Novinky MŠ

Sluníčka se v březnu měla pohádkově

Měsíc březen je znám jako měsíc knihy. Ve Sluníčkách tento čas měli ale pohádkový. „Zahráli jsme si pohádky O červené Karkulce, O třech medvědech, O kůzlátkách, O třech prasátkách, Šípková Růženka, O Koblížkovi, O Budulínkovi, O princovi Bajajovi a Princeznička na bále. K pohádkám jsme využili nové látkové čepičky, které dětem udělaly radost,“ přibližuje dění ve třídě našich nejmenších jejich učitelka Ivana Hosová. 

Děti ale nezůstaly jen u dramatizace. Vytvářely projekty, na kterých se podílely společně – pohádkový zámek s loutkami a zvířátka z papírových talířů. Také si mohly do školky donést pohádkové knížky a představit je svým kamarádům.

Ke konci měsíce děti zase vítaly jaro písněmi a básničkami, na konec si dokonce zatančily. A protože moc rády tvoří, společně vyrobily koláž na téma barevná louka. A barevné měly i své nožky, protože si oblékly na každou nožku jinou ponožku, a zapojily se tak do oslavy dne pro osoby s Downovým syndromem. Aby toho nebylo málo, na konci měsíce března školku navštívilo Divadlo Letadlo a zahrálo dětem svou pohádku Průzkumníci v Africe.

Bc. Hana Horáková


Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí, 
dovolte mi, abychom Vás informovali o způsobu realizace zápisu k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole. 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Zápis do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 se tedy povinně týká všech dětí, které dovrší do 31. 8. 2022 pěti let věku, není-li zákonem stanoveno jinak. 

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. 

Zápis do mateřské školy proběhne na základě rozhodnutí ředitelky školy v dohodě se zřizovatelem v pondělí 16. května 2022. Zápis proběhne v časech od 8:00 do 11:30 hodin a od 14:00 do 16:00 hodin za přítomnosti zákonných zástupců a dětí v mateřské škole. Rovněž budete mít spolu se svým dítětem možnost projít si naši školu a prohlédnout si ji. V čase od 12:30 do 14:00 hodin proběhne zápis za osobní přítomností zákonných zástupců bez možnosti přítomnosti jejich dětí a prohlídky školy (v této době děti odpočívají, nemůžeme je tedy rušit). 

Upozorňujeme, že tento termín zápisu není určen pro děti-cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Pro tyto děti bude stanoven termín zápisu k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 v době od 1. června do 15. července 2022. 

Při podání žádosti Vám bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě vedeno v přijímacím řízení. S sebou přinesete potřebné doklady (viz níže).

Přihlašování k zápisu 

V souladu s občanským zákoníkem stačí, když dítě u zápisu zastupuje pouze jeden zákonný zástupce.

Zápis je z organizačních důvodů rozdělen do patnáctiminutových úseků. Kliknutím na tento odkaz zjistíte možné časy Vašeho příchodu k zápisu. Vyberte si kterýkoliv volný čas, který Vám vyhovuje, a zarezervujte si jej na e-mailu skola@zslichnov.cz. Do předmětu uveďte „Zápis MŠ – rezervace“ a do textu jméno a příjmení svého dítěte a požadovaný čas. Nejpozději druhý pracovní den obdržíte odpověď, zda Vám byl čas zarezervován, případně zda byl posunut (vždy směrem v čase dále), protože si Váš termín zarezervoval někdo dříve. 

Tento čas je časem Vašeho příchodu do školy. Prosíme, abyste se jej snažili dodržet, abychom předešli kumulaci žadatelů v jeden okamžik. V případě jakýchkoliv problémů s rezervací času kontaktujte prosím naši administrativní pracovnici Lucii Strakošovou e-mailem lucie.strakosova@zslichnov.cz nebo telefonicky na čísle 556 855 031 v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 7:00 do 12:00 nebo ve středu od 12:00 do 17:00 hodin. 

Formuláře k zápisu k předškolnímu vzdělávání:

Formuláře si také můžete vyzvednout na sekretariátu školy. 

Ve své žádosti uvádíte u podpisu datum zápisu, tj. 16. května 2022. Formuláře můžete vyplnit rovněž přímo v mateřské škole. V obou případech musí být veškeré údaje zkontrolovány pracovníky školy. Údaje z rodného listu a občanského průkazu slouží k ověření údajů v přihlášce k zápisu.

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

V případě, že zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, zvolí individuální vzdělávání, je povinen dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, oznámí toto zákonný zástupce dítěte při zápisu k předškolnímu vzdělávání, nejpozději pak 3 měsíce před počátkem školního roku. Formulář k tomuto oznámení si můžete stáhnout na našich stránkách zde.

Přijímací řízení 

Správní řízení bude zahájeno podáním žádosti zákonného zástupce. Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti a vydání rozhodnutí je 30 dnů.  Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, případně o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce, na základě kritérií.

Účastníkům řízení bude před vydáním rozhodnutí dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je stanovena na středu 25. května 2022 od 15:30 do 17:00 hodin na sekretariátu školy. Pokud byste svého práva chtěli využít, žádáme, abyste si s telefonicky na čísle 774 430 360 dohodli s ředitelkou školy konkrétní čas.   

Přerušit správní řízení musí správní orgán (ředitelka školy) tehdy, pokud žádost neobsahuje předepsané náležitosti, například když chybí příloha žádosti v podobě doložení vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte, a pokud by ředitelka nemohla dodržet zákonnou lhůtu 30 dnů pro vydání rozhodnutí. O přerušení řízení a následně o ukončení přerušení řízení vyrozumí ředitelka školy účastníky řízení.

Oznámení přijetí/nepřijetí uchazeče

Přijetí se uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, u kterých bude uvedeno přijat/nepřijat. Seznam bude vyvěšen nejpozději ve středu 15. června 2022 na veřejně přístupném místě na úřední desce školy a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetových stránkách školy v záložce Úřední deska). Seznam bude obsahovat datum a bude zveřejněn minimálně 15 dnů. Dnem zveřejnění seznamu se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená a následující den začíná běžet lhůta pro odvolání. 

O přijetí Vašeho dítěte bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale zažádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.  

Mgr. Olga Síbrtová


SRPŠ a hasiči zvou děti, rodiče a další veřejnost na akci Čím budu, až vyrostu

Milé děti, vážení rodiče, 
při naší škole působí od roku 2018 Spolek rodičů a přátel školy, který finančně a organizačně podporuje aktivity naší školy. V minulosti se podílel na pomoci při organizaci mnoha akcí (Stoletá republika, Adventní jarmark, Škola Lichnov se halí do sametu aj.). Samostatně pro naše děti uspořádal spolek velmi úspěšnou akci Škola Lichnov má talent. 

Kvůli covidové pandemii, kdy se řada společenských akcí pro děti, rodiče a veřejnost nemohla uskutečnit, nebyla tato forma podpory možná a spolek se zaměřil především na finanční podporu školy (spolupodílí se na financování projektu Lichnov: Pošli to dál, přispívá na lyžařský výcvik, financuje odměny pro děti a žáky v různých akcích a soutěžích či podporuje výjezdy žáků na soutěže příspěvkem na dopravu). 

Jsem moc ráda, že v současnosti veškerá opatření proti šíření onemocnění covid-19 padla a spolek může opět navázat na svou činnost v oblasti organizace akcí pro děti. Proto mi dovolte, abych Vás jménem výkonného výboru SRPŠ pozvala na nejbližší z nich. Nazývá se Čím budu, až vyrostu a SRPŠ ji pořádá ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Lichnov. 

Přijďte se spolu se svými dětmi v sobotu 14. května pobavit na hřiště v Bordovicích. Děti si tento den se svými kamarády jistě užijí, čeká na ně spousta zábavy. Výtěžek z této akce bude využit na podporu dětí v mateřské škole a žáků v základní škole. 

Moc děkuji SRPŠ a našim hasičům za přípravu akce a těším se po dlouhé době na setkání s Vámi.

Mgr. Olga Síbrtová


Od čtenářů přes tvoření až do Afriky – takový byl březen u Motýlků

Březen je známý jako měsíc čtenářů a knih, a proto se i ve školce vypravili do světa pohádek. „Povídali jsme si o knížkách, pohádkových bytostech. Děti si zahrály na ilustrátory a vytvořily si záložku a vlastní knížku, do které nakreslily svou oblíbenou pohádku. Veliká zábava však nastala, když si vyráběly zvířecí vodící loutky – marionety. Děti popustily uzdu své fantazii, a nakonec vznikly nádherné loutky – co kus, to originál,“ popisuje březnové dění vedoucí učitelka Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS. 

S paní učitelkou Monikou Štěrbovou zase děti vytvářely divadlo. Hlavní pódium bylo z krabic a už se mohlo začít hrát! Ale pěkně od začátku. „Nejdříve si musily koupit vstupenku do divadla a potom jsme si řekli, jak se v divadle chováme. A pak se z dětí stali loutkoví herci. Zkoušeli jsme zahrát stínové divadlo O červené Karkulce a děti z toho byly opravdu nadšené,“ popisuje divadelní okénko paní učitelka Monika Štěrbová.

V pondělí 21. března 2022 si děti daly na každou nožku jinou ponožku a zapojily se do ponožkovéhodne na podporu osob s Downovým syndromem. A sotva začalo jaro, děti si vyzkoušely, jaké to je být zahradníkem. Povídaly si o probuzení přírody ze zimního spánku, jak připravit pole či záhonky k sázení semínek, co potřebují rostliny k životu a jak se o ně máme starat. V úterý 22. března byl pro děti připraven Projektový den s truhlářem, od kterého se dověděly spoustu informací, co se týká jeho profese. Na závěr měsíce školku poctilo návštěvou Divadlo Letadlo a připravilo si pro děti pohádku Průzkumníci v Africe. V hudební pohádce se děti se seznámily s Afrikou, poznaly zvířata, a nakonec zažily velké dobrodružství.

Bc. Hana Horáková


Oznámení změny termínu zápisu do mateřské školy

Vážení rodiče a zákonní zástupci, oznamujeme Vám, že po jednání krizového štábu ředitelů škol ORP Frenštát pod Radhoštěm a v dohodě se zřizovatelem dochází k posunutí termínu zápisu k předškolnímu vzdělávání.  Nově je termín zápisu stanoven na pondělí 16. května 2022. Důvodem je změna legislativy s ohledem na přicházející uprchlíky z Ukrajiny a vyhlášení nových termínů zápisu do škol pro ukrajinské děti v období měsíců června a července. Z tohoto důvodu je přesunut i termín standardního zápisu. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová


Získali jsme dotaci ve výši 10 tisíc korun pro rozvoj arteterapie ve školce i družince. I díky Vám!

Vážení příznivci školy, děkuji všem zákazníkům obchodního řetězce Tesco Kopřivnice, kteří svým hlasem podpořili naši školu a projekt, se kterým jsme soutěžili v grantovém programu Tesco: Vy rozhodujete, my pomáháme. Rovněž děkuji vedoucí vychovatelce školní družiny Lucii Vávrové, DiS., která byla hnacím motorem zapojení naší školy do tohoto programu. Díky projektu, který vytvořila, a Vašim hlasům získala naše škola dotaci ve výši 10 tisíc korun na pomůcky pro arteterapii v mateřské škole i školní družině.

Mgr. Olga Síbrtová


Sbírka na podporu dětem postiženým válkou na Ukrajině dopadla nad očekávání. Děkujeme!

Děti dětem, tak se jmenovala akce, kterou organizoval žákovský parlament naší školy na podporu dětí postižených válečným konfliktem na Ukrajině a která se uskutečnila ve středu 9. března 2022. Od sedmé do osmé hodiny ranní mohli rodiče přispět v prostorách školky při doprovázení svých ratolestí a od půl osmé do půl třetí se kasičky pro dobrovolné příspěvky otevřely na hlavní chodbě v základní škole nejen pro žáky, ale také pro pracovníky školy. 

Výše příspěvku byla stanovena na symbolických dvacet korun. Za tuto minimální sumu si dárci mohli o přestávce u stolečku žákovského parlamentu vzít stužku žluto-modré barvy, minivlajku nebo ukrajinský kamínek malovaný dětmi ve školní družince. 

Zvlášť dojemná chvíle nastala, když učitel hudební výchovy MgA. Jiří Najvar, DiS., začal zpívat ukrajinskou hymnu. Chodba ztichla a všichni své myšlenky přenesli za hranice České republiky, k dětem, které tento den nemohou být ve škole se svými kamarády. 

Dobrovolná akce na podporu dětí, které by nikdy neměly zažít žádný válečný konflikt, a muset tak opustit svou rodnou zemi, dopadla nad očekávání. Společně jsme vybrali částku 22 308 Kč! Velmi děkujeme všem, kteří se na sbírce podíleli. 

„S žákovským parlamentem jsme se hned na začátku dohodli, že výtěžek poputuje k dětem. Momentálně proběhlo ve Frenštátě pod Radhoštěm zasedání krizového štábu, kde jsme s řediteli dalších škol a představiteli města řešili přijímání ukrajinských dětí do mateřských a základních škol. K nim by měla směřovat naše podpora. Z toho důvodu jsme v kontaktu s naší kolegyní Annou Čechovou, která zároveň pracuje pro Charitu Frenštát pod Radhoštěm. Chtěli bychom dětem zakoupit například pomůcky do školy – dle momentální potřeby, jakmile dostaneme podnět, co je pro děti nezbytné a čím bychom mohli pomoci,“ uvádí ke sbírce ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová. 

Děti se prostřednictvím obdobných akcí učí soucítění s jinými a vzájemné solidaritě. Ve válečném konfliktu, který nemůžeme přímo ovlivnit, jsme se mohli svým zapojením do pomoci těm, kteří jsou válkou přímo zasaženi, společně lépe vyrovnat s novou a těžkou situací. 

Bc. Hana Horáková


Oznámení přerušení provozu mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace, oznamuje, že provoz mateřské školy bude přerušen v období měsíce července a srpna 2022, a to po dobu pěti týdnů. Přerušení provozu platí pro obě třídy mateřské školy od 11. července do 14. srpna 2022.

Mgr. Olga Síbrtová


Informace o změně termínu zápisu do mateřské školy na školní rok 2022/2023

Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 je v dohodě se zřizovatelem přesunut z úterý 10. května 2022 na pondělí 16. května 2022. O organizaci zápisu Vás budeme informovat.

Mgr. Olga Síbrtová


Pozvánka pro rodiče i děti k zápisu k povinné školní docházce a informace o jeho průběhu

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí, 
zápis do první třídy pro školní rok 2022/2023 proběhne ve čtvrtek 21. dubna 2022 od 14 do 18 hodin ve škole za přítomnosti zákonných zástupců a dětí, které mají v příštím školním roce nastoupit do první třídy. 

Ve škole máme na toto odpoledne připravený program pro děti i rodiče. Přáli bychom si, aby byl zápis do školy velkou událostí v životě dítěte. Po mateřské škole je to další krok na cestě k dosažení vzdělání. Chceme, aby tento okamžik byl pro Vaše dítě i pro Vás příjemný, zajímavý a také slavnostní.

Upozorňujeme, že tento termín zápisu není určen pro děti-cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Pro tyto děti bude stanoven termín zápisu k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 v době od 1. června do 15. července 2022. 

Na zápis nachystali učitelé spolu s žáky z vyšších ročníků pro děti pohádkovou cestu, při které budou paní učitelky z prvního stupně nestresující a zábavnou formou zjišťovat úroveň školní zralosti a připravenosti. Putování pohádkami bude trvat zhruba dvacet minut. Rodič může být po celou dobu přítomen, avšak v této části zápisu nijak do průběhu nezasahuje.

Rovněž budete mít spolu se svými dětmi možnost projít si naši školu a prohlédnout si ji. Kromě prohlídky na Vás čeká i pohádkové občerstvení. Zároveň se zápisem do první třídy proběhne i zápis do školní družiny pro budoucí prvňáčky. Tu si také společně prohlédnete, dozvíte se veškeré potřebné informace o jejím provozu a v případě zájmu o to, aby Vaše dítě školní družinu navštěvovalo, vyplníte přihlášku. 

Věříme, že den zápisu do první třídy bude pro Vás i Vaše dítě krásným zážitkem. Veškeré informace k organizaci zápisu, objednávání konkrétního času, vyplňování žádosti o přijetí, případně žádosti o odklad povinné školní docházky, i k průběhu správního řízení naleznete níže.  

Těší se na Vás kolektiv učitelů a žáci školy.

Informace k organizaci zápisu 

K zápisu se mohou dostavit všechny děti narozené od 1. září 2015 do 31. srpna 2016 a děti, kterým byla v minulém školním roce povinná školní docházka odročena. Pro lepší organizaci jsme zvolili cestu předběžného přihlašování k zápisu, abychom eliminovali příchod velkého počtu rodičů v jeden okamžik. Chceme Vám umožnit, abyste spolu s dětmi strávili ve škole příjemné chvíle bez stresu a shonu, tudíž bude fajn, když se zaregistrujete na konkrétní čas, který Vám nejvíce vyhovuje. I tak si ale vyhraďte na zápis alespoň hodinu, abyste si v klidu a pohodě prohlédli školu a měli čas vstřebat veškeré informace. Stačí, když dítě u zápisu zastupuje pouze jeden zákonný zástupce, přítomnost dítěte není nutná. 

Přihlašování k zápisu 

Zápis je z organizačních důvodů rozdělen do dvacetiminutových úseků. Kliknutím na tento odkaz zjistíte možné časy Vašeho příchodu k zápisu. Vyberte si kterýkoliv volný čas, který Vám vyhovuje, a zarezervujte si jej na e-mailu skola@zslichnov.cz. Do předmětu uveďte „Zápis ZŠ – rezervace“ a do textu jméno a příjmení svého dítěte a požadovaný čas. Nejpozději druhý pracovní den obdržíte odpověď, zda Vám byl čas zarezervován, případně zda byl posunut (vždy směrem v čase dále), protože si Váš termín zarezervoval někdo dříve. 

Tento čas je časem Vašeho příchodu do školy. Prosíme, abyste se jej snažili dodržet, abychom předešli kumulaci žadatelů v jeden okamžik. V případě jakýchkoliv problémů s rezervací času kontaktujte prosím naši administrativní pracovnici Lucii Strakošovou e-mailem lucie.strakosova@zslichnov.cz nebo telefonicky na čísle 556 855 031 v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 7:00 do 12:00 a ve středu od 12:00 do 17:00 hodin. 

Organizace zápisu ve škole 

Při podání žádosti Vám bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě vedeno v přijímacím řízení. S sebou přinesete potřebné doklady (viz níže), vyplněnou žádost (vyplněné žádosti v případě odkladu), zápisní list v případě, že nežádáte o odklad, a všechny potřebné přílohy. Formuláře jsou ke stažení níže, případně si je můžete vyzvednout na sekretariátu školy v úředních hodinách. Ve všech žádostech uvádíte u podpisu datum zápisu, tj. 21. dubna 2022. Žádosti i zápisní list můžete vyplnit rovněž přímo ve škole. V obou případech musí být veškeré údaje zkontrolovány pracovníky školy. Mezitím na Vás a budoucího školáka čeká bohatý program. 

Doklady k zápisu k povinné školní docházce

Nezbytné doklady k zápisu k povinné školní docházce jsou:

  • žádost o přijetí;
  • zápisní list
  • rodný list dítěte; 
  • doklad k prokázání vztahu k nezletilému – občanský průkaz zákonného zástupce, který žádost podává; doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.); 
  • rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno (není nutné, vyřizovala-li odklad naše škola).

Odklad povinné školní docházky 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. V případě, že žádáte o odklad povinné školní docházky, vždy žádáte zároveň také o přijetí k základnímu vzdělávání. 

Nezbytné doklady, které budete v takovém případě předkládat, jsou: 

  • žádost o přijetí;
  • rodný list dítěte; 
  • doklad k prokázání vztahu k nezletilému – občanský průkaz zákonného zástupce, který žádost podává, doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.)

a navíc:

Zápisní list nevyplňujete. Nemáte-li dosud doporučení PPP a pediatra nebo psychologa, uvedete u zápisu, zda čekáte na termín vyšetření nebo vyhotovení posudku a dohodnete se na dalším postupu. V případě nedodání všech potřebných dokladů (doporučení z PPP a doporučení pediatra nebo psychologa) do 30 dnů, musí ředitelka školy správní řízení přerušit (viz dále Přijímací řízení). 

Přijímací řízení 

Správní řízení bude zahájeno podáním žádosti zákonného zástupce. Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti a vydání rozhodnutí je 30 dnů. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy na základě platných právních předpisů. 

Účastníkům řízení bude před vydáním rozhodnutí dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí je stanovena na pondělí 2. května 2022 od 14:30 do 16:00 hodin v ředitelně školy. Pokud byste svého práva chtěli využít, žádáme, abyste si telefonicky na čísle 774 430 360 dohodli s ředitelkou školy konkrétní čas.   

Přerušit správní řízení musí správní orgán (ředitelka školy) tehdy, pokud žádost neobsahuje předepsané náležitosti, například když v žádosti o odklad chybí přílohy, a pokud by ředitelka nemohla dodržet zákonnou lhůtu 30 dnů pro vydání rozhodnutí. O přerušení řízení a následně o ukončení přerušení řízení vyrozumí ředitelka školy účastníky řízení.

Oznámení přijetí/nepřijetí uchazeče

Přijetí se uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračním číslem, které Vám přidělíme u zápisu. U čísla bude uveden výsledek řízení u každého uchazeče (přijat/nepřijat). Seznam bude vyvěšen nejpozději v pátek 20. května 2022 na úřední desce školy a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetových stránkách školy v záložce Úřední deska).Seznam bude obsahovat datum a bude zveřejněn minimálně 15 dnů. 

Dnem zveřejnění seznamu se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená a následující den začíná běžet lhůta pro odvolání. 

O přijetí Vašeho dítěte bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale zažádat o jeho vydání. 

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Mgr. Olga Síbrtová 


Je to tady! Detektiv Arfiš Tě žádá znovu o pomoc. Staň se součástí této stopovačky

Milé děti, 
detektiv Arfiš potřebuje Vaši pomoc. Aby mohl vyřešit novou záhadu, potřebuje získat unikátní kód, díky kterému je možné otevřít třináctou komnatu v budově ASTRY, která skrývá nejedno tajemství. 

Místní akční plán ORP Frenštát pod Radhoštěm II ASTRA, centrum volného času ve Frenštátě pod Radhoštěm, Vás tímto zvou na již druhý ročník venkovní putovní hry pro předškoláky a děti od prvního do pátého ročníku základních škol. 

„Hra je určena pro všechny děti, které si rády hrají a překonávají samy sebe. V této hře nebude chybět putování, pátrání, napětí a zábavné logické úkoly. Obtížnost je přizpůsobena jednotlivým věkovým kategoriím: předškoláci, žáci prvního ročníku, žáci druhého a třetího ročníku a žáci čtvrtého a pátého ročníku,“ uvádí koordinátorka implementačních aktivit MAP ORP Frenštát pod Radhoštěm II. PharmDr. Lucie Gajdušková.  

Trasa je nenáročná, umístěná v lokalitě Frenštátu pod Radhoštěm, tu můžete projít kdykoliv v období od pátku 25. března do středy 30. března 2022. Stačí se přihlásit do 24. března 2022 na tomto odkaze. Podrobnosti Vám budou zaslány na e-mail, který uvedete při přihlášení. 

Hra je celá zdarma a každý úspěšný řešitel získá drobnou odměnu. Další informace k akci Detektiv Arfiš a třináctá komnata naleznete na www.mapfrenstatsko.cz a www.astrafren.cz

 Bc. Hana Horáková


Přednášky v mateřských školkách v Lichnově a Bordovicích se nesly v přátelském duchu

Pod záštitou Základní školy a Mateřské školy v Lichnově se uskutečnily dvě přednášky na téma školní zralost a připravenost nazvané Budoucí prvňáček. První z přednášek proběhla v lichnovské mateřské škole v úterý 8. března 2022 a druhá ve čtvrtek 10. března 2022 zase ve školce v Bordovicích.  

Oběma přednáškami provázely zkušené pedagožky, které působí v lichnovské základní škole: metodička prvního stupně Mgr. Markéta Martinů a speciální pedagožka Mgr. Monika Hanzelková. „V Bordovicích i v Lichnově se přednášky vydařily. Vidíme, že toto téma je rodiči bráno vážně. Také jsme se těšily z toho, že z řad rodičů vyrazili do školek rovněž otcové dětí, nikoliv pouze jejich maminky,“ přiznává Monika Hanzelková.

Přednášky probíhaly hravou formou. Paní učitelka Martinů si na malou chvíli zahrála malého předškoláka, který se pilně připravuje na dráhu školáka, čímž pobavila samotné posluchače. „Přednášky vedeme i zábavnou formou, aby se uvolnila atmosféra a všichni si to pěkně užili,“ doplňuje paní učitelka Martinů. 

Návštěvníci, kteří dorazili do Bordovic, měli možnost si některé činnosti sami vyzkoušet. „Ve školce byla nachystaná pro děti centra pro hrubou a jemnou motoriku, centrum uvolňovacích cviků a další. Je dobré si vyzkoušet na vlastní kůži to, co vlastně po dětech chceme,“ doplňuje paní učitelka Hanzelková.

Obou přednášek se zúčastnili i zástupci vedení školy: ředitelka Mgr. Olga Síbrtová a její zástupkyně Mgr. Martina Bílková. Obě byly připraveny zodpovědět rodičům dotazy ohledně plánovaného zápisu k povinné školní docházce a přijetí žáků do lichnovské školy. 

Děkujeme ředitelce Mateřské školy Bordovice Bc. Martině Kaděrové a vedoucí učitelce lichnovské mateřské školy Mgr., Bc. Renatě Dreslerové, DiS., za organizaci přednášek a pozvání hostů.

Bc. Hana Horáková


Ponožkový den na podporu osob s Downovým syndromem

V pondělí 21. března 2022 si oblečeme na každou nožku jinou ponožku. Jdeš do toho s námi? Přivítáme jaro a zároveň tak vyjádříme podporu odlišnosti a jinakosti nejčastější genetické odchylky – Downova syndromu. Víš proč právě 21. března? Downův syndrom vzniká poškozením 21. chromozomu. Normálně máme každý tyto chromozomy dva, ale osoby s Downovým syndromem jej mají hned třikrát. Symbolem tohoto dne je nesourodý pár ponožek položený patami k sobě, který ukazuje příčinu tohoto celoživotního onemocnění – poruchu chromozomu ve tvaru písmene X. Je moc prima podpořit dobrou věc, zvlášť tak zábavným způsobem, který vlastně nic nestojí.

Bc. Hana Horáková


Únorové veselení ve třídě Motýlků

Ve zdravém těle, zdravý duch! Tímto sokolským heslem se řídily děti ve třídě Motýlků po celý únor. Naučily se základní informace o těle, o sportech a o tom, co jíme. Pak ale sportování přerušily prázdniny, na které se děti opravdu těšily.

„Po jarních prázdninách jsme připravili ve školce karneval, který započal divadelním představením Cirkus na kolečkách. Ten vyprávěl o lvovi Ivanovičovi, který se chtěl vrátit do Afriky. Proběhla očekávaná promenáda v maskách, představily se princezny, víly, zvířátka, policisté, pračlověk, ale i Spiderman nebo transformer autobot. Po představení následovala tombola, kde si děti vylosovaly svou výhru. A za doprovodu ukulele, klavíru a trombonu jsme na závěr zazpívali písničky Náš karneval a Masopust. Za nákup dárků pro děti moc děkujeme školní jídelně a Spolku rodičů a přátel školy,“ uzavřela povídání o karnevalovém veselí vedoucí učitelka mateřské školy Mgr., Bc. Renata Dreslerová, DiS. 

Poslední únorový týden pak uzavřel masopustní veselí. Děti vyráběly papírové koláče a medvědy, stavěly koláč z PET víček a svá těla si šly protáhnout do tělocvičny základní školy.

Děti se stihly zapojit do fotosoutěže, kterou organizovala školní družina v čele s paní vychovatelkou Lucii Vávrovou, DiS. A tak Filip Takács spolu se svým bratrem Markem získali za fotku ze zimních radovánek pěkné třetí místo. Gratulujeme! 

A také gratulujeme všem dětem, které úspěšně dokončily plavecký výcvik, který byl završen předáním mokrého vysvědčení. Všechny děti byly velmi šikovné.

Bc. Hana Horáková


Pohádkový únor ve třídě Sluníček

Děti ze třídy Sluníček zažily přípravu na karnevalové veselí. „Ocitli jsme se v pohádkovém světě, ve které nás čekala spousta činností. Prohlíželi jsme si pohádkové knihy, ze kterých jsme četli. Potom jsme stavěli příběhy podle obrázků a hráli si v převlecích s rekvizitami, to děti náramně bavilo,“ popisuje pohádkové hraní jejich učitelka Bc. Marie Kvitová. Děti také skládaly pohádkové puzzle, plnily kvízy a úkoly a vybarvovaly omalovánky.

Postupně se školka začala plnit pestrými obrázky klaunů a balónků vytvořených různými technikami. A v úterý 22. února 2022 se konečně všichni dočkali: nastal karnevalový den! 

Děti přišly oblečeny ve vymazlených převlecích, kostýmech a maskách princezen a princů, víl, loupežníků, rytířů, kouzelníků, pirátů s papoušky a Spidermanů. Pro pohádkové bytosti byla připravena diskotéka a výborná hostina, po které na ně čekalo malé překvapení. 

„Než jsme dohodovali, přijelo do školky divadlo Koloběžka s představením Cirkus na kolečkách. Rázem jsme se ocitli v Africe se lvem taťuldou a synkem lvíčkem. Oba byli zajati a odvezeni do Prahy. Tatínek skončil v zoo a lvíček v cirkuse. Díky hodným lidem se oba dostali balónem zpět do Afriky. Vše tedy dobře dopadlo. Divadlo se nám všem moc líbilo. Když pohádka skončila, šli jsme do třídy Motýlků, kde byl rej masek s představováním a karnevalové soutěže, které završila tombola,“ dodává paní učitelka Maruška. 

Sluníčka se také zapojila do fotosoutěže pořádané školní družinkou na téma zimních radovánek. Na prvním místě se umístila Sofie Lukešová se sourozencem a na druhém místě se umístil Oliver Pustějovský taktéž se sourozencem. Gratulujeme a všem děkujeme za zaslání krásných fotek.

Bc. Hana Horáková


Školní sbírka na pomoc dětem postiženým válkou na Ukrajině

Vážení rodiče a přátelé školy, 
také naše škola se rozhodla připojit k akcím na podporu lidem postiženým válkou na Ukrajině. Jak by tato pomoc měla vypadat, se rozhodovalo minulý týden na mimořádném jednání žákovského parlamentu pod vedením učitelky Ing. Jarmily Halamíčkové. Tohoto jednání jsem se zúčastnila, abychom společně vymysleli způsob naší podpory.  

Z jednání žákovského parlamentu, ve kterém jsou zastoupeni žáci od páté do deváté třídy, vzešlo hned několik nápadů, z nichž některé byly odloženy na pozdější dobu. Náš plán totiž vycházel především z aktuální situace a současných potřeb. Abychom se ujistili, jak můžeme nejvíce pomoci, navázali jsme rovněž komunikaci s organizacemi, které se v našem regionu zabývají humanitární pomocí Ukrajině.  

Hned na začátku jsme si s dětmi ujasnili, že cesta podpory může být dvojí: morální a hmotná, respektive finanční. První nápad, vyvěšení ukrajinské vlajky, jsme nakonec přetavili do myšlenky vyvěšení mnoha modro-žlutých vlajek do všech oken ve třídách.  „Tyto barvy symbolizují to, co je pro Ukrajinu typické – žlutá obilná pole a modrou oblohu nad nimi,“ poznamenal na jednání parlamentu Josef Mičulka, který zastupuje VII. třídu. 

Kromě toho jsme se dohodli na finanční sbírce, která by se měla uskutečnit ve středu 9. března 2022. Pro sbírku vymyslel název Jakub Buzek, rovněž žák VII. třídy. Ponese název Děti dětem, neboť jsme se dohodli, že získané finanční prostředky zašleme buď přímo některé z regionálních organizací, které se zaměřují na pomoc dětem postiženým válkou, nebo nakoupíme to, co bude zrovna potřeba a co bude směřovat opět k dětem. 

Plakát pro sbírku vytvořil zástupce VIII. B třídy František Špaček. Žáci parlamentu jej vyvěsili v prostorách školy, obešli s ním jednotlivé třídy a při tom představili náš záměr, a to získání finančních prostředků na pomoc dětem z Ukrajiny. 

Sbírka proběhne nejenom v základní škole, kde budou moci žáci i pracovníci přispět během přestávek mezi vyučovacími hodinami, ale také v mateřské škole, kde žáci žákovského parlamentu osloví rodiče, kteří vodí své děti ráno do školky. Dohodli jsme se na minimální částce příspěvku ve výši 20 Kč. Jak poznamenal předseda žákovského parlamentu, zástupce IX. třídy Pavel Zeman: „Tato částka určitě není vysoká. Každý z nás si pro dobrou věc určitě dokáže odpustit například jedny brambůrky.“ Za tento finanční obnos získá každý přispěvatel bikolóru v modré a žluté k připnutí na bundu či mikinu nebo kamínky pomalované těmito dvěma barvami, které nachystaly děti ve školní družince. 

Středa bude rovněž ve znamení modré a žluté. Žáci žákovského parlamentu vyzvali spolužáky a pracovníky školy, aby tento den přišli symbolicky do školy v těchto barvách nebo aby zvolili alespoň drobný doplněk v modré a žluté barvě – stuhu do vlasů, šátek kolem krku, cokoli dle vlastní fantazie. Kdo nebude mít nic v těchto barvách doma, snadno získá takový doplněk v podobě zakoupené bikolóry. 

Symbolicky nás podpoří i pracovnice školní jídelny. Středeční oběd se ponese ve znamení ukrajinské gastronomie. Na svačinku si dáme pampušky s česnekem a na oběd si mohou strávníci vybrat bitky po ukrajinsku, brambory a salát Viněgret, nebo guláš po volyňsku. Ukázku dalších příkladů ukrajinských jídel je možné si prohlédnout ve cvičné kuchyňce, kde ji pro děti i pracovníky připravila se svými žáky učitelka vaření Mgr. Monika Čempel.

Dovolte, abych zde ještě sdílela jeden užitečný materiál, který školy obdržely jako metodickou podporu v těchto nelehkých časech. Za sebe mohu říci, že válečný konflikt je v těchto dnech velkým tématem dětských debat i o přestávkách. Ve škole se snažíme dětem vše pravdivě a přiměřeně věku vysvětlovat, zároveň je však informacemi nepřehlcovat a v žádném případě neděsit. Věřím, že stejný přístup volíte i Vy, jejich rodiče. My, učitelé, vnímáme jako nejohroženější skupinu dětí, se kterou o tomto problému nikdo nemluví: tyto děti tápou, sbírají informace od kamarádů, případně na sociálních sítích, a zároveň mají největší obavy z případného ohrožení.  

Závěrem bych chtěla podotknout, že veškerá naše aktivita na podporu ukrajinských dětí, včetně sbírky, je dobrovolná. Věřím, že mnoho z Vás se již do některé z forem podpory zapojilo, přesto budeme rádi, když alespoň symbolicky podpoříte své děti, které se takto mohou naučit nebýt lhostejnými k osudu jiných lidí. O celkové vybrané částce Vás budeme informovat, stejně jako o způsobu, jak jsme s financemi naložili. Věřím rovněž, že se nejedná o poslední podporující akci pro děti postižené válkou. Na jednání žákovského parlamentu padaly i další návrhy, kterými bychom mohli v budoucnu pomoci dětem, které najdou v naší zemi útočiště před válečným konfliktem. 

S upřímným poděkováním členům žákovského parlamentu, jeho vedoucí Jarmile Halamíčkové, žákům a pracovníkům, kteří se do naší podpůrné akce zapojili, a s přáním klidných dnů vše

Mgr. Olga Síbrtová


Fotosoutěž Zimní radovánky má své šťastné vítěze

I přesto, že zima by už pomalu měla předat svou vládu jaru, zdá se, že ještě stále má, i teď v březnu, dost velkou sílu. Fotosoutěž na téma zimních radovánek však už byla ukončena, děti se při nich mohly vyfotit v průběhu ledna a února

Podrobnosti k soutěži a jejímu vyhodnocení sdělila iniciátorka akce, vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS.: „Chtěla bych moc poděkovat všem žákům a dětem, kteří se zúčastnili fotosoutěže Zimní radovánky. Účast byla velká, protože se zapojily děti nejen ze školy, ale fotografie posílaly i děti z mateřské školy, které se fotily právě se svými staršími sourozenci. A tak jsme se rozhodli ocenit nejen fotografie jednotlivců, ale vytvořili jsme i kategorii pro sourozence. Na děti čekaly pěkné ceny – knížky, společenské hry, hračky, omalovánky nebo lego náramky. Vy, kteří jste nevyhráli, však nezoufejte, již brzy pro vás připravujeme další družinovou soutěž!“

V kategorii jednotlivců byly vybrány fotografie žáků: 

Anežka Kašparová (I. třída)
Aneta Fojtíková (I. třída)
Pavel Vaněk (I. třída)
Rozálie Alföldi (I. třída)
Veronika Němcová (III. třída)
Hynek Haluška (III. třída)
Lukáš Osterezy (IV. třída)

V kategorii sourozenců byly vybrány fotografie: 

Sára Lukešová (I. třída), Sofie Lukešová (MŠ Sluníčka)
Vendula Pustějovská (I. třída), Oliver Pustějovský (MŠ Sluníčka)
Marek Takács (II.B třída), Filip Takács (MŠ Motýlci)
Dominik Dresler (V. třída), Nella Dreslerová (IV. třída)
Barbora Dobečková (IV. třída), Magda Dobečková (IV. třída)

Bc. Hana Horáková


Pozvánka na přednášku doktorky Lidmily Pekařové ve Veřovicích

Vážení rodiče, 
obdrželi jsme pozvánku na přednášku, kterou pořádá školka Orlíček ze sousedních Veřovic, spolu se žádostí, abychom Vás o této přednášce informovali. Vystoupí na ní klinická psycholožka Lidmila Pekařová, známá především jako autorka knihy Jak žít a nezbláznit se. Tato kniha se zabývá psychologií dítěte od předškolního věku až po dospělost a je už řadu let pomocníkem mnoha rodičů při výchově potomků.  

Mgr. Olga Síbrtová


Škola pořádá přednášku Budoucí prvňáček. Jste srdečně zváni!

Vážení rodiče, vážení zájemci, 
dovolte nám, abychom Vás pozvali na přednášku, kterou organizuje již tradičně v čase před zápisem k povinné školní docházce Základní škola a Mateřská škola Lichnov. Přednáška nese název Budoucí prvňáček a je určena především pro rodiče, kteří aktuálně řeší téma zralosti a připravenosti svých dětí na nástup do školy, ale i pro rodiče dětí mladších, aby si udělali představu, co se od jejich dítěte v době, kdy doroste do věku předškoláka, očekává. Můžete na ni najít odpovědi na otázky, které Vás k danému tématu zajímají. 

Přednáška se uskuteční ve dvou termínech: v úterý 8. března 2022 v lichnovské školce v 16:30 hodin a ve čtvrtek 10. března v 15:30 hodin v Mateřské škole Bordovice

Letos budou přednáškami provázet dvě zkušené pedagožky z lichnovské základní školy, učitelka a zároveň metodička prvního stupně Mgr. Markéta Martinů a speciální pedagožka Mgr. Monika Hanzelková, která v současnosti jako učitelka vede žáky prvního ročníku. Prostor bude i na Vaše dotazy. 

Během účasti na přednášce Vás žádáme o dodržení protiepidemických opatření: přednášky se mohou zúčastnit pouze osoby, které nemají klinické příznaky onemocnění covid-19, a přítomné osoby použijí po celou dobu konání respirátor s výjimkou přednášejících, pokud mezi sebou dodržují vzdálenost větší než 1,5 metru. 

Jste srdečně zváni, těšíme se na Vás.

Mgr. Olga Síbrtová


Lednové radovánky ve třídě Motýlků: Kouzelné lízátko a písničky pro radost

Vánoční svátky rychle utekly a hned po Novém roce jsme se opět sešli ve školce. Při návratu po svátcích nechyběla obrovská smršť všech dojmů z Vánoc a dárků dětí. V prvním týdnu jsme si s dětmi povídali o Třech králích. Ježíšek navštívil i paní učitelku Moniku Štěrbovou, která našla pod stromečkem ukulele. Díky tomu dětem obohatila hudební chvilky hrou na tento netradiční nástroj, který děti moc zaujal a nadchl, a tak si hned společně zazpívaly za doprovodu nového dárku píseň My tři králové.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Mezi zajímavé aktivity patřilo například vypichování obrázků tří králů, vyhledávání cesty pro krále, vyráběly se královské čepice a další zábavné činnosti. Oslavily se narozeniny Míši a Anežky. „Tato oslava se v minutě proměnila doslova v kouzelnou chvíli, kdy jedno z dětí přišlo s lízátkem od oslavenkyně a řeklo, že tam žádné nemá. No, popravdě, bylo tam vše od neporušeného obalu, po špejli, ale lízátko tam nebylo, bylo totiž neviditelné, asi nám ho začaroval velký pan kouzelník,“ vypráví s úsměvem paní učitelka Monika. 

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Nebyly nalezeny žádné obrázky

V dalším týdnu si ve školce povídali o tom, co dělají ptáčci a zvířátka v zimě. „Vydali jsme se po stopách medvěda-vševěda, kdy děti zdolávaly nelehkou cestu, malovaly, ale také si zahopkaly jako zajíčci na poli. Dětem se to moc líbilo a užily si při těchto úkolech a hrách spousty legrace, týmové práce a soustředění. Vyrobili jsme také krmítka z ruliček toaletního papíru, které se natřely sádlem a obalily v semínkách. Poté jsme je společně pověsili na školní zahradě a zároveň ptáčkům nasypali semínka do krmítka. K tomu se děti naučily písničku Huboval vrabčák na zimu,“ doplňuje paní učitelka Monika.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Když začalo konečně trochu mrznout a sněžit, vydaly se děti tentokrát po stopách sněhuláka. Stavěly sněhuláky na zahradě, vyzkoušely si to také z PET víček na koberci a naučily se báseň Válím koule. A protože děti velmi okouzlil hudební nástroj ukulele, tak se ještě naučily další krásnou písničku s názvem Sněhové vločky a nádhernou píseň před spaním Zimní ukolébavka. Slavily se i Nikolčiny narozeniny a v posledním lednovém týdnu se otevřelo nové téma: lidské tělo. 

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Děti toto téma nadchlo. Naučily se báseň Moje tělo a podívaly se na díl seriálu Byl jednou jeden život, jak fungují kosti a kostra v lidském těle.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Bc. Hana Horáková


Měsíc leden ve třídě Sluníček: Návštěva Sněhové královny a další rozmanitosti

V měsíci lednu se vše na třídě Sluníček proměnilo v zimní království, kterému vládla mocná Sněhová královna. Ta svými kouzly dokázala začarovat Apolenku, malou sestřičku Vojtíška, s kterými se děti díky příběhu seznámily a společnými silami plnily královniny úkoly pro záchranu Apolenky. Nejdříve stavěly zimní království pro Sněhovou královnu, potom ji každý musel postavit sněhuláka a vyrobit korunku, kterou ztratila. 

Nebyly nalezeny žádné obrázky

„Čekala nás také hostina Sněhové královny, kde jsme museli pochytat ryby a naučit se písničku o zimě. Tyto nelehké úkoly jsme však spolu s Vojtíškem zvládli a čekal nás poslední úkol – překonat cestu plnou překážek a nástrah a získat kouzelné květiny pro Apolenku,“ popisuje strastiplné cestování paní učitelka Iva Hosová. 

Cesta to byla opravdu těžká a místy krkolomná, ale ani při tomto úkolu se nikdo z nás nevzdával a společnými silami všichni došli až na konec, kde opravdu našli kouzelné květiny! A jak to bylo dál? Děti daly květiny přivonět začarované Apolence v ledu a najednou ledové kouzlo začalo ustupovat a Apolenka rozmrzla a všichni se společně s Vojtíškem radovali z její záchrany. Nakonec si děti vysloužily i pochvalu od samotné Sněhové královny za statečnost a vytrvalost.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

„Měsíc leden byl opravdu pestrý a zábavný. Vyprávěli jsme si o zvířátkách v lese a poznávali jsme jejich stopy. Taky ptáčkům chodíme pravidelně sypat do krmítek semínka a drobečky, aby tu dlouhou zimu přečkali s plnými bříšky,“ shrnuje lednové aktivity paní učitelka Iva. A když napadlo drobet sněhu, tak na školní zahradě vyrostli alespoň na malou chvíli sněhuláci.

Bc. Hana Horáková


Ve škole stále běží fotosoutěž družiny s tématem zimních radovánek

Školní družina vyhlásila fotosoutěž, do které se mohou zapojit všichni žáci. Podělte se s námi o zimní zážitky a vyhrajte parádní ceny. 

A možná právě o prázdninách, které se sice jmenují jarní, ale venku to zdaleka ještě na jaro nevypadá, budete mít příležitost zachytit něco neobvyklého: zdokumentujte parádní koulovačku s kamarády, stavbu sněhuláka nebo iglú, super lyžování na horách, bobovačku nebo třeba bruslení na rybníku. 

Soutěž trvá do 14. února. Těšíme se na Vaše fotografie.

Lucie Vávrová, DiS.


všechny články v Novinkách MŠ