuji také všem, kdo nám byli nápomocni a přispívali svými podněty a nápady k tomu, aby se nám ve ztížených podmínkách dařilo pracovat co nejlépe.  

Ráda bych také touto formou poděkovala kolegům, kteří náš tým pro příští školní rok opouštějí. Za práci v mateřské škole děkuji paní Haně Růžové, která zde rok pracovala jako učitelka, paní Miluši Kiktové, která se jako chůva starala o nejmenší děti, a paní Haně Krasňanové za práci školní asistentky. Řady učitelů základní školy opouští Mgr. Barbara Sochová, té patří dík za svědomitou práci učitelky prvního stupně. Přeji všem kolegyním úspěšný začátek nové pracovní etapy, ať se jim daří nejenom v profesním, ale i osobním životě. 

Naopak, novou posilou našeho týmu se stala Ing. Silvie Olšovská, která nastoupila na pozici asistentky pedagoga v naší mateřské škole. Řady našich spolupracovníků se pro příští školní rok ještě více rozrostou – přibývá nám žáků, v plánu je otevření dvou prvních tříd a dvou sedmých tříd. Věřím, že se nižší počet žáků v těchto třídách odrazí především na kvalitě vzdělávání, ale také podpoří dobré a bezpečné prostředí mezi dětmi. Za to, že se nám tato změna daří realizovat, děkuji panu starostovi Ing. Aleši Mičulkovi. Bez podpory zřizovatele bychom se nyní, kdy potřebujeme vybudovat pro nové třídy zázemí, neobešli. 

Za všechny pracovníky školy přeji dětem krásné a pohodové prázdniny. Věřím, že mnohým je zpestří i pobyt v naší prázdninové školní družině. Dospělým přeji příjemně strávenou dovolenou a budu se těšit na setkávání v příštím školním roce. 

Mgr. Olga Síbrtová


Slavíme úspěch ve výtvarné soutěži O pohár čeladenské ovečky

Letošní uzavření škol ze dne na den díky koronaviru nás trochu zaskočilo. Ještě na poslední chvíli se nám podařilo zaslat obrázky do výtvarné soutěže O pohár čeladenské ovečky. Učitelka výtvarné výchovy Mgr. Petra Stoklasová si práce svých žákyň velice chválí. „Ano, jsme moc rádi, že jsme se stačili zapojit do soutěže. Tématem byly beskydské květiny a tři žákyně naší školy je zvládly na jedničku!“ Jejich kouzelné grafiky se umístily ve II. kategorii na prvním místě, které patří Tereze Kostelníkové, a druhém místě pro Barboru Vaňkovou. Ve III. kategorii získala třetí místo Ludmila Petrová. Moc holkám blahopřejeme. 

Bc. Hana Horáková 


Žáci naší školy úspěšně zabojovali v biologické olympiádě. Úspěšným řešitelem v kraji se stal šesťák Tomáš Macíček

Každoročně se naši žáci účastní biologické olympiády pod záštitou České zemědělské univerzity v Praze. Tento rok proběhl již 54. ročník této soutěže. Jedná se o systematickou, kontinuálně probíhající mimoškolní činnost, jejímž cílem je vyhledávat talenty. 

Talenty máme i ve škole v Lichnově, o tom je přesvědčena i učitelka přírodopisu Mgr. Bohdana Hutyrová: „Naši žáci byli moc šikovní. Ve školním kole excelovali Bibiána Gilarová z osmé třídy a Tomáš Macíček ze šesté třídy. Pro postup do dalšího kola soutěže získali dostatečný počet bodů.“ 

Vzhledem k epidemiologické situaci organizátoři prostřednictvím informačního systému Masarykovy univerzity uspořádali přímo krajské kolo, které proběhlo 7. června 2020 distanční formou. „Probíhalo to tak, že žáci absolvovali online test z klasických testových otázek a poznávačky. Letošní téma bylo o těžkém životě ve vodě. Tomáš Macíček zúročil své rybářské a biologické znalosti a vybojoval krásné deváté místo v Moravskoslezském kraji v kategorii D,“ dodává paní učitelka Hutyrová. 

Tomáš Macíček tak byl z celkového počtu 578 účastníků 41. v republice ve své kategorii. Blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Bc. Hana Horáková


Informace k organizaci předávání vysvědčení, závěrečnému focení a školním skupinám v době ředitelského volna

Vážení rodiče,
v pátek 26. června 2020 proběhne ve škole předávání vysvědčení za školní rok 2019/2020 a společné fotografování tříd. Ministerstvo školství po konzultacích s epidemiology rozhodlo, že závěr roku proběhne ve školách za přítomnosti všech žáků, bez nutnosti dodržovat homogennost původních skupin. Tento den tedy nebudou probíhat vzdělávací aktivity pro první stupeň ve školních skupinách, pouze se sejdou jednotlivé třídy se svými třídními učiteli, aby žáci obdrželi vysvědčení a společně zakončili školní rok. 

Podmínky vstupu do školy 

Před vstupem do budovy školy je nutné předložit čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Pokud Vaše dítě do školy v současnosti dochází (ve školních skupinách na prvním nebo druhém stupni), případně docházelo v rámci přípravy na přijímací zkoušky), toto prohlášení nemusí znovu předkládat. Pokud ale Vaše dítě do školy od jejího uzavření nedocházelo, je nutné, abyste si toto čestné prohlášení stáhli, vyplnili a podepsali. Formulář naleznete zde. Lze si jej vyzvednout rovněž v ředitelně školy v úředních hodinách ve středu od 8:00 do 10:00 hodin. Bez vyplněného a podepsaného čestného prohlášení nebude moci Vaše dítě vstoupit do budovy školy. Rovněž nebudou do školy vpuštěni žáci s příznaky virového onemocnění. Pro vstup do budovy školy je rovněž nutné mít nasazenou roušku. 

Organizace předávání vysvědčení 

Žáci se sejdou se svými třídními učiteli před školou u jednotlivých vchodů v 7:30. Žáci prvního stupně vstoupí do budovy školy hlavním vchodem, žáci druhého stupně VII., VIII. a IX. třídy zadním vchodem od parkoviště dál od ředitelny, žáci VI. třídy zadním vchodem od parkoviště blíže u ředitelny. Předávání vysvědčení a fotografování začne stejně jako běžné vyučování v 7:40 hodin, ukončení je naplánováno pro žáky prvního stupně na 9:25 hodin, pro žáky druhého stupně na 9:00 hodin. 

Hodnocení na vysvědčení proběhlo dle platné vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školní roku 2019/2020. Konkrétní způsob hodnocení v naší škole naleznete na našich stránkách zde.

Fotografování tříd 

Kromě rozdávání vysvědčení proběhne společné třídní focení. Každá třída se bude fotit dvakrát. Pevně věřím, že letošní školní rok byl mimořádný a budeme na něj jednou vzpomínat, stejně jako na povinnost nosit roušku. Z tohoto důvodu jsme zvolili dvojí společnou fotografii – jednou v roušce a podruhé bez roušky. Fotografování jednotlivců a skupinek letos realizovat nebudeme z časových důvodů. 

Cena jedné fotografie je 25 Kč. Žádáme žáky IX. třídy a žáky, kteří odchází z pátého ročníku na jiné školy (sportovní, gymnázia), aby si s sebou přinesli 50 Kč. Fotografie si budou moci vyzvednout po jejich zhotovení ve škole v úředních hodinách. Žáci, kteří budou nadále plnit povinnou školní docházku v naší škole, fotografie zaplatí a obdrží v příštím školním roce. 

Informace ke školním skupinám v době ředitelského volna 

Dne 11. června 2020 jste byli prostřednictvím dotazníku zaslaného na e-mail Vašich dětí a zároveň prostřednictvím webových stránek školy osloveni s možností využití činnosti školních skupin ve dnech ředitelského volna, tedy v pondělí 29. a úterý 30. června 2020.

Z důvodu velmi nízkého zájmu z Vaší strany jsme se rozhodli činnost školních skupin v těchto dnech nerealizovat. Činnost školních skupin bude tedy ukončena ve čtvrtek 25. června 2020. 

Vážení rodiče, blížíme se do finále školního roku 2019/2020. Když jsme do něj vstupovali, rozhodně by mě ani ve snu nenapadlo, jaký bude. Zasloužíte si mé velké poděkování za spolupráci se školou, podporu svých dětí při vzdělávání a trpělivost při všech těch změnách, kterými jsme společně prošli. Přeji Vám, abyste načerpali sílu a energii v letních měsících během dovolených. Zároveň jsem ráda, že Vám můžeme o prázdninách vyjít vstříc a zajistit program pro Vaše děti v naší školní družině. Od toho běžného školního se bude lišit a doufám, že bude Vaše děti bavit. 

Přeji Vám hezké dny! 

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka 


Škola se stala pobočkou První ZUŠ MIS music! Zveme žáky k přijímacím talentovým zkouškám do hudebního oboru pro příští rok

Naše škola se stala pobočkou První soukromé základní umělecké školy MIS music o. p. s. v Kopřivnici. Od školního roku 2020/2021 bude pod hlavičkou této školy probíhat v prostorách lichnovské školy výuka hry na flétnu a klavír.  

Informujeme tedy tímto rodiče žáků, že přijímací talentové zkoušky proběhnou v budově naší základní školy v pátek 19. června 2020. Uchazeči o studium mohou vyplnit přihlášku online na webu školy www.mismusic.eu. 

„Jsem moc ráda, že se nám podařilo navázat spolupráci s kopřivnickou základní uměleckou školou a rozšířit nabídku vzdělávání pro lichnovské děti. Vím, že je někdy pro děti i rodiče poměrně složité dojíždění za dalšími aktivitami – ať už jsou to různé kroužky, nebo právě další vzdělávání v uměleckých školách,“ uvádí ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová. „Děkuji tedy MgA. Jiřímu Najvarovi, který s myšlenkou učit klavír v lichnovské škole přišel, dále panu řediteli umělecké školy MgA. Petru Rajnohovi, Ph.D., že tento nápad přijal, zajistil veškeré potřebné žádosti a rozšířil o nabídku výuky hry na flétnu, a v neposlední řadě děkuji všem rodičům, kteří nás v naší snaze podpořili na podzim svými podpisy na petici. Poděkování za podporu patří také představitelům obce. Už teď se moc těším, až se naše škola rozezní hudbou i v odpoledních hodinách,“ dodává ředitelka. 

Bc. Hana Horáková  


Prázdninová školní družina: chystáme se na cestu kolem světa a s indiány za pokladem

Ahoj, kamarádi, chcete si zpestřit prázdniny? Pojďte zažít prázdninové dobrodružství do naší školní družiny. Letos poprvé bude otevřena i během letních prázdnin. Můžete se těšit na bohatý program, který pro vás připravují vychovatelé školní družiny a asistentky pedagoga. 

Školní družina v letních měsících bude otevřena jen v případě zájmu většího počtu žáků. Rodiče, kteří budou chtít své děti přihlásit k zájmovému vzdělávání, vyplní závaznou přihlášku. O přijetí do zájmového vzdělávání rozhoduje ředitelka školy na základě kritérií, která budou předem zveřejněna. O dalším postupu budou rodiče informováni. 

Cesta kolem světa za 80 dní 

1. červenec 2020 až 12. červenec 2020 

Od 7:00 do 15:00 hodin

7 pracovních dnů/poplatek 350 Kč

Knihu Cesta kolem světa napsal Jules Verne. Jeho příběh byl pro nás vodítkem, ovšem dovolíme si hrdiny zavést i do jiných zemí, než které navštívil pan Fogg se svým doprovodem v románu. Budete plnit různorodé úkoly a celodružinové hry. Vyrazíme z Anglie přes Francii, procestujeme řadu zemí napříč všemi kontinenty. Uděláme si zastávku za klokany v Austrálii, setkáme se africkými zvířaty, vyrobíme si masky domorodců a chybět nebude vyplňování cestovatelského deníku. Vyzkoušíte chutě různých kuchyní, vyrobíte si mapu světa a naučíte se Morseovu abecedu. Zajímavý program si zpestříme venkovními aktivitami i výlety do blízkého okolí. Červencový turnus zakončíme finálním rozluštěním šifry, která nás zavede k tajemnému pokladu.  

Indiánské dobrodružství – Honba za pokladem 

17. srpen 2020 až 31. srpen 2020 

Od 7:00 do 15:00 hodin

11 pracovních dnů/poplatek 550 Kč 

Pojďte s námi prožít pravé indiánské dobrodružství. Čeká vás celodružinová hra, na jejímž konci budete hledat pravý indiánský poklad. Vstoupíte do stavu indiánského, proběhne slavnostní udělení indiánského jména a jeho zápis do deníčku malého indiána. Seznámíte se s životem indiánů a indiánskou kulturou. Vyzkoušíte si indiánské zvyky a tradice – malování na kameny, výrobu talismanu nebo lapače snů. Čekají na vás indiánské hry – hmatová zkouška, házení polenem, překážkový běh nebo zkouška zdatnosti. Bavit vás jistě bude i indiánská olympiáda odhadu, výroba totemu nebo indiánských čelenek. Společně se vydáme i na indiánské výpravy do okolí. Je pro vás připraven zajímavý tematický program s hrami, soutěžemi, venkovními aktivitami i procházkami do okolí. Těšit se můžete na opékání špekáčků u táboráku. 


Informace pro rodiče k prázdninovému provozu školní družiny

Vážení rodiče,
na období prázdnin je v plánu otevření jednoho oddělení školní družiny pro žáky prvního stupně. Provoz školní družiny předpokládáme ve všední dny od 1. července do 12. července a dále pak od 17. srpna do 31. srpna 2020. Lze se přihlásit pouze na jeden blok (červencový, nebo srpnový) nebo na oba dva bloky. Cena červencového bloku je 350 Kč (jedná se o 7 pracovních dnů), cena srpnového bloku je 550 Kč (jedná se o 11 pracovních dnů). 

Družina bude v provozu v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hodin. Vzhledem k plánovaným aktivitám bude příchod dětí možný vždy mezi sedmou a osmou hodinou, odchod bude možný od 14:00 do 15:00 hodin. 

Přihlášeným dětem budeme poskytovat také školní stravování za obvyklé ceny. 

Provoz školní družiny bude zajišťován jen v případě většího počtu zájemců, proto je nezbytné, abyste v případě zájmu vyplnili dotazník, který Vám byl zaslán prostřednictvím e-mailů Vašich dětí, a to nejpozději v úterý 16. června 2020. Pokud bude družina provozována, vyplníte následně závaznou přihlášku. V případě velkého počtu zájemců bude rozhodnuto o přijetí dítěte na základě věkového kritéria (přednost pro přijetí budou mít děti mladší před staršími).  

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte vychovatelku školní družiny Lucii Vávrovou, DiS., a to na e-mailu lucie.vavrova@zslichnov.cz nebo na telefonním čísle 774 425 360. 

Témata školní družiny jsou:

– červenec – Cesta kolem světa za 80 dní

– srpen – Indiánské dobrodružství – Honba za pokladem 

Informace o programu pro děti naleznete na našem webu zde.

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka


Činnost školních skupin ve dnech ředitelského volna

Vážení rodiče žáků prvního stupně přihlášených do školních skupin,
na dny 29. a 30. června 2020 bylo vyhlášeno ředitelské volno pro žáky základní školy ze závažných důvodů organizačních a technických. V obou dnech ředitelského volna bude v případě Vašeho zájmu zajištěna činnost stávajících školních skupin pro žáky prvního stupně. 

Budete osloveni prostřednictvím dotazníku zaslaného na e-mailové adresy Vašich dětí, zda máte zájem o účast dětí ve školních skupinách. Žádáme Vás, abyste své děti touto formou závazně přihlásili nejpozději během úterý 16. června 2020 do školní skupiny v uvedených dnech. Pokud děti využívají školního stravování, budeme počítat s tím, že jej po oba dva dny rovněž využijí.

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka


Ředitelské volno a provoz školní družiny během prázdninových měsíců

V souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy na dny 29. a 30. června 2020 ředitelské volno pro žáky základní školy ze závažných důvodů organizačních a technických. Důvodem je příprava rekonstrukčních prací v hlavní budově školy. V obou dnech ředitelského volna bude v případě zájmu zajištěna činnost stávajících školních skupin pro žáky prvního stupně. 

Na období prázdnin je dále v plánu otevření jednoho oddělení školní družiny. Provoz školní družiny předpokládáme ve všední dny od 1. července do 12. července a dále pak od 17. srpna do 31. srpna 2020. Zájem rodičů budeme zjišťovat prostřednictvím dotazníkového šetření. V případě provozování školní družiny budeme poskytovat přihlášeným dětem také školní stravování za obvyklé ceny.

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka


Informace pro rodiče žáků druhého stupně ohledně znovuotevření školy

Vážení rodiče,
od pondělí 8. června 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků druhého stupně ve škole, a to za účelem:

 • individuálních nebo skupinových konzultací nebo setkání s vyučujícími navazujících na vzdělávání na dálku v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020;
 • socializačních aktivit;
 • vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole;
 • odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb;
 • předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020. 

Naši žáci se budou moct ve škole potkat celkem třikrát ve skupinách sestavených z žáků vždy jedné třídy. Aktivity jednotlivých setkání jsou naplánovány takto:

1. setkání 

Hodnocení práce za 2. pololetí školního roku, klasifikace – setkání se všemi vyučujícími za účelem hodnocení a klasifikace, žáci IX. ročníku – odevzdání učebnic.

2. setkání 

Socializační aktivity, třídnické hodiny – ideálně uskutečněné venku (pobyt na školním pozemku, turistika aj.)

3. setkání 

Socializační aktivity, třídnické hodiny – ideálně uskutečněné venku (pobyt na školním pozemku, turistika aj.).

Učebnice budou vracet pouze žáci IX. ročníku a žáci, kteří přestupují na jinou školu (osmileté gymnázium, sportovní školy aj.). Ostatní si ponechají učebnice až do září, neboť během září se bude opakovat učivo a „dobírat“ to, co nebylo možné odučit v době vzdělávání na dálku. 

Vysvědčení se bude rozdávat v pátek 26. června 2020. O způsobu předání vysvědčení Vás teprve budeme informovat. 

Harmonogram vzdělávacích aktivit druhého stupně

Třída Setkání Datum Čas
VI. 1. setkání ČT 11. 6. 2020 7:40–10:45
  2. setkání ČT 18. 6. 2020  
  3. setkání ČT 25. 6. 2020  
VII. 1. setkání ST 10. 6. 2020  
  2. setkání ST 17. 6. 2020  
  3. setkání ST 24. 6. 2020  
VIII. 1. setkání ÚT 9. 6. 2020  
  2. setkání ÚT 16. 6. 2020  
  3. setkání ÚT 23. 6. 2020  
IX. 1. setkání PÁ 12. 6. 2020  
  2. setkání PO 15. 6. 2020  
  3. setkání PO 22. 6. 2020  

Škola zajišťuje v době vzdělávacích aktivit pro žáky stravování, žáci se mohou přihlásit na svačiny a obědy. Toto je třeba řešit přes objednávkový portál www.strava.cz, kde je nutné svačiny a obědy objednat. 

Čas začátku a konce vzdělávacích aktivit může být ještě upřesněn, pokud bude nutné zahajovat činnost skupin tak, aby se děti prostřídaly na obědě (může se lišit cca o 15 minut). 

Podmínky realizace vzdělávacích aktivit 

O rozdělení do skupin budete informování třídním učitelem, stejně tak o způsobu příchodu žáků do školy. Žáci musí dodržovat všechna opatření daná dokumentem Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 (aktualizováno k 27. 5. 2020). Dokument ke stažení naleznete zde. Zejména je kladen důraz na:

 • při cestě do školy a ze školy nutnost zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouškou), pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než dva metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti;
 • v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup dva metry – nasazování a sundávání roušek koordinuje pedagogický pracovník;
 • nutnost nošení roušek ve společných prostorách školy;
 • žák má mít s sebou minimálně dvě roušky a sáčky na jejich uložení;
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy. 

Před vstupem do školy bude od dětí přebráno Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Čestné prohlášení je ke stažení na našich stránkách v záložce Základní škola – Formuláře. Toto čestné prohlášení o bezinfekčnosti musí být podepsáno zákonným zástupcem dítěte v den nástupu do školy, tj. v den prvního setkání jednotlivých tříd. Bez tohoto prohlášení nemůže dítě vstoupit do budovy školy.

Přihlášení ke vzdělávacím aktivitám 

Ke vzdělávacím aktivitám podle výše uvedeného harmonogramu je nezbytné žáka přihlásit. To provedete prostřednictvím tohoto dotazníku, který Vám přišel na e-mailové adresy Vašich dětí. Žádáme o Vaše jeho vyplnění nejpozději během pondělka 1. června 2020. V případě, že své dítě včas nepřihlásíte, nemusí být do školní skupiny z kapacitních důvodů zařazeno.

Veškeré upřesňující informace Vám a Vašim dětem budou postupně sdělovat třídní učitelé. Prosíme, sledujte všechny komunikační kanály (e-maily dětí, DMSoftware). Děkujeme za spolupráci. 

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka 


Informace k odběru stravy od 25. května 2020

Vážení strávníci,
na základě hygienických pokynů pro školní jídelny bude vydán oběd v první den neplánované nepřítomnosti žáka pouze do jednorázového obalu za poplatek 7 Kč. Obědy lze vyzvednout u vchodu do školní jídelny v době od 10:50 do 11:15. Prosíme o dodržení času výdeje. Tyto podmínky platí i pro cizí strávníky. Přihlašování a odhlašování stravy zůstává stejné přes systém Strava.cz. Děkujeme za pochopení.

Dále Vás upozorňujeme na nový vzhled stránky Strava.cz, neboť proběhla aktualizace tohoto programu. Ničeho se nelekejte, vše je velmi podobné předchozí verzi. 

Pro ty, kteří ještě nejsou přihlášeni, přinášíme návod k přihlášení. Ve vyhledávači zadejte Strava.cz. Vyplňte výběr jídelny 6068, uživatele a heslo, které jste dostali při zakoupení čipu. Poté se přihlásíte do objednávacího systému Strava.cz. Po prvním přihlášení doporučujeme změnu hesla. 

V objednávkách uvidíte aktuální jídelní lístek a stav konta. Odhlašování probíhá tak, že odkliknete den, který chcete odhlásit, a odešlete. 

V nastavení, pokud vyplníte svoji e-mailovou adresu, si můžete vybrat řadu nabídek. Doporučujeme první tři:

 • potvrzení objednávky, 
 • měsíční přehled, 
 • upozornění na neodebranou stravu. 

Pokud se Vám nepodaří první přihlášení nebo jste zapomněli heslo, pište na e-mail jidelna@zslichnov.cz

Alena Kandráčová
vedoucí školní jídelny


Informace o rozdělení žáků prvního stupně do školních skupin

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,
na základě online třídních schůzek, předběžného dotazníku zájmu o zařazení Vašeho dítěte do školní skupiny od 25. května 2020 a přihlášek Vám sdělujeme následující informace, které se týkají organizace vzdělávacích aktivit pro první stupeň od příštího týdne. 

Žáci byli rozděleni do tří školních skupin, z nichž každá bude vstupovat do budovy školy jiným vchodem. Zařazení dětí do jednotlivých školních skupin naleznete níže pod přidělenými registračními čísly: 

ČERVENÁ SKUPINA

Seznam žáků:

ŠSK 01
ŠSK 02
ŠSK 03
ŠSK 04
ŠSK 05
ŠSK 06

Sraz žáků:

 • vždy v 7:30 u zadního vchodu u ředitelny (bude označen červenou barvou)

Pedagogové: 

 • Ing. Alice Červenková
 • Lucie Vávrová, DiS. 

Vzdělávací aktivity:

dopolední blok7:30–11:15 hodin
oběd11:15–11:45 hodin
odpolední blok11:45–12:30 hodin

Činnost skupiny je ukončena ve 12:30 hodin a žáci odchází ze školy. V případě, že rodiče požadují dřívější odchod (nejdříve v 11:15 hodin, pokud se žák nestravuje ve školní jídelně), je nutný podepsaný Souhlas zákonného zástupce nezletilého žáka se samostatným odchodem žáka ze školy v období od 25. 5. do 30. 6. 2020. Dokument ke stažení naleznete v záložce Základní škola – Formuláře.  

ZELENÁ SKUPINA 

Seznam žáků:

ŠSK 07
ŠSK 08
ŠSK 09
ŠSK 10
ŠSK 11
ŠSK 12
ŠSK 13
ŠSK 15
ŠSK 16

Sraz žáků:

 • vždy v 7:30 u zadního vchodu dál od ředitelny (bude označen zelenou barvou) 

Pedagogové: 

 • Jarmila Kociánová 
 • Mgr. Ondřej Švrček  

Vzdělávací aktivity:

dopolední blok7:30–11:45 hodin
oběd11:45–12:15 hodin
odpolední blok12:15–12:30 hodin

Činnost skupiny je ukončena ve 12:30 hodin a žáci odchází ze školy. V případě, že rodiče požadují dřívější odchod (nejdříve v 11:45 hodin, pokud se žák nestravuje ve školní jídelně), je nutný podepsaný Souhlas zákonného zástupce nezletilého žáka se samostatným odchodem žáka ze školy v období od 25. 5. do 30. 6. 2020. Dokument ke stažení naleznete v záložce Základní škola – Formuláře.

MODRÁ SKUPINA 

Seznam žáků:

ŠSK 17
ŠSK 18
ŠSK 19
ŠSK 20
ŠSK 21
ŠSK 22
ŠSK 23
ŠSK 24
ŠSK 25
ŠSK 26

Sraz žáků:

 • vždy v 7:30 u hlavního vchodu (bude označen modrou barvou) 

Pedagogové: 

 • Martina Červenková
 • Bc. Hana Horáková   

Vzdělávací aktivity:

dopolední blok7:30–12:15 hodin
oběd12:15–12:45 hodin
odpolední blok12:45–14:30 hodin

Činnost skupiny je ukončena ve 14:30 hodin a žáci odchází ze školy. V případě, že rodiče požadují dřívější odchod (nejdříve v 12:15 hodin, pokud se žák nestravuje ve školní jídelně), je nutný podepsaný Souhlas zákonného zástupce nezletilého žáka se samostatným odchodem žáka ze školy v období od 25. 5. do 30. 6. 2020. Dokument ke stažení naleznete v záložce Základní škola – Formuláře.

Důležité upozornění

Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela odlišný způsob organizace začátku školního dne, bylo by dobré – zejména nejmladší – žáky do školy první den doprovodit. Před budovou školy je nutné dodržovat pravidla, se kterými jste byli seznámeni (odstupy, roušky). Dokument Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 je ke stažení zde.

Před vstupem do školy bude od dětí přebráno Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Čestné prohlášení je ke stažení na našich stránkách v záložce Základní škola – Formuláře. Toto čestné prohlášení o bezinfekčnosti musí být podepsáno zákonným zástupcem dítěte v den nástupu do školy, tj. 25. 5. 2020. Bez tohoto prohlášení nemůže dítě vstoupit do budovy školy. 

Do budovy školy je povolen pouze vstup žáků a zaměstnanců, děti ze školy nelze vyzvedávat tak, jak jste zvyklí ve školní družině. Žáci opouští budovu školy stejným vchodem, který je pro ně zároveň vstupním vchodem, v čase ukončení vzdělávacích aktivit ve školní skupině. 

S průběhem vzdělávacích aktivit jste byli seznámeni prostřednictvím online třídních schůzek a při přihlašování žáků do školních skupin. Bude nadále probíhat distanční výuka, včetně online hodin promítaných do tříd, v nichž budou jednotlivé školní skupiny a kde budou žáci pracovat na úkolech zadaných svými vyučujícími.  

Věříme, že celou organizaci během pondělí 25. května 2020, ale i v následujících dnech společně zvládneme.

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka 


Oznámení výsledku zápisu k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci žáků,
tímto zveřejňujeme výsledek zápisu dětí do první třídy (do prvních tříd) naší základní školy. Rozhodnutí o přijetí naleznete zde.

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání si můžete vyzvednout v ředitelně školy v úředních hodinách, tj. každé pondělí od 14 do 16 hodin a středu od 8 do 10 hodin (po telefonické domluvě se zástupkyní ředitelky Mgr. Martinou Bílkovou i v jinou dobu). 

Informace o dalším postupu (možnosti uskutečnit schůzky zástupců školy, rodičů a dětí, přivítací dopis paní učitelky pro budoucího prvňáčka aj.) obdržíte na své e-mailové adresy. V současnosti jsme bohužel dosti limitováni v možnosti setkat se osobně přímo na půdě školy, ale budeme se snažit hledat způsoby, jak Vás co nejlépe seznámit se všemi záležitostmi týkajícími se nástupu Vašeho dítěte k povinné školní docházce v naší škole. 

Děkujeme Vám za projevenou důvěru, budoucím prvňáčkům přejeme krásné dny a těšíme se na Vás i Vaše děti. Věříme, že nový školní rok bude příznivější, že se děti budou v naší škole rády vzdělávat a že zde zažijí nejenom školní úspěch, ale také spoustu příjemných chvil s kamarády v bezpečném prostředí školy. 

Těšíme se na spolupráci! Za kolektiv pracovníků školy

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka


Oznámení o způsobu přihlašování ke vzdělávacím aktivitám ve školních skupinách pro žáky prvního stupně

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
na základě zhodnocení Vašich požadavků z dotazníkového šetření předběžného zájmu o účast ve školních skupinách a zhodnocení provozních a personálních podmínek naší základní školy Vám sdělujeme, že v základní škole budou otevřeny školní skupiny v době od 25. května 2020 od pondělí do pátku od 7:30 do 14:30 hodin.

Rodiče žáků, kteří projevili zájem o účast na vzdělávání, se proto musí dostavit k podpisu přihlášky do školní skupiny v pondělí 18. května 2020 od 8 do 16 hodin k zástupkyni ředitelky Mgr. Martině Bílkové (zvoňte prosím u hlavního vchodu na zvonek SBOROVNA). Přihlášku ke stažení naleznete zde. V případě jakýchkoliv potíží ji kontaktujte na telefonním čísle 774 429 360. 

Přihlášku nelze zaslat elektronicky nebo vhodit do schránky školy. Budeme rádi, když přihlášku donesete už vyplněnou, lze ji však také vyplnit přímo ve škole, kde bude pro Vás její formulář připraven. Při podání přihlášky obdržíte od paní zástupkyně konkrétnější informace k průběhu vzdělávacích aktivit školních skupin. 

V pozdějším termínu už žáka do školní skupiny přihlásit nejde. Pro zařazení žáka do skupiny nehraje čas podání přihlášky roli.  Při případném naplnění školních skupin a nedostačující kapacitě bude kritériem pro přijetí žáka jeho věk, upřednostnění budou žáci mladší před staršími. 

Na základě vyplněné a včas podané přihlášky ředitelka školy rozhodne o přijetí nebo nepřijetí žáka ke vzdělávacím aktivitám a jejich rozdělení do školních skupin. Tato skutečnost Vám bude oznámena prostřednictvím webových stránek školy. 

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka 


Dotazník k předběžnému zájmu rodičů o účast dětí na vzdělávacích aktivitách ve školní skupině

Vážení rodiče,
jak jsme avizovali při třídních schůzkách, obracíme se na Vás s dotazníkem k zjištění předběžného zájmu o zařazení Vašeho dítěte do školní skupiny. Abychom mohli co nejvíce vyjít vstříc Vašim požadavkům, prosím zvažte, která z variant je pro Vás nejoptimálnější. My následně Vaše dotazníky vyhodnotíme a pokusíme se zajistit školní skupiny tak, aby co nejvíce odpovídaly Vašim představám.

Dotazník Vám byl zaslán prostřednictvím e-mailu Vašeho dítěte. Žádáme Vás zdvořile o jeho vyplnění během středy 13. května 2020, abychom dále mohli připravit organizaci školy od 25. května 2020 a Vám zaslali konkrétní informace a přihlášku k vzdělávacím aktivitám, která by měla být podána do 18. května 2020.

Dovoluji si Vás upozornit, že skupiny mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Dále Vás upozorňuji, že je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány. Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, včetně asistentů pedagoga a vychovatelů. Nemůžeme Vám tudíž předem slíbit, že Vaše dítě bude vzdělávat jeho třídní učitel/ka.

O docházce přihlášeného dítěte se vede evidence. V případě nepřítomnosti žáka delší než tři dny žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude nadále do skupiny docházet. Absence se však nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení.

Závěrem Vás chci upozornit, že stanovení začátku a konce vzdělávacích aktivit během dne je v kompetenci ředitele školy. Stejně tak o zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Vyplněním dotazníku nám pouze dáte najevo svůj zájem o to, jaká je Vaše představa o realizaci vzdělávacích aktivit v naší škole, především o jeho délce, a pomůžete nám, abychom tuto představu co nejlépe naplnili. Děkujeme Vám.

Mgr. Olga Síbrtová, ředitelka


všechny články v Novinkách ZŠ